Snel je zaken regelen? Klik hier!
Website banner lokale kranten

Buitenstad

Laatste update: dinsdag 24 april 2012, 00:00 uur.

Bij de Buitenstad gaat het om het gebied tussen de jachthaven, Steenweg, Gamersedijk en de grens tussen uiterwaarden en het bedrijf Busker aan de westzijde van Zaltbommel. Hieronder valt ook het terrein van bedrijf BUKO wat Waalbommel BV in eigendom heeft. Aanleiding voor de gemeente is het ontbreken van ruimtelijke kwaliteit in het gebied en de wens dat bedrijven niet bij woonkernen gevestigd zijn. Al in 2005 ontving de gemeente Zaltbommel de EMAB-status (Experiment Voor Aanpasbaar Bouwen) voor de locatie buitenstad, die het mogelijk maakt om in buitendijks gelegen gebied onder voorwaarden te kunnen bouwen. Voor de herontwikkeling wordt onder andere gedacht aan woningbouw en diverse andere voorzieningen.

Waalbommel BV en gemeente Zaltbommel ondertekenen intentieovereenkomst voor BuitenstadWaalbommel BV en gemeente Zaltbommel ondertekenen intentieovereenkomst voor Buitenstad

Voortgang Buitenstad

Op 19 maart 2012 tekenden Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel een intentieovereenkomst. Vervolgens was er op 26 maart 2013 een ‘Stedenbouwkundig Programma van Eisen’ (SPvE) voor de locatie buitenstad klaar. Input hiervoor is onder andere geleverd tijdens een meedenkavond op 12 juni 2012 . Grondeigenaars, huurders van de locatie, inwoners van Zaltbommel en geïnteresseerde belangenorganisaties kregen de mogelijkheid om mee te denken over de herinrichting van het gebied.
Stedenbouwkundig bureau wUrck uit Rotterdam heeft het SPvE opgesteld. Dit stuk is op 26 september 2013 met enkele kleine wijzigingen door de gemeenteraad vastgesteld. Het SPvE gaat functioneren als toetsingskader voor de verdere planvorming. Het eerstvolgende stuk wordt het stedenbouwkundig plan. Het SPvE schetst alleen contouren waarbinnen bebouwing etcetera mogelijk is. Het stedenbouwkundig plan laat zien welk soort bebouwing waar komt, hoe de wegen gaan lopen, hoe het parkeren wordt ingevuld etc. Het stedenbouwkundig plan wordt verduidelijkt met een beeldkwaliteitplan. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan volgt de opstelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan vormt de juridische basis om te zijner tijd concrete bouwplannen in te dienen.

Stedenbouwkundig plan

Om het stedenbouwkundig plan op te kunnen stellen zijn nog een aantal onderzoeken nodig en is nadere afstemming nodig met partijen die in het gebied gevestigd zijn. Bij de opstelling van het stedenbouwkundig plan krijgt ook planfasering en de typologie van woningbouw de nodige aandacht. Actualiteit is dat dit in tijd flink doorschuift. Belangrijkste oorzaak is dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over wat Rijkswaterstaat aan watercompenserende maatregelen gaat vereisen bij de realisatie van het project. Voordat veel geld aan nadere planuitwerking uitgegeven wordt wil de ontwikkelaar daar eerst meer duidelijkheid over hebben. Er zijn namelijk grote bedragen mee gemoeid. Momenteel worden er door afstemming tussen ministerie, Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en ontwikkelaar wel stappen gezet over de omvang die de watercompensatie moet krijgen. Waarschijnlijk in de tweede helft van 2017 zal echt duidelijk worden wat aan watercompensatie vereist is. Pas daarna volgt een nieuwe planning.

Betrokkenheid

Ook bewoners en ondernemers zijn betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Er bestaat nu naast een ambtelijke klankbordgroep ook een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Op gezette tijden organiseert men ook bijeenkomsten en/of wordt aangesloten bij lokale evenementen.
De ontwikkelende partij WaalBommel BV en de gemeente Zaltbommel gaan er vanuit dat eind 2017 alle discussiepunten zijn opgelost en een stedenbouwkundig plan kan worden vastgesteld. Vervolgens kan in 2018 worden gestart met het opstellen van een bestemmingsplan en de start van de planprocedure.

Woningbouw

In Zaltbommel worden ook tal van woningbouwprojecten uitgevoerd. Voor een actueel overzicht kun u hiervoor terecht in het onderdeel: woningbouw projecten