Buitengebied Zaltbommel

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Zaltbommel” is opgesteld met als voornaamste doel het actualiseren en harmoniseren van de bestaande bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend, maar in het plan zijn diverse particuliere initiatieven opgenomen. Hieronder zijn onder andere begrepen enkele bedrijfsuitbreidingen, uitbreidingen van agrarische bouwvlakken en functieveranderingsinitiatieven (sloop agrarische bedrijven en terugbouw van woningen). Gelijktijdig met het bestemmingsplan is het milieueffectrapport (planMER) “MER bestemmingsplan Buitengebied” vastgesteld. Het bestemmingsplan is namelijk kaderstellend voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Daarnaast is een passende beoordeling uitgevoerd om in beeld te krijgen of het bestemmingsplan mogelijke negatieve effecten heeft op Natura2000-gebieden.

Om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is opgenomen in het bestemmingsplan “Buitengebied, Zaltbommel” is het noodzakelijk dat hogere grenswaarden worden vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 en artikel 46 van de Wet Geluidhinder. Dit is gebleken uit akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai en industrielawaai. Op 21 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit hogere grenswaarden vastgesteld.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBP20130009
Datum:17 september 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl