Vastgesteld wijzigingsplan “Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, Poederoijen, Karel van Gelreweg 1a”

Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel heeft in haar vergadering van 9 januari 2018 het wijzigingsplan “Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, Poederoijen, Karel van Gelreweg 1a” vastgesteld. Omdat het verhalen van kosten door middel van een overeenkomst is verzekerd, is besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Het wijzigingsplan biedt een planologisch-juridische regeling om de huidige tijdelijke woning te vervangen voor nieuwbouw. Het plangebied ligt aan de Karel van Gelreweg 1a in Poederoijen.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt van donderdag 18 januari 2018 t/m woensdag 28 februari 2018 voor iedereen ter inzage. 

Het plan bevat:

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
​Deze termijn loopt van vrijdag 19 januari 2018 t/m donderdag 1 maart 2018.
Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee.
De mogelijkheid van beroep bestaat alleen als u tijdens de voorbereidingsprocedure een zienswijze heeft ingediend. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u alleen een beroepschrift indienen als het niet uw schuld is dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Dit besluit treedt direct na de beroepstermijn in werking, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State. Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).

Voor meer informatie kunt u terecht bij het omgevingsloket.