Nieuwbouwplannen en -projecten

Gebiedsontwikkeling Bossche Poort

In het uitvoeringsprogramma binnenstad is afgesproken dat we een visie voor de ‘Bossche Poort’ maken. Het gebied waar het om gaat ligt ongeveer tussen het Stadskasteel, de Poorterij en de Singel. In dit gebied spelen verschillende ontwikkelingen, zoals de herinvulling van het oude Rabobankgebouw, het versterken van de entree van de binnenstad en het verminderen van de parkeerdruk aan de Omhoeken. Voor al deze plannen is een samenhangende visie nodig. Twee ontwerpbureaus hebben in opdracht van de gemeente en Woonlinie (als eigenaar van het oude Rabobankgebouw) een ontwerpvisie gemaakt. Op 26 augustus hebben zij tijdens een inloopavond de visies gepresenteerd en hebben belangstellenden hun reactie kunnen geven. 

Het college zal, mede op basis van de inloopavond, een keuze maken tussen beide visies en dit als voorstel ter besluitvorming naar de gemeenteraad sturen. Daarna zullen de plannen uitgewerkt moeten worden en het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden, voordat er met de ontwikkeling van het gebied gestart kan worden.

Meer informatie

De Waluwe ontwikkelt

Koning Willem Alexanderpark

Het Koning Willem-Alexanderpark is een park in de wijk De Waluwe. Het park ligt in de gegraven waterpartij tussen het bestaande en het nieuwe deel van de wijk. Een voet/fietspad over het eiland verbindt de beide delen van de wijk met elkaar.
Bekijk het filmpje op Youtube over de Waluwe en de opening van het Koning Willem-Alexanderpark.

Nieuwbouw Fiep Westendorplaan

Inmiddels is Reuvers bouw al een eind gevorderd met de verkoop van 17 duurzame eengezinswoningen (BENG: bijna-energieneutrale ‘woon’gebouwen). De woningen komen tegenover de huisnummers 160 t/m 180 op de Fiep Westendorplaan. Naar verwachting starten ze begin volgend jaar met de bouw van de woningen.

Meer informatie vindt u op:

De Vaan

De parkeerplaatsen tegenover het gemeentekantoor worden definitief ingericht. Naar verwachting zijn beide parkeerplaatsen medio 2018 klaar. We leggen extra parkeerplaatsen aan en planten bomen en een haag.

Woningen Meander

Woonlinie is gestart met de bouw van 12 kleinere studio appartementen, 7 grondgebonden huurwoningen en 1 grote huurwoning, bestemd voor kamergewijze verhuur (in totaal 4 kamers) in samenwerking met Buurtzorg jong. Dit is het perceel tussen de Fiep Westendorplaan en de Meander in. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Woonlinie. Naar verwachting worden de woningen in het 3e kwartaal van 2018 opgeleverd.

Dudok woningen

De bouw is 19 juni 2017 van start gegaan. Medio 2018 worden de woningen opgeleverd. Meer informatie vindt u op de website van de bouwer: Van Wanrooij


Buitenstad

Bij de Buitenstad gaat het om de ontwikkeling het gebied tussen de jachthaven, Steenweg, Gamersedijk en de grens tussen uiterwaarden en het bedrijf Busker aan de westzijde van Zaltbommel. Hieronder valt ook het terrein van bedrijf BUKO wat Waalbommel BV in eigendom heeft. Aanleiding voor de gemeente is het ontbreken van ruimtelijke kwaliteit in het gebied en de wens dat bedrijven niet bij woonkernen gevestigd zijn. Al in 2005 ontving de gemeente Zaltbommel de EMAB-status (Experiment Voor Aanpasbaar Bouwen) voor de locatie buitenstad. Dit maakt het mogelijk om in buitendijks gelegen gebied onder voorwaarden te kunnen bouwen. Voor de herontwikkeling wordt onder andere gedacht aan woningbouw en diverse andere voorzieningen.

Betrokkenheid
Ook bewoners en ondernemers zijn betrokken bij het project. Er bestaat nu naast een ambtelijke projectgroep ook een klankbordgroep van bewoners en andere belangstellenden. Op gezette tijden organiseert men ook bijeenkomsten en/of wordt aangesloten bij lokale evenementen.

De ontwikkelende partij WaalBommel BV en de gemeente Zaltbommel gaan er vanuit dat eind 2018 een definitief stedenbouwkundig plan kan worden vastgesteld. Vervolgens kan in 2019 worden gestart met het opstellen van een bestemmingsplan en de start van de planprocedure.