Snel je zaken regelen? Klik hier!
Wielewaal

Adviesraad Wmo en Jeugdzorg

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg komt op voor de belangen van inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

1. Wat kan de adviesraad Wmo en Jeugdzorg voor u betekenen?

"Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente."

Meer over de Wmo en Jeugdwet leest u op de pagina over Wmo en Jeugdwet.

2. Welke adviezen gaf de adviesraad Wmo en Jeugdzorg al aan de gemeente?

"Wij brachten onder andere adviezen uit aan het college van B&W over de Regiovisie Beschermd Wonen en over de samenvoeging van de cliëntenraden en adviesraden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. En we volgen de inkoop van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis op de voet."

3. Ik heb een vraag of een idee voor de adviesraad Wmo en Jeugdzorg

"Wij horen graag uw mening en ideeën! U bereikt de adviesraad Wmo en Jeugdzorg door een mail te sturen naar adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. Ook bent u altijd welkom bij een vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg."

Vergadering bijwonen?

"De vergaderingen zijn altijd openbaar, u bent van harte welkom!" De adviesraad vergadert in 2017 op de volgende data:

  • 21 februari
  • 21 maart
  • 18 april
  • 6 juni
  • 4 juli
  • 5 september
  • 3 oktober
  • 21 november

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg van 6 juni 2017

Samenwerken met de Participatieraad Maasdriel:
Maasdriel en Zaltbommel gaan per 1 januari 2018 de regionale en boven regionale inkoop van zorgproducten samen inkopen. Zij stappen hiermee gezamenlijk uit Regio Rivierenland. Er komt eenzelfde manier van contracteren en dit zou een eerste aanzet tot een gezamenlijk visie en/of beleid kunnen zijn van beide gemeenten. Wij als Adviesraad Wmo en jeugdzorg en Participatieraad Maasdriel gaan dit punt samen aanpakken en hiermee een eerste stap in onze samenwerking zetten.
Verder zullen we als Adviesraad Zaltbommel aan de gemeenten aangeven wat de randvoorwaarden volgens ons moeten zijn voor het samenvoegen van beide raden, zodat deze in de verordening kunnen worden opgenomen.

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Zaltbommel
Verder bespraken we met elkaar het jaarverslag van Iriszorg. Er is een verschil zichtbaar in wat wethouder Buwalda aangeeft (problematisch drank- en drugsprobleem in Zaltbommel) en de resultaten van Iris Zorg. Er is wel degelijk een daling zichtbaar in het alcohol gebruik. We scoren als een gemiddelde gemeente. Er is nog een andere trend zichtbaar; jongeren van hoogopgeleide ouders blijken steeds meer te drinken.
De wethouder geeft aan dat een gemiddelde gemeente zijn voor hem niet voldoende is, dit moeten we niet willen, we moeten naar meer streven.
Er is binnen de gemeente veel geld geïnvesteerd in preventie, er zijn meer uren beschikbaar gekomen voor het straathoekwerk en er wordt aandacht besteedt aan de relatie met verkopers en schenkers. Wat opvalt is dat jongeren aangeven er thuis niet over te kunnen praten. Ouders zijn een bepalende factor om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Hoe bereik je deze ouders, Iris Zorg speelt hierin een belangrijke rol. Zij organiseren bijvoorbeeld projecten op scholen voor ouders. Het blijft zoeken waar je een ingang vindt om ouders te bereiken. Dit blijft maatwerk. Er is bij ouders nog veel onwetendheid. We vragen ons af of dit punt wel voldoende op de agenda van de gemeente staat? Wethouder Buwalda geeft aan dat dit lastig is, je moet keuzes maken aangezien er veel belangrijk is. Dit valt ook onder het thema positieve gezondheid. We zullen bruggen moeten maken tussen de verschillende thema’s. Het was goed om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Wmo en Jeugdhulp onder etnische minderheden
Bepaalde groeperingen zijn oververtegenwoordigd echter hulpverleners weten hier vaak niet goed raad mee (cultuurverschillen). Dit punt is nu van de agenda terwijl het er nog wel degelijk is. De website zorgvoorbeter.nl geeft hier goede handvaten voor. Het gaat over diversiteit, culturele verschillen en hoe men omgaat met homoseksualiteit, laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Het is een zeer breed vraagstuk. Wethouder Buwalda geeft aan dat ook hier weer maatwerk geleverd moet worden. Het Buurtteam en/of Buurtzorg Jong zoekt altijd naar de best passende zorg. We vragen ons af hoe de gemeente omgaat met bijvoorbeeld arbeidsdiscriminatie? Er wordt aangegeven dat hier uitgebreid over gesproken is met ketenpartners. De adviesraad geeft aan dat als hier verslagen van zijn of persberichten ze deze graag ontvangt. Ieder1Gelijk is het antidiscriminatiebureau in de gemeente Zaltbommel. Hier worden meldingen gedaan en deze meldingen worden besproken met de betrokken partijen.

Volgende vergadering zal gehouden worden op 4 juli
We zullen dan het Cliëntervaring onderzoek met elkaar bespreken en ook zullen de dorps- en wijkcoördinatoren aansluiten in de vergadering zodat we kennis met elkaar kunnen maken.

4. Ik heb een klacht over mijn persoonlijke situatie

"De adviesraad Wmo en Jeugdzorg is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Zaltbommel. We kunnen geen individuele belangen behartigen. Als u een klacht heeft over uw persoonlijke situatie of bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418."

5. Wie zitten in de adviesraad Wmo en Jeugdzorg?

"De adviesraad Wmo en Jeugdzorg bestaat uit 8 leden inclusief een voorzitter. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de aandachtsvelden volgen waar de gemeente zorg voor draagt. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de adviesraad Wmo en Jeugdzorg."

Wmo-raad 2016 (foto: Bas Moerman)vlnr: Leen van Leersum, Heleen van der Heide, Henk Diependaal (geen lid meer), Gerda Koekkoek, Anneke Boerma, Jan Koerts, Martin van Bergeijk, Corine Rademaker (foto: Bas Moerman)

6. Actief lid van Netwerk Wmo-raden Rivierenland

"Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen, zijn we actief lid van het Netwerk Wmo Raden Rivierenland. De Wmo-adviesraden van verschillende gemeenten komen regelmatig bijeen om bij te praten."

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren