Vastgesteld wijzigingsplan “Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard”

Referentienummer: NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap-VST1
Fase:    Vastgesteld
Type:     Wijzigingsplan
Kern    Buitengebied

Algemeen

Bij vragen kunt u contact opnemen met het omgevingsloket van de afdeling publiekszaken:
tel. 14 0418
fax (0418) 68 16 45
E-mail: omgevingsloket@zaltbommel.nl

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op verscheidene locaties binnen de intensiveringsgebieden voor de tuinbouw in de Bommelerwaard.

Inhoud

Het wijzigingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van drie tuinbouwbedrijven: een uitbreidingsplan in Brakel voor fresia’s, één in Kerkwijk-Oost voor pot- en perkplanten en een plan voor de teelt van champignons in Velddriel. In het wijzigingsplan is verder de bestemming opgenomen van een rondweg langs het dorp Nieuwaal, twee rotondes in de N322 (ter hoogte van de Startstraat in Gameren en ter hoogte van de Meidijk in Brakel) en aansluitingen van de rotondes op de nabijgelegen intensiveringsgebieden Nieuwaal resp. Brakel-Oost. Ook zijn enkele landschapsstroken met de bestemming groen opgenomen in het wijzigingsplan. Tegen het ontwerp-wijzigingsplan zijn 10 zienswijzen ingekomen, die zijn verwerkt in de eveneens door GS vastgestelde commentaarnota. De zienswijzen hebben op enkele kleinere punten aanleiding gegeven tot aanpassing van het plan. Het betreft o.m. het bestemmen tot plattelandswoning van een voormalige bedrijfswoning in Brakel en het aanpassen van het bouwperceel van het champignonbedrijf in Velddriel. Tot slot is ambtshalve de begrenzing van een woonbestemming in Brakel aangepast. Het wijzigingsplan past binnen de kaders zoals opgenomen in het op 28 september 2016 door Provinciale Staten vastgestelde inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard en het op 27 september 2017 door PS vastgestelde reparatie inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard.

Procedure

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het wijzigingsplan op 27 maart 2018 gewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 voor beroep ter inzage:

  • Bij de provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem,
  • Bij de gemeente Zaltbommel bij de Afdeling Publiekszaken, Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Daarnaast kunt u het wijzigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (U vindt het onder het planidnummer: NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap-VST1)

Wie kunnen beroep instellen?

Degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan kunnen tegen het vastgestelde plan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan eenieder in dezelfde periode beroep instellen tegen de aangebrachte wijzigingen.

Hoe kunt u beroep instellen?
Het beroepschrift kunt u richten aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist.

Vervolg

Na afloop van de ter inzagelegging treedt het wijzigingsplan in werking, ook als er beroep is ingesteld. Dit betekent dat op basis van dit plan omgevingsvergunningen verleend kunnen worden. Indien u van mening bent dat daardoor uw belangen geschaad worden kunt u de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens verzoeken om een zogenoemde voorlopige
voorziening te treffen. Indien de voorzitter van mening is dat er sprake is van spoed, kan hij in dat geval de inwerkingtreding van het inpassingsplan opschorten totdat over de beroepen beslist is. Met het instellen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening dienen ook griffierechten betaald te worden aan de Raad van State. Voor de actuele bedragen verwijzen wij naar www.raadvanstate.nl.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit over het wijzigingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen (ofwel de argumenten die u tegen het wijzigingsplan inbrengt)
  • het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend
  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer mogen worden aangevuld

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak over eventueel ingestelde beroepen tegen het wijzigingsplan.