Bestemmingsplan Zaltbommel, De Wielewaal

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor woon-zorgcentrum De Wielewaal te Zaltbommel.

De bestaande Wielewaal zal worden vervangen door een toekomstbestendig woongebouw, waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en zorg altijd beschikbaar is.

Om een hybride woongebouw mogelijk te maken waarbij er uitwisseling mogelijk is tussen woningen waar zorg noodzakelijk is en sociale/ middeldure huurwoningen waar nog geen zorg hoeft te worden verleend, zal de geldende beheersverordening voor de gronden in het plangebied moeten worden herzien.

Het bestemmingsplan 'Zaltbommel, De Wielewaal' maakt de beoogde realisatie van het nieuwe toekomstbestendige woongebouw mogelijk.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan zijn een wijziging van de bestemming naar ‘gemengd’, een verandering van het bouwvlak en de maximale hoogte van bebouwing.

Toelichting, regels en verbeelding

Hier vindt u de documenten van het bestemmingsplan 'Zaltbommel, De Wielewaal':

Hoe kan ik reageren?

U heeft nu nog niet de mogelijkheid om opmerkingen op het plan te maken. Dat kan wel zodra het plan in procedure gaat als ontwerpbestemmingsplan. Te zijner tijd wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, het Gemeenteblad en per brief aan omwonenden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u het bestemmingsplan bekijken op het gemeentekantoor? Neem dan contact op met de gemeente via info@zaltbommel.nl. Ons contactpersoon is Sander Verbaarschot.

?>