Snel je zaken regelen? Klik hier!
Website banner lokale kranten

Zwerfafvalproject Schone Waal

Laatste update: dinsdag 3 november 2015, 13:51 uur.

Sinds begin 2015 voeren wij het project Schone Waal uit. Voor dit project gaan vrijwilligers voor lokale verenigingen en stichtingen maandelijks aan de slag om het zwerfafval op de stranden en uiterwaarden langs de Waal binnen onze gemeente op te ruimen.

Het opruimen van zwerfafval doen we in samenwerking met de organisatie IVN en diverse andere gemeenten in Rivierenland.
Kijk voor meer informatie op: www.waaljutters.nl.

Waarom dit project?

Zwerfafval langs de Waal is een grote ergernis. Onder andere het hoogwater, maar ook de recreatie zorgen voor veel afval op de kribben, stranden en uiterwaarden. Daarom zijn wij met vrijwilligers aan de slag gegaan om dit afval maandelijks op te ruimen en daarmee de kas van hun vereniging of stichting te spekken. Zo vergroten wij de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving, wordt de openbare ruimte schoner en ondersteunen wij lokale organisaties. Door minstens eenmaal per maand aan de slag te gaan, blijft de Waalomgeving schoon en zijn mensen minder geneigd om afval achter te laten. Zo vangen wij meerdere vliegen in één klap.

Verloop project

Voor dit project zijn zeven verenigingen sinds de lente van 2015 maandelijks aan de slag om van Zaltbommel tot aan Brakel de Waalstranden en uiterwaarden schoon te maken en te houden. Zij ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Wegens het succes van dit project en het grote aantal verenigingen dat wij door de overweldigende belangstelling hebben moeten teleurstellen, heeft de gemeente een nieuw project bedacht, namelijk Schone Kernen. Dit project kent eenzelfde aanpak als Schone Waal. Kijk daarvoor op de pagina Schone kernen.

Is er een vergoeding?

Per Waaltracé is er een vergoeding vastgesteld. Deze tracés hebben ongeveer een gelijke buitendijkse oppervlakte en zijn ongeveer 2 kilometer lang. De tracés zijn gekoppeld aan een kern; Zaltbommel heeft drie tracés, de Waaldorpen alle één. Bij Zaltbommel zijn de vestingwallen en het Kloosterwiel meegenomen in een tracé. De jaarvergoeding voor alle tracés is gelijk, namelijk 500,00 euro per tracé. De vergoeding wordt uitgekeerd aan een lokale maatschappelijke niet op winstgerichte organisatie, bijvoorbeeld een lokale sportvereniging of een dorps- en wijkraad. De uitbetaling van de vergoeding vindt halverwege de looptijd plaats. De schoonmaakovereenkomsten worden gesloten voor één kalenderjaar, uiterlijk tot 31 december.

Schoonmaakgebieden

Het is een voorwaarde om ten minste elke maand één keer de Waaltracés te ontdoen van het zwerfafval, afkomstig van toeristen, hoogwater enzovoorts. Met Waaltracés bedoelen wij de stranden, uiterwaarden en kribben langs de Waal, voor zover (veilig) toegankelijk. Bij elke schoonmaakovereenkomst wordt op een kaart ingetekend hoe de ligging van de Waaltracés is.

Actueel

Het is momenteel niet mogelijk om een organisatie aan te melden voor dit project. Voor 2017 zijn de Waaltracés al vergeven. Er is nog wel in diverse dorpen plaats binnen het project Schone Kernen.

Wijzigingen voorbehouden

Wij geven geen garanties over looptijd van dit project. Over de hoogte van de vergoedingen wordt niet gediscussieerd. Over eventuele tussentijdse wijzigingen in welke vorm dan ook, wordt, indien noodzakelijk, overlegd met de organisaties. De beslissingsbevoegdheid rust uiteindelijk bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente is niet verplicht een aanmelding van elke organisatie te accepteren.

Meest gestelde vragen en antwoorden

VRAAG: Hoe zit het met bestaande initiatieven en projecten?

