Vestiging voorlopig voorkeursrecht ten oosten van bedrijventerrein de Wildeman

Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij bij besluit van 6 november 2018, op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg, heeft besloten, gronden voorlopig aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.
Aangewezen zijn gronden die nu agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toegedacht. Dit ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein De Wildeman. Voor een perceel geldt dat wij een betere en intensievere invulling willen van het perceel.

Locatie

Het voorkeursrecht betreft de gronden ten oosten van het huidige bedrijventerrein, die globaal zijn gelegen tussen de Van Heemstraweg, Bommelsekade en de N322 te Zaltbommel. Deze gronden zijn gelegen binnen de structuurvisie ‘Buitengebied Zaltbommel’ van de gemeente Zaltbommel.

Gevolgen

De Aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, bericht over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan.

Inzage

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken, van vrijdag 9 november 2018 tot en met donderdag 20 december 2018 voor iedereen ter inzage:

Ook kunt u ze tijdens openingstijden inzien op het gemeentekantoor, Hogeweg 11 te Zaltbommel. Onze receptie verzorgt dan voor u de inzage.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing van de percelen te bestendigen. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 9 november 2018 en eindigende op 6 december 2018, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, danwel mondeling, naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen: door belanghebbenden aan de raad van de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel of via info@zaltbommel.nl

Mondelinge zienswijzen: door belanghebbenden kenbaar te maken aan de raad door het aanvragen van inspreektijd voor de carrousel van 10 januari 2019. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0418. 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Naast het indienen van zienswijzen bij de raad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders. Dit kan gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, bij het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
  • de gronden van het bezwaar

Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 20 december 2018 door het college van de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel, te zijn ontvangen.

Indien de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en wethouders bestendigt in een raadsbesluit, kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht eveneens bezwaar (en eventueel beroep) instellen tegen het raadsbesluit. Indien belanghebbenden er voor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het raadsbesluit. Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).