Lees pagina voor

Planschade

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Zoals een wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan. U meent dat uw huis minder waard wordt bijvoorbeeld als gevolg van vermindering van uw woongenot of u loopt inkomen mis als bedrijf. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Uit een onafhankelijk advies van een deskundige moet blijken of u in aanmerking komt voor planschade.

Voorwaarden

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Een tegemoetkoming voor planschade kunt u via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 381.2 kB) indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Afhandeling van uw aanvraag

Als uw planschadeverzoek ontvankelijk is, schakelt het college van burgemeester en wethouders een onafhankelijke, deskundige adviseur in. Deze adviseur onderzoekt uw verzoek om tegemoetkoming in planschade. Het onderzoek bestaat voornamelijk uit een vergelijking van de oude en de nieuwe planologische situatie. De feitelijke situatie is daarbij niet van belang.
U wordt door de adviseur gehoord. De adviseur stelt een conceptadvies op. U krijgt de gelegenheid op dit advies te reageren. In zijn definitieve advies geeft de adviseur aan of de planologische situatie voor u nadeliger is geworden en of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in planschade. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders de beslissing.

Kijk ook eens op

Wet ruimtelijke ordening (Deze link gaat naar een externe website)
Besluit ruimtelijke ordening (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade berekenen wij als drempelbedrag € 300,00.
De € 300,- wordt terugbetaald als een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend.