Ontwerp-wijzigingsplan “Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard”

Referentienummer: NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap-ONT1
Fase:    Ontwerp
Type:     Wijzigingsplan
Kern    Buitengebied

Algemeen

Bij vragen kunt u contact opnemen met het omgevingsloket van de afdeling publiekszaken:
tel. 14 0418
fax (0418) 68 16 45
E-mail: omgevingsloket@zaltbommel.nl

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op verscheidene locaties binnen de intensiveringsgebieden voor de tuinbouw in de Bommelerwaard.

Inhoud

Het wijzigingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van drie tuinbouwbedrijven: een uitbreidingsplan in Brakel voor fresia’s (ca. 1600 m2), één in Kerkwijk-Oost voor pot- en perkplanten (ca. 1000 m2) en een plan voor de teelt van champignons in Velddriel (ca. 6000 m2). In het wijzigingsplan is verder de bestemming opgenomen van een rondweg langs het dorp Nieuwaal, twee rotondes in de N322 (ter hoogte van de Startstraat in Gameren en ter hoogte van de Meidijk in Zuilichem) en aansluitingen van de rotondes op de nabijgelegen intensiveringsgebieden Nieuwaal resp. Brakel-Oost. Ook zijn enkele landschapsstroken met de bestemming groen opgenomen in het wijzigingsplan. Hierdoor is op deze plaatsen de realisatie mogelijk van een landschappelijke inpassing van kassen en bedrijfsgebouwen, en is bebouwing van deze stroken niet langer mogelijk.

Procedure

Het ontwerp-wijzigingsplan “Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard” ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018 ter inzage:
• Bij de provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem,
• Bij de gemeente Zaltbommel bij de Afdeling Publiekszaken, Hogeweg 11 te Zaltbommel.
Daarnaast kunt u het ontwerp-wijzigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (U vindt het onder het planidnummer: NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap-ONT1)

Wanneer en hoe kunt u zienswijzen indienen?

Tijdens de ter inzagelegging van de stukken kunt u zienswijzen indienen.
U kunt dit doen:

  • per post: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of
  • per e-mail: post@gelderland.nl

In beide gevallen dient u te vermelden:
• Zaaknummer 2015-007385 en
• Wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard.
Eventueel kunt u ook mondeling uw zienswijze indienen. Neemt u hiervoor contact op met projectondersteuner mw. W. van Tilburg voor het maken van een afspraak. Zij is bereikbaar onder nummer 06 8112 6655.

Inloopavond

Op dinsdag 16 januari 2018 wordt een inloopavond georganiseerd, waar u meer informatie kunt krijgen over het wijzigingsplan. De avond is van 19:00-21:00 uur in dorpshuis Den Ham, Burgemeester Hobolaan 1B, 5305 CP Zuilichem. U kunt vrij in- en uitlopen. Er wordt geen plenaire presentatie gehouden.

Hogere grenswaarde geluid

Met het oog op de realisatie van de rotonde Startstraat / N322 dient voor een woning aan de Startstraat een hogere grenswaarde te worden vastgesteld voor geluid. Het ontwerpbesluit daartoe in het kader van de Wet geluidhinder is gepubliceerd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en kunt u evenals het ontwerp-wijzigingsplan inzien bij de provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel, zie bovenstaande adressen.

Vervolgprocedure

Na de termijn voor het indienen van zienswijzen reageren Gedeputeerde Staten op de zienswijzen door een commentaarnota vast te stellen. Dit gebeurt tegelijk met het vaststellen van het definitieve wijzigingsplan. De indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. Daarnaast wordt het besluit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. De Crisis- en Herstelwet is van toepassing.