Lees pagina voor

Woningsplitsing

Wij maken woningsplitsing in de gehele gemeente mogelijk. Door woningsplitsing kunt u een bestaande woning opdelen in meerdere (zelfstandige) woningen. Dit levert meer betaalbare woningen op voor senioren en starters. Op deze pagina leest u waar u op moet letten om een woning te kunnen laten splitsen en aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Voorwaarden woningsplitsing

Uw aanvraag voor woningsplitsing moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. vooraf is duidelijk wie de woning(en) gaat/gaan bewonen
 2. een bedrijfs- of dienstwoning moet eerst omgezet worden naar een woonfunctie
 3. de woning moet na splitsing direct ontsloten zijn op de openbare weg

Splitsing monumentaal pand

Heeft u een monument of een pand in een beschermd dorps- of stadsgezicht? Dan geldt het volgende:

 1. Laat een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren op het pand en een cultuurhistorisch onderzoek op de directe omgeving. Hieruit volgen specifieke waardestellingen voor uw pand.
 2. Op basis van de waardestellingen werkt u het plan voor woningsplitsing en/of erfinrichting verder uit.
 3. De Monumentencommissie geeft advies. In geval van een Rijksmonument geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed advies.

Hoe werkt het?

Voor woningsplitsing heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt uw aanvraag indienen bij het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Daar ontvangt u meer informatie over de vervolgstappen.
Afhankelijk van het plan is een principeverzoek of een vooroverleg nodig. Op de pagina Bouwen en verbouwen vindt u meer informatie.

Aanvraag indienen

Bij de aanvraag voor woningsplitsing levert u een splitsingsplan in, bestaande uit:

 1. een situatietekening van het huidige pand en omliggende bebouwing
 2. plattegrond(en) van huidige en nieuwe situatie
 3. gevelaanzichten en doorsneden van de nieuwe situatie en omliggende bebouwing
 4. ondersteunende foto's van de bestaande en omliggende bebouwing
 5. een inrichtingsplan
 6. een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat de splitsing mogelijk is, met beschrijving van de ruimtelijke gevolgen

Kosten

Afhankelijk van het verzoek bent u leges (kosten) verschuldigd. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2022 (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft u nog meer vragen?

Neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.