Ontwerpbesluiten Windpark Bommelerwaard-A2

Ontwerp-inpassingsplan “Windpark Bommelerwaard-A2”
Referentienummer: NL.IMRO.9925.WindparkBommA2-ont1
Fase: Ontwerp
Type: Inpassingsplan
Kern: Buitengebied

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op verscheidene locaties in het buitengebied tussen de A2 en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch.

Achtergrond

De provincie Gelderland stelt op verzoek van de Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 (heden: Windpark Bommelerwaard-A2 B.V.) een inpassingsplan op voor de realisatie van drie windturbines. De locatie van de turbines is gelegen in Bruchem, tussen rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch, op grondgebied van de gemeente Zaltbommel. Het verzoek van de initiatiefnemer is gedaan op grond van artikel 9e, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. 

Op 24 mei 2017 hebben Provinciale Staten van Gelderland besloten de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Door de toepassing van genoemde coördinatieregeling worden de afzonderlijke procedures van het inpassingsplan en de benodigde vergunningen gelijktijdig doorlopen.

Bevoegd gezag

Het is aan Provinciale Staten van Gelderland om te besluiten over de vaststelling van het inpassingsplan. Dit gebeurt op basis van bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 en de Wet ruimtelijke ordening. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen het besluit over de omgevingsvergunning en de ontheffing. Door de toepassing van de coördinatieregeling verzorgen Gedeputeerde Staten van Gelderland bovendien de coördinatie van de voorbereiding en bekendmaking van alle besluiten.

Een deel van de benodigde vergunningen betreft onderwerpen die met name relevant zijn voor de uitvoering van het project. De initiatiefnemer vraagt deze vergunningen in een later stadium aan.

De ontwerpbesluiten 

Het betreft de volgende ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder het milieueffectrapport):

  • het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2
  • de ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’ en ‘oprichten en in werking hebben van een inrichting’, en
  • de ontwerp-ontheffing van enkele verbodsbepalingen op grond van de Wet natuurbescherming

U kunt het ontwerp-inpassingsplan digitaal inzien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.WindparkBommA2-ont1

Hoe gaat het verder?

De provincie betrekt de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij de vaststelling van het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing. Wanneer de definitieve besluiten genomen zijn wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd over hoe de provincie hiermee is omgegaan.

Na de besluitvorming worden het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Alleen een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend, kan later tegen de vaststelling van dat besluit (of die besluiten) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is niet vereist als het redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve besluit gewijzigd is vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-besluit. Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de kennisgeving over de definitieve besluiten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland