Vastgesteld wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2a

Referentienummer:   NL.IMRO.9925.WPUilkerweg2a-VST1
Fase:     Vastgesteld
Type:      Wijzigingsplan
Kern     Buitengebied

Algemeen

Bij vragen kunt u contact opnemen met het omgevingsloket van de afdeling publiekszaken:
tel. 14 0418
fax (0418) 68 16 45
E-mail: omgevingsloket@zaltbommel.nl

Plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de Uilkerweg en ten oosten van de Mertstraat in Zuilichem.

Inhoud

Het wijzigingsplan maakt de vestiging mogelijk van een nieuw bedrijf op de gronden gelegen ten zuiden van de Uilkerweg en ten oosten van de Mertstraat te Zuilichem. De gronden in het plangebied zullen worden ingericht en bebouwd ten behoeve van de vestiging van een nieuw glastuinbouwbedrijf voor de aardbeienteelt. De oostelijke en westelijke randen van het plangebied worden benut voor de plaatsing van waterbassins (eventueel met zonnepanelen). De bedrijfsvoorzieningen, in de vorm van een kantoor, kantine, loods en ketelhuis bevinden zich aan de zijde van de Uilkerweg. Het kassencomplex zal landschappelijk worden ingepast door middel van robuuste groenstroken in combinatie met waterberging. De nieuw te bouwen kassen worden in fasen gebouwd. De eerste fase zal in 2018 worden gerealiseerd en is ca. 20 ha. De andere fasen komen in de jaren daarna. Uiteindelijk zal het complex een omvang hebben van ca. 40 ha.
Naar aanleiding van zienswijzen tegen het ontwerp-wijzigingsplan is het plan aangepast ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van de kassen. In de planregels is hiertoe een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de ondernemer, waarin is aangegeven hoe die inpassing moet worden vormgegeven.
In het kader van het wettelijk kostenverhaal is een anterieure overeenkomst afgesloten tussen de ondernemer en de provincie Gelderland.

Procedure

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 9 januari 2018 het wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2a gewijzigd vastgesteld. Dit plan ligt met ingang van donderdag 18 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018 ter inzage. Het wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2a kunt u inzien:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze termijn loopt van vrijdag 19 januari 2018 t/m donderdag 1 maart 2018. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee. De mogelijkheid van beroep bestaat alleen als u tijdens de voorbereidingsprocedure een zienswijze heeft ingediend. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u alleen een beroepschrift indienen als het niet uw schuld is dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Dit besluit treedt direct na de beroepstermijn in werking, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State. Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).

Op het besluit over het wijzigingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen (ofwel de argumenten die u tegen het wijzigingsplan inbrengt)
  • het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend
  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld