Vestiging voorkeursrecht Brakel-West

Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad ingevolge het bepaalde in artikel 4 juncto 2 van de Wvg op 30 september 2021 heeft besloten, gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Aangewezen zijn gronden die thans agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toegedacht ten behoeve van de uitbreiding woningbouw in Brakel.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad en derhalve op 7 oktober 2021.

Gevolgen

Het voorkeursrecht betreft de gronden ten westen van Brakel, globaal gelegen tussen en nabij de Engsteeg, de Groenesteeg en de Weitjesweg. Deze gronden zijn gelegen binnen de structuurvisie ‘Buitengebied Zaltbommel’ van de gemeente Zaltbommel. De aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eigenaren van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Inzage

De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, bericht over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit met de kaart en de lijst van aangewezen gronden, ligt gedurende zes weken, van donderdag 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.raadzaltbommel.nl onder de vergaderdatum van 30 september 2021. Ook kunt u deze fysiek bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor is gelegen aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de raad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij de raad van de gemeente Zaltbommel tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
  • de gronden van het bezwaar

Het bezwaarschrift kan tot en met 17 november 2021 worden gezonden aan de raad van de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA  Zaltbommel.

Dit besluit volgt op een voorlopige aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg. Indien door de belanghebbende reeds een bezwaarschrift is ingediend tegen het collegebesluit tot voorlopige aanwijzing, wordt dit bezwaarschrift mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit, zoals bepaald in artikel 6 lid 3 van de Wvg. In dat geval is een nieuw bezwaarschrift niet meer nodig.

Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

?>