Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Afwijken of herzien van een bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Het kan zijn dat wij toch aan uw bouwplan kunnen meewerken. Om af te kunnen wijken stelden we hiervoor gemeentelijke beleidsregels vast. Het is van belang of uw initiatief binnen of buiten de bebouwde kom ligt.

Om af te wijken van het bestemmingsplan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloketonline (Deze link gaat naar een externe website) (OLO).

In de meeste gevallen handelt de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) deze aanvragen voor ons af. In sommige gevallen vraagt de ODR advies aan ons.

Beleidsregels

Hier staan de gemeentelijke beleidsregels om af te kunnen wijken:

Herzien van een bestemmingsplan

Past uw (bouw)plan niet in het huidige bestemmingsplan en bestaat er ook geen afwijkingsmogelijkheid? Dan kunt u om herziening van het bestemmingsplan vragen. Dien hiervoor een principeverzoek bij ons in. Wij toetsen uw verzoek dan aan beleid van provincie, rijk en geldende wet- en regelgeving. Ook kijken we naar ons eigen beleid. Of wij meewerken aan uw verzoek hangt af van de resultaten van deze toets. Met een principeverzoek vraagt u de gemeente om een voorlopig standpunt in te nemen. Dit gaat dus niet om een formeel besluit. U kunt tegen de uitkomst van de beoordeling van het principeverzoek dan ook geen bezwaar en beroep indienen.

Principeverzoek indienen?

Voor een goede beoordeling levert u bij ons aan:

 1. uw contactgegevens en telefoonnummer
 2. een schriftelijke toelichting van het plan:
  • waarom de gekozen locatie hiervoor het meest geschikt is
  • welke activiteiten vinden plaats, wanneer en waar?
  • het aantal bewoners/gebruikers, parkeren, verkeersontsluiting
  • inpassing in de omgeving
 3. de maatvoering van het plan
 4. een digitale kadastrale situatieschets (schaal 1:1000) op een maatvaste ondergrond met aangegeven: het gehele perceel, omliggende percelen en alle op de percelen aanwezige nieuw/te wijzigen bebouwing en het gebruik ervan
 5. ondersteunende foto’s
 6. een beschrijving van mogelijke gevolgen voor naastgelegen percelen
 7. een beschrijving van het draagvlak voor uw initiatief. Gebruik hiervoor het draagvlakformulier ruimtelijk plan (PDF, 472.2 kB). Let op: er kunnen meer belanghebbenden zijn dan alleen buren of omwonenden.

U stuurt uw verzoek naar info@zaltbommel.nl of per post naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Behandeltermijn principeverzoek

De behandeltijd van een aanvraag varieert. Dit hangt onder meer af van het soort verzoek en de complexiteit van het vraagstuk. Het streven is om de conceptaanvraag binnen 8-10 weken af te handelen.

Uitkomst

Na de beoordeling van uw plan ontvangt u een voorlopig standpunt over uw principeverzoek. De reactie kan zijn:

a. Positief: wij willen in principe meewerken. Het kan zijn dat wij de voorwaarde stellen dat u uw plannen op onderdelen aanpast
b. Negatief: wij willen in principe niet meewerken

Wij beoordelen uw principeverzoek op hoofdlijnen. Dit betekent niet altijd dat we definitief aan uw plannen meewerken. Uw plannen moeten ook aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Bijvoorbeeld aan het Bouwbesluit, welstandseisen en milieuwetgeving. Verder kijken we naar de maatschappelijke haalbaarheid. Werken wij (uiteindelijk toch) niet mee aan uw plannen. Dan motiveren wij dit uiteraard.

Kosten

Aan het in behandeling nemen en beoordelen van een verzoek om af te wijken of herziening van een bestemminsplan zijn kosten verbonden. Deze kosten stelt de gemeenteraad jaarlijks vast in de legesverordening (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten afwijken bestemmingsplan
Behandeling afwijken bestemmingsplan Leges
Bij afhandeling door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) € 246,00
Bij afhandeling door ODR + advies van gemeente € 972,00

Kosten herzien bestemmingsplan
Behandeling principeverzoek Leges
Betreffende bouwactiviteiten € 1.215,00
Betreffende gebruiksactiviteiten € 851,00
Betrekking hebbende op een wijzigingsplan/
uitwerkingsplan
€ 608,00

Vervolgtraject na het principeverzoek

Na een positieve reactie op uw principeverzoek hoort u:

Vragen?

Heeft u vragen over het afwijken van het bestemmingsplan, het principeverzoek of de vervolgprocedures? Dan kunt u bellen naar de gemeente op nummer 140418.