Snel je zaken regelen? Klik hier!
Leeuw met wapen

Regelgeving en beleid

Regelingen

De gemeentelijke wetten die door de raad zijn vastgesteld worden sinds 2011 gepubliceerd in de centrale voorziening decentrale regelgeving (CVDR). Van daaruit wordt de regelgeving zowel op de website van overheid.nl als de gemeentelijke website ontsloten. 

Woonvisie

U kunt hier meer informatie vinden over de Woonvisie Bommelerwaard 2016-2020. 

Huisvesting arbeidsmigranten

Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten, net zoals iedere inwoner van onze gemeente, gedegen en verantwoord kunnen wonen. Arbeidsmigranten komen tijdelijk in Nederland wonen om te werken. In het beleid huisvesting arbeidsmigranten staan onze ideeën over goede huisvesting voor arbeidsmigranten en de regels die wij daaraan stellen. 

Beleidsregels buitenplanse afwijkingen Bor 2017

In deze beleidsregels leest u de mogelijkheden om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. 

Beleidskader Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het Buitengebied (VAB) Bommelerwaard

Het beleidskader is een actualisatie van eerder regionaal beleid uit 2008. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben het beleidskader VAB samen opgesteld. De gemeenteraad heeft het beleidskader VAB op 30 maart 2017 vastgesteld. 

Hondenpoepbeleid

Hier leest u meer over ons hondenpoepbeleid. 

Jaarplan Openbare Ruimte

In dit jaarplan staan projecten en werkzaamheden met betrekking tot de openbare ruimte. 

Oplaadpunten elektrische voertuigen in openbare ruimte

Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee groeit ook de vraag naar oplaadpunten. Beschikt u over eigen terrein waar u uw auto parkeert? Dan kunt u zelf een oplaadpunt op uw eigen terrein plaatsen. Maar soms is dat niet mogelijk. In dat geval kunt u bij een marktpartij een oplaadpunt in de openbare ruimte aanvragen. 

Ruimtelijk beleid mantelzorg

Verleent u zorg aan een familielid of vriend? Bijvoorbeeld omdat deze ziek of mindervalide is. Of ontvangt u deze zorg juist van een familielid of vriend. Wij bieden mogelijkheden om deze zorg makkelijker te maken. U kunt namelijk een ruimte voor mantelzorg bij uw woning maken. 

Lijst categorieen waarbij verklaring van geen bedenkingen niet nodig is (Wabo)

Bij het indienen van een projectomgevingsvergunning vraagt het college van b&w om een 'verklaring van geen bedenkingen' (vvgb) bij de gemeenteraad. Er is nu een lijst met categorieën, waarvoor dit niet meer nodig is. 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de toegang tot informatie bij bestuursorganen. Daarbij is het uitgangspunt dat de informatie van de overheid openbaar is, tenzij een van de uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing is. 

Nota Fonds Bovenwijkse Voorzieningen

In de Nota Fonds Bovenwijkse Voorzieningen staat hoe wij met dit fonds omgaan bij onze grondexploitaties en bij de projecten van derden. 

Servicenormen Zo zijn onze manieren

Wij maken met servicenormen duidelijk waaraan onze dienstverlening moet voldoen. De servicenormen hebben de titel ‘Zo zijn onze manieren‘. 

Register van gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Zaltbommel werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en tussen burgemeesters. 

Legesverordening 2017

In de legesverordening staan de kosten van alle diensten en producten van de gemeente. U vindt hier de kosten van een paspoort en rijbewijs maar ook die van een bouwvergunning. 

Subsidieregister

Op initiatief van de raad publiceert de gemeente vanaf 2012 jaarlijks een overzicht op de website van de verleende subsidies in Zaltbommel. Deze subsidies zijn verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening 2006. Met dit subsidieregister wordt per beleidsterrein transparant gemaakt waaraan het gemeenschapsgeld wordt besteed. 

Subsidiebeleid

Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Zaltbommel. Ook leest u hier hoe u subsidie op het gebied van Jeugd, Participatie/Leefbaarheid en Cultuur kunt aanvragen. 

Structuurvisie Buitengebied

De gemeente Zaltbommel heeft een structuurvisie voor het buitengebied opgesteld. Het plangebied van de Structuurvisie Buitengebied bestaat uit het binnendijks en buitendijks gelegen buitengebied met uitzondering van de uiterwaarden langs de Waal. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen het ruimtelijk beeld voor de lange termijn weer 

Structuurvisie WaalWeelde West

De structuurvisie is een richtinggevend beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. De gemeentelijke structuurvisie sluit aan op de provinciale structuurvisie WaalWeelde West die Provinciale Staten hebben vastgesteld op 8 juli 2015. 

Geurverordening gemeente Zaltbommel 2010

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Met de Wgv geldt nu voor heel Nederland één toetsingskader voor geur veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen in het kader van vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer. De Wgv biedt gemeenten beleidsvrijheid om maatwerk te leveren dat is afgestemd op de ruimtelijke en milieuhygiënische feiten en omstandigheden in een concreet gebied en de gewenste (toekomstige) ruimtelijke inrichting. 

Archeologiebeleid

De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) verplicht gemeenten om bij het opstellen van o.a. nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met mogelijke archeologisch waardevolle vindplaatsen. De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 7 juli 2011 beleid vastgesteld hoe het aan die wettelijke verplichtingen invulling wenst te geven. Daarvoor zijn onder andere verschillende archeologische (beleids)kaarten vastgesteld. Daarnaast zijn vrijstellingsgrenzen vastgesteld die aangeven of in een specifiek geval (aanvullend) archeologisch onderzoek noodzakelijk is als de bodem bij een bepaalde (bouw)activiteit wordt verstoord. 

Structuurvisie centrum Zaltbommel

De structuurvisie centrum Zaltbommel heeft als doel sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen van het centrum en kan dienen als basis voor onder meer een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. 

Wmo beleid

Het gezamenlijke beleid voor de Wmo staat op www.rivierenlandkanmeer.nl. 

Groen dicht bij de burger _ groenbeleid.pdf (PDF, 10,54 MB)

 

Informatie over de raad

Voor inzicht in alle vergaderingen, openbare documenten en informatie van en over de raad van de gemeente Zaltbommel hebben we een speciale website gemaakt.

gemeenteraadzaltbommel.nl