Vestiging voorlopig voorkeursrecht ten oosten van bedrijventerrein de Wildeman

Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad ingevolge het bepaalde in artikel 4 juncto 2 van de Wvg op 24 januari 2019 heeft besloten, gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.
Aangewezen zijn gronden die nu agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toegedacht. Dit ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein De Wildeman. Voor een perceel geldt dat wij een betere en intensievere invulling willen van het perceel.

Dit besluit is in werking getreden  op 29 januari 2019.

Locatie

Het voorkeursrecht betreft de gronden ten oosten van het huidige bedrijventerrein, die globaal zijn gelegen tussen de Van Heemstraweg, Bommelsekade en de N322 te Zaltbommel. Deze gronden zijn gelegen binnen de structuurvisie ‘Buitengebied Zaltbommel’ van de gemeente Zaltbommel.

Gevolgen

De Aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, bericht over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan.

Inzage

Het besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden, ligt gedurende zes weken, van dinsdag 29 januari 2019 tot en met maandag 11 maart 2019 voor iedereen ter inzage.

Ook kunt u ze tijdens openingstijden inzien op het gemeentekantoor, Hogeweg 11 te Zaltbommel. Onze receptie verzorgt dan voor u de inzage.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de raad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, bij de raad van de gemeente Zaltbommel tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
  • de gronden van het bezwaar


Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 11 maart 2019 door de raad van de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel, te zijn ontvangen.

Indien door de belanghebbende reeds een bezwaarschrift is ingediend tegen het collegebesluit tot voorlopige aanwijzing op 6 november 2018, dat wordt dit bezwaar geacht tevens te zijn gericht tegen dit raadsbesluit, zoals bepaald in artikel 6 lid 3 van de Wvg.
Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem)