Planschade

Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voorwaarden

  • u heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder)
  • de schade houdt verband met planologische maatregelen
  • u vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat de planologische maatregel onherroepelijk van kracht is geworden
  • u heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen (bijvoorbeeld door koop, onteigening, enzovoorts)
  • de schade hoeft redelijkerwijs niet voor uw rekening te komen

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Een tegemoetkoming voor planschade kunt u via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 73.9 kB) indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Afhandeling van uw aanvraag

Als uw planschadeverzoek ontvankelijk is, schakelt het college van burgemeester en wethouders een onafhankelijke, deskundige adviseur in. Deze adviseur onderzoekt uw verzoek om tegemoetkoming in planschade. Het onderzoek bestaat voornamelijk uit een vergelijking van de oude en de nieuwe planologische situatie. De feitelijke situatie is daarbij niet van belang.
U wordt door de adviseur gehoord. De adviseur stelt een conceptadvies op. U krijgt de gelegenheid op dit advies te reageren. In zijn definitieve advies geeft de adviseur aan of de planologische situatie voor u nadeliger is geworden en of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in planschade. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders de beslissing.

Kijk ook eens op

Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade kost € 300,00. Deze kosten ontvangt u terug wanneer uw aanvraag wordt toegekend.