Snel je zaken regelen? Klik hier!
Website banner lokale kranten

Zwerfafvalproject Schone Kernen

Laatste update: dinsdag 3 november 2015, 00:00 uur.

In navolging op het grote succes van het project Schone Waal, rolt de gemeente Zaltbommel het project Schone Kernen uit. Voor dit project gaan vrijwilligers voor lokale verenigingen en stichtingen maandelijks aan de slag om het zwerfafval op te ruimen binnen de bebouwde kom van de dorpen en wijken in onze gemeente.

Afval

Voorgeschiedenis

Voor het project Schone Waal zijn diverse verenigingen sinds de lente van 2015 maandelijks aan de slag om van Zaltbommel tot aan Brakel de Waalstranden en uiterwaarden schoon te maken en te houden. Zij ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Wegens het succes van dit project en het grote aantal verenigingen dat wij door de grote belangstelling (24 verenigingen en maar 7 tracés!) hebben moeten teleurstellen, heeft de gemeente gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Hieruit rolde het project Schone Kernen.

Waarom dit project?

Zwerfafval in de kernen is een grote ergernis. Binnen de bebouwde kom kunnen vrijwilligers daarom aan de slag om zwerfafval op te ruimen en daarmee de kas van hun vereniging of stichting te spekken. Zo vergroten wij de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving, wordt de openbare ruimte schoner en ondersteunen wij lokale organisaties. Door minstens eenmaal per maand aan de slag te gaan, blijft de openbare ruimte schoon en zijn mensen minder geneigd om afval op straat te gooien. Zo vangen wij samen meerdere vliegen in één klap.

Is er een vergoeding?

Per kern is er een vergoeding vastgesteld. Deze is gebaseerd op het aantal vierkante meters openbare weg en het aantal inwoners van de wijk of het dorp, afgerond op € 50,- naar boven. Hiermee streven wij een zo eerlijk mogelijke verdeling van de vergoedingen na. De jaarvergoedingen per kern zijn als volgt:

 • Aalst: € 850 (inclusief industriegebied Zaaiwaard)
 • Bern en Nederhemert-Zuid: € 150 (gehele Eiland)
 • Brakel: € 1.100 (exclusief industriegebied Kraaijenhoef)
 • Bruchem: € 600
 • Delwijnen: € 200
 • Gameren: € 950 (inclusief industriegebied De Hoef, exclusief industriegebied De Rondgang)
 • Kerkwijk: € 300
 • Nederhemert-Noord: € 550 (inclusief industriegebied De Ormeling)
 • Nieuwaal: € 300
 • Poederoijen: € 400
 • Binnenstad: € 750 (exclusief wallen, singels en industriegebieden)
 • Spellewaard: € 1.300 (exclusief natuurgebied Kloosterwiel)
 • De Vergt: € 1.550 (inclusief stationsgebied, exclusief industriegebieden)
 • Waluwe: € 750 (inclusief kantorenpark)
 • Zuilichem: € 650

Wie ontvangt de vergoeding?

De vergoeding wordt uitgekeerd aan een lokale niet op winstgerichte organisatie, bijvoorbeeld een lokale sportvereniging, stichting of een dorps- en wijkraad. De uitbetaling van de vergoeding vindt halverwege de looptijd plaats, dus in de zomerperiode van elk jaar.

Wat zijn de schoonmaakgebieden?

Het is een voorwaarde om ten minste elke maand alle straten en bermen binnen de bebouwde kom van een kern te ontdoen van het zwerfafval. Met andere woorden, alle wegen die liggen binnen de kombebording. Bij elke schoonmaakovereenkomst wordt op een kaart ingetekend welke wegen en bermen schoon gehouden moeten worden.

Welke kernen doen mee?

Alle dorpen en wijken doen mee.

Actueel

Voor de dorpen Aalst, Brakel, Nederhemert en Nieuwaal alsook voor alle wijken van Zaltbommel, behalve De Waluwe, zijn voor 2017 inmiddels gegadigde vrijwilligersorganisaties. U kunt zich hiervoor niet aanmelden. Uiteraard wel voor de nog openstaande kernen.

Aanmelden?

De start van het project was op 1 januari 2016. U kunt u zich door middel van een digitaal formulier vrijblijvend aanmelden voor een van de dorpen of wijken van onze gemeente. Let wel, dit kan alleen voor de kernen die nog niet door een organisatie opgeruimd worden (zie hiervoor hierboven onder ‘Actueel’).

Wijzigingen voorbehouden

Dit project is vooralsnog een pilot. Wij geven geen garanties over looptijd van dit project. Over de hoogte van de vergoedingen wordt niet gediscussieerd. Over eventuele tussentijdse wijzigingen in welke vorm dan ook, wordt, indien noodzakelijk, overlegd met de organisaties. De beslissingsbevoegdheid rust uiteindelijk bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente is niet verplicht een aanmelding van elke organisatie te accepteren.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Meest gestelde vragen en antwoorden

VRAAG: Hoe zit het met bestaande initiatieven en projecten?

