Ontwerp-projectplan Waterwet en Besluit m.e.r.-beoordeling ‘dijkversterking Gameren’

Het ontwerp-projectplan ligt van 11 mei t/m 21 juni ter inzage.

In het projectplan Waterwet en Besluit m.e.r.-beoordeling ‘dijkversterking Gameren’ staat een beschrijving van het werk ‘dijkversterking Gameren’ en de manier waarop het Waterschap de wijziging uitvoert.
Voordat het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten en het M.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage. Inzien kan vanaf vrijdag 11 mei 2018 tot en met donderdag 21 juni 2018 tijdens kantooruren in:

  • het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel
  • het Provinciehuis Gelderland, Markt 11 in Arnhem
  • het gemeentehuis van Zaltbommel, Hogeweg 11 in Zaltbommel

Ontwerpdocumenten digitaal bekijken

Alle documenten zij ook te vinden via de website www.wsrl.nl/gameren

Proces

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stelt het projectplan Waterwet vast. Vervolgens bieden zij het projectplan ter goedkeuring aan aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Projectplan bij ingreep in watersysteem

Het waterschap stelt altijd een projectplan op bij een ingreep in het watersysteem zoals de dijkversterking in Gameren.