Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Bestemmingsplan - wat is het?

Een bestemmingsplan regelt hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast en wijst daarin de bestemming, ofwel de functie, van de grond aan. Ook regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is of mag worden staan in het plan. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Net als haar inwoners moet ook de gemeente zich aan het bestemmingsplan houden.

Onderdelen bestemmingsplan

Regels (voorschriften)
In de regels staat beschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De regels hebben betrekking op de functie van de gronden, het bouwen hierop en het gebruik van de gronden en bouwwerken.

Verbeelding (plankaart)
Op de verbeelding staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen en functies zijn daarop aangegeven met kleuren, arceringen en aanduidingen. Digitale bestemmingsplannen hebben een interactieve kaart. Als u op een perceel klikt, dan komen de daarvoor geldende regels en aanduidingen in beeld.

Toelichting
In de toelichting wordt uitgelegd waarom het bestemmingsplan is gemaakt. Ook staat beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen en hoe het plan zich verhoudt tot rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Verder staat in de toelichting welke invloed het plan heeft op archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Digitale bestemmingsplannen 

De gemeente heeft de plicht haar ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te stellen. De gemeente publiceert deze plannen op de website van ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website). De digitale (interactieve) bestemmingsplannen die u hier treft zijn juridisch bindend.

Bestemmingsplannen op papier

Van deze plannen kunt u op afspraak een rechtsgeldig exemplaar inzien op het gemeentehuis.