ANTWOORD: Wij koesteren de bestaande initiatieven; die moeten juist behouden blijven. Doelstelling daarvan en voor dit project is en blijft een schone Waalomgeving. Wanneer particulieren of organisaties al opruimacties houden (die passen binnen dit project), kunnen zij zich gewoon namens een lokale organisatie aanmelden.

VRAAG: Kunnen particulieren zich aanmelden?

ANTWOORD: In principe wel, mits zij zich verbinden aan of werken voor een lokale niet op winst gerichte organisatie. Wij sluiten namelijk de schoonmaakcontracten af met een organisatie. Bij bijzondere omstandigheden kunnen we hiervan afwijken, maar dit wordt per geval bekeken. Het is in elk geval wel zo dat de vergoeding nooit ten goede mag komen aan particulieren.

VRAAG: Krijgen we prikkers, vuilniszakken, handschoenen en hesjes?

ANTWOORD: Deze kunnen bij aanvang van het project op afspraak opgehaald worden bij de buitendienst. Wij overhandigen in principe ten hoogste tien prikkers per Waaltracé. Dit geldt ook voor handschoenen. Vuilniszakken zijn vrij beschikbaar, maar mogen uiteraard alleen gebruikt worden voor dit project. Hesjes bestellen wij niet standaard, omdat niet iedereen ervan houdt om deze te dragen. Wilt u deze hebben, dan kunt u dit aangeven.

VRAAG: Hoe wordt het afval opgehaald?

ANTWOORD: U kunt één maal per maand de zakken met zwerfafval laten ophalen door de buitendienst vanaf een centraal punt, bijvoorbeeld een dijkstoep of een woning. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met de buitendienst. Het is dus slim, wanneer de werkzaamheden op uw Waaltracé door de vrijwilligers verspreid worden uitgevoerd, het afval wordt opgeslagen op een centraal punt. Denk hierbij aan de garage van de coördinator van elke organisatie. Uiteraard mag u uitsluitend zakken met afval aanbieden die gevuld zijn met afval dat afkomstig is van het Waaltracé.

VRAAG: Waarom vindt dit project niet aan de Maas plaats?

ANTWOORD: De subsidie die de gemeente voor dit project ontvangt komt voort uit het provinciale project Waalweelde. Zoals de naam al zegt, is deze geldstroom gekoppeld aan de Waal en niet aan de Maas. Wij bekijken in de toekomst of wij zelfstandig uitbreidingsmogelijkheden zien van dit project naar de Maas.

VRAAG: Kan onze organisatie, wanneer we dit jaar mee mogen doen, volgend jaar weer meedoen?

ANTWOORD: Wij bekijken nog of wij elk jaar met dezelfde organisatie doorgaan of op 1 januari van elk jaar starten met een nieuwe organisatie. Dit is ook sterk afhankelijk van de animo.

VRAAG: Op basis waarvan worden de Waaltracés aan organisaties toegekend bij grote belangstelling?

ANTWOORD: Omdat de belangstelling overweldigend is, hebben wij toewijzingscriteria ontwikkeld. Geven deze geen duidelijkheid, dan volgt als laatste middel loting. De volgende mate van prioriteit geldt:

  1. Organisaties die gevestigd zijn in de kern van aanmelding;
  2. Organisaties die reeds een bestaand (grotendeels) vergelijkbaar initiatief ontplooien, tenzij 3 van toepassing is;
  3. Organisaties die geen oud papier ophalen;
  4. Organisaties die zijn afgevallen bij de toewijzing van een ander gemeentelijk zwerfafvalproject;
  5. Eventueel loting.

VRAAG: Hoe leggen wij als deelnemende organisatie verantwoording af aan de gemeente?

De organisaties die een Waaltracé schoonhouden ontvangen een verantwoordingsformulier. Hierop dient de coördinator maandelijks in te vullen of het tracé volledig is nagekeken en hoeveel zakken zwerfafval er zijn afgevoerd. Aan het eind van elk kalenderjaar ontvangt de gemeente deze formulieren graag retour.

Woningbouw

In Zaltbommel worden ook tal van woningbouwprojecten uitgevoerd. Voor een actueel overzicht kun u hiervoor terecht in het onderdeel: woningbouw projecten