Ontwerp wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg 4a

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van 26 juli tot en met 5 september 2018 ter inzage.

Planomschrijving

Het wijzigingsplan maakt de uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf mogelijk. De gronden in het plangebied zullen worden ingericht en bebouwd ten behoeve van de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf gericht op het kweken van orchideeën. De bestaande kas heeft een oppervlakte van 3,6 hectare en de uitbreiding betreft 8.000 m2. Daarnaast is op de uitbreidingslocatie reeds een kleine verouderde kas aanwezig van circa 1.000 m2, deze wordt gesloopt.

Waar kunt u de stukken inzien?

Hoe maakt u uw zienswijze kenbaar?

Tijdens de terinzagelegging, van 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018, heeft u de mogelijkheid uw zienswijzen in te dienen op het ontwerp wijzigingsplan.

U kunt uw zienswijze uitsluitend indienen op de volgende wijzen:

  • per post: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem. Onder vermelding van “zienswijze ontwerp wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg 4a, zaaknummer 2018-008984”
  • per e-mail: post@gelderland.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp wijzigingsplan Nieuwaal, Hogeweg 4a, zaaknummer 2018-008984”
  • eventueel mondeling. Neemt u voor het maken van een afspraak dan contact op met mevr. W. van Tilburg, tel. 06-8112 6655.

Verdere procedure

Na de termijn voor het indienen van zienswijzen buigen Gedeputeerde Staten zich over de ingekomen zienswijzen en nemen een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Indieners van zienswijzen krijgen informatie hierover. Publicatie zal plaatsvinden op de gebruikelijke wijze.