ANTWOORD: Wij koesteren de bestaande initiatieven; die moeten juist behouden blijven. Doelstelling daarvan en voor dit project is en blijft een schone openbare ruimte. Wanneer particulieren of organisaties al opruimacties houden (die passen binnen dit project), kunnen zij zich gewoon namens een lokale organisatie aanmelden, mits zij zich conformeren aan de spelregels van dit project.

VRAAG: Kunnen particulieren zich aanmelden?

In principe wel, op voorwaarde dat zij zich verbinden aan of werken voor een lokale niet op winst gerichte organisatie. Wij sluiten namelijk de schoonmaakcontracten in beginsel af met een organisatie. Bij bijzondere omstandigheden kunnen we hiervan afwijken, maar dit wordt per geval bekeken. Het is in elk geval wel zo dat de vergoeding nooit ten goede mag komen aan particulieren.

VRAAG: Krijgen we prikkers, vuilniszakken, handschoenen en hesjes?

ANTWOORD: Deze kunnen bij aanvang van het project op afspraak opgehaald worden bij de buitendienst. Wij zullen de prikkers bestellen in redelijkheid naar rato van de grootte van de kernen. Dit geldt ook voor handschoenen. Vuilniszakken zijn vrij beschikbaar, maar mogen uiteraard alleen gebruikt worden voor dit project. Hesjes bestellen wij niet standaard, omdat niet iedereen ervan houdt om deze te dragen. Wilt u deze hebben, dan kunt u dit aangeven.

VRAAG: Hoe wordt het afval opgehaald?

ANTWOORD: U kunt één maal per maand de zakken met zwerfafval laten ophalen door de buitendienst vanaf een centraal punt in de wijk of het dorp. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met de buitendienst. Het is dus slim, wanneer de werkzaamheden in uw kern door de vrijwilligers verspreid worden uitgevoerd, het afval wordt opgeslagen op een centraal punt. Denk hierbij aan de garage van de coördinator van elke organisatie. Uiteraard mag u uitsluitend zakken met afval aanbieden die gevuld zijn met afval dat afkomstig is van de straten.

VRAAG: Waarom vindt dit project niet buiten de bebouwde kom plaats?

ANTWOORD: Dit is in verband met de veiligheid. Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid altijd 30 of 50 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom is dit 60 of 80. Wij vinden het onwenselijk om in deze gebieden met vrijwilligers te werken.

VRAAG: Kan onze organisatie, wanneer wij in 2015 mee mogen doen, het jaar daarop weer meedoen?

ANTWOORD: Wij bekijken nog of wij elk jaar met dezelfde organisatie doorgaan of op 1 januari van elk jaar starten met een nieuwe organisatie. Dit is ook sterk afhankelijk van de animo.

VRAAG: Op basis waarvan worden de kernen aan organisaties toegekend bij grote belangstelling?

ANTWOORD: Bij het project Schone Waal was de belangstelling overweldigend. Maar liefst 17 verenigingen hebben wij moeten teleurstellen. Mogelijk is dit ook bij Schone Kernen het geval. Daarom hebben wij enkele criteria opgesteld. Geven deze geen duidelijkheid, dan volgt als laatste middel loting. De criteria zijn:

 1. Organisaties die gevestigd zijn in de kern van aanmelding;
 2. Organisaties die reeds een bestaand (grotendeels) vergelijkbaar initiatief ontplooien, tenzij 3 van toepassing is;
 3. Organisaties die geen oud papier ophalen en/of die niet meedoen met Schone Waal;
 4. Organisaties die zijn afgevallen bij de toewijzing van project Schone Waal;
 5. Eventueel loting.

VRAAG: Hoe leggen wij als deelnemende organisatie verantwoording af aan de gemeente?

ANTWOORD: De organisaties die een kern schoonhouden ontvangen een verantwoordingsformulier. Hierop dient de coördinator maandelijks in te vullen of het dorp of de wijk in die maand volledig is nagekeken en hoeveel zakken zwerfafval er zijn afgevoerd. Aan het eind van de looptijd van de overeenkomst ontvangt de gemeente deze formulieren graag retour.

VRAAG: Waar betaalt de gemeente Zaltbommel dit project van?

Wij ontvangen jaarlijks subsidie van de organisatie Nedvang. Zie voor meer informatie over deze organisatie http://www.nedvang.nl/over-ons. Met deze gelden kunnen wij projecten zoals Schone Waal en Schone Kernen financieren. En dat doen wij graag!

Aanmelden voor het project Schone Kernen

U kunt uw organisatie hier aanmelden voor het zwerfafvalproject.

Woningbouw

In Zaltbommel worden ook tal van woningbouwprojecten uitgevoerd. Voor een actueel overzicht kun u hiervoor terecht in het onderdeel: woningbouw projecten