Ontwerp-besluiten Windpark Bommelerwaard-A2

Ontwerp-inpassingsplan “Windpark Bommelerwaard-A2”
Referentienummer: NL.IMRO.9925.WindparkBommA2-ont1
Fase: Ontwerp
Type: Inpassingsplan
Kern: Buitengebied

Algemeen

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket van de afdeling publiekszaken:
tel. 14 0418
fax (0418) 68 16 45
E-mail: omgevingsloket@zaltbommel.nl

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op verscheidene locaties in het buitengebied tussen de A2 en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch.

Ontwerp-besluiten Windpark Bommelerwaard-A2

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 30 januari 2018 ingestemd met het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Daarnaast stemden Gedeputeerde Staten op 24 januari 2018 in met de ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en op 19 januari 2018 met de ontwerp-ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing voor het windpark liggen van donderdag 8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.

Ter onderbouwing van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning wordt een procedure van milieueffectrapportage doorlopen. Het opgestelde milieueffectrapport maakt deel uit van de stukken die ter inzage liggen. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt tijdens de terinzagelegging gevraagd om een advies over het milieueffectrapport.

Achtergrond

De provincie Gelderland stelt op verzoek van de Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 (heden: Windpark Bommelerwaard-A2 B.V.) een inpassingsplan op voor de realisatie van drie windturbines. De locatie van de turbines is gelegen in Bruchem, tussen rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch, op grondgebied van de gemeente Zaltbommel. Het verzoek van de initiatiefnemer is gedaan op grond van artikel 9e, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. In de stukken kunt u hier meer over lezen.

Op 24 mei 2017 hebben Provinciale Staten van Gelderland besloten de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Door de toepassing van genoemde coördinatieregeling worden de afzonderlijke procedures van het inpassingsplan en de benodigde vergunningen gelijktijdig doorlopen.

Bevoegd gezag

Het is aan Provinciale Staten van Gelderland om te besluiten over de vaststelling van het inpassingsplan. Dit gebeurt op basis van bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 en de Wet ruimtelijke ordening. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen het besluit over de omgevingsvergunning en de ontheffing. Door de toepassing van de coördinatieregeling verzorgen Gedeputeerde Staten van Gelderland bovendien de coördinatie van de voorbereiding en bekendmaking van alle besluiten.

Een deel van de benodigde vergunningen betreft onderwerpen die met name relevant zijn voor de uitvoering van het project. De initiatiefnemer vraagt deze vergunningen in een later stadium aan.

Welke ontwerp-besluiten liggen ter inzage?

De volgende ontwerp-besluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder het milieueffectrapport), liggen ter inzage:

  • het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2
  • de ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’ en ‘oprichten en in werking hebben van een inrichting’, en
  • de ontwerp-ontheffing van enkele verbodsbepalingen op grond van de Wet natuurbescherming
  • Tijdens de terinzagelegging kunt u een zienswijze indienen tegen de ontwerp-besluiten

Waar kunt u de ontwerp-besluiten vinden?

U kunt het ontwerp-inpassingsplan uiterlijk vanaf 8 februari 2018 digitaal inzien op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.WindparkBommA2-ont1

De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing kunt u – net als het ontwerp-inpassingsplan – tijdens de terinzagelegging digitaal inzien op de provinciale website:
www.gelderland.nl/windpark-zaltbommel


De papieren versie van de ontwerp-besluiten is tijdens de inzagetermijn in te zien op de volgende locaties:

  • Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG te Arnhem
  • Gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB te Zaltbommel
  • Gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, 5331 CB te Kerkdriel

Let op: informeer bij de betreffende overheden naar de actuele openingstijden.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Iedereen kan tijdens de terinzagelegging van donderdag 8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 zienswijzen indienen tegen de ontwerp-besluiten. Onze voorkeur gaat uit naar schriftelijke zienswijzen.

Schriftelijke zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘Zienswijze Windpark Bommelerwaard-A2, zaaknummer 2018-000928’ richten aan:

  • Per e-mail: post@gelderland.nl
  • Per brief: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Naast het zaaknummer dient u in uw e-mail of brief te vermelden op welk(e) ontwerp-besluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. In verband met verdere correspondentie ontvangen wij daarnaast graag uw naam en adres.

Mondelinge zienswijze

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, (026) 359 99 99. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Hoe gaat het verder?

De provincie betrekt de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij de vaststelling van het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing. Wanneer de definitieve besluiten genomen zijn wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd over hoe de provincie hiermee is omgegaan.

Na de besluitvorming worden het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Alleen een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend, kan later tegen de vaststelling van dat besluit (of die besluiten) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is niet vereist als het redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve besluit gewijzigd is vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-besluit. Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de kennisgeving over de definitieve besluiten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland