Samenvatting Transitievisie Warmte ‘Ver van mijn bed, dichtbij huis’

Over de Transitievisie Warmte

‘We laten de wereld beter achter voor de volgende generatie’. Dat is waar het om gaat bij duurzaamheid in onze gemeente. Het gebruik van aardgas is niet duurzaam. We moeten op andere manier gaan koken en ons water en gebouwen gaan verwarmen. Bijvoorbeeld met energie van de zon, het water of uit de aarde. Ook helpt het als we allemaal minder energie gaan gebruiken.

In de Transitievisie Warmte legt de gemeente, samen met anderen, een aanpak vast om te komen tot wijken die aardgasvrij zijn. Een eerste bespreekversie van deze visie is nu af. Hier leest u de belangrijkste onderdelen.

Uitgangspunten van de visie

De gemeente heeft de regierol in de omschakeling naar aardgasvrij wonen en werken. Daarbij hanteert ze de volgende uitgangspunten:

 • betaalbaarheid voor de eindgebruiker
 • betrouwbaarheid voor de eindgebruiker
 • samenwerking met belanghebbenden en andere gemeenten
 • participatie met bewoners en ondernemers
 • nu beginnen, maar flexibel zijn
 • faciliteren van ontwikkelingen
 • de gemeente heeft een voorbeeldrol

Daarnaast heeft de Energiekring Warmte vier uitgangspunten geformuleerd voor de transitie:

 • keuzevrijheid en autonomie
 • kostenneutraliteit
 • betaalbaarheid voor iedereen
 • geen afhankelijkheid van één bedrijf

De gemeente streeft ernaar deze uitgangspunten te honoreren.

Mogelijke warmteoplossingen

Er zijn drie toepassingen te onderscheiden van aardgas: verwarming, koken en warm tapwater. Er zijn veel alternatieven voor aardgas. Er bestaat niet één algemeen toepasbare ‘warmteoplossing’. Aspecten die een rol spelen zijn het bouwjaar en het isolatieniveau van de woning, de opbouw van de wijk, de spreiding van woningen, de beschikbaarheid van warmtebronnen en het potentieel van bruikbare bestaande infrastructuur.

De volgende technieken zijn op dit moment beschikbaar:

 • Zonnethermie
 • Aquathermie: warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater
 • Geothermie
 • Restwarmte
 • Een bron vanuit warmte-koude opslag
 • Helemaal elektrische warmtevoorziening
  • elektrische warmtepomp
  • infraroodpanelen
 • Hernieuwbaar gas
  •  biogas en groen gas
  •  waterstofgas
 • Biomassa

Een goede tussenoplossing is de hybride warmtepomp.

Afwegingskader

De belangrijkste criteria om de geschiktheid van een (of meerdere) warmteoplossingen voor een kern/wijk mee te bepalen zijn:

 • ligging
 • huizen en gebouwen
 • bewoners
 • nutsvoorzieningen
 • meekoppelkansen
 • bestaand beleid
 • financiële afwegingen

Warmteoplossingen voor Zaltbommel

Voor onze gemeente zien we voor de komende tijd de volgende warmteoplossingen:

Verminderen van de vraag naar warmte en aardgas

Dit kan bijvoorbeeld door isoleren. Dat is altijd zinvol, ook voor het wooncomfort. En meestal is dit een rendabele investering. Dit kan ook door het benutten van natuurlijke momenten en het koersen op het klaar zijn voor de aardgasvrije woning.

We zien de volgende kansen:

 • Aquathermie in verspreide huizen westzijde, Zaltbommel Spellewaard, verspreide huizen polder Aalst en later in de Waluwe
 • Zonnethermie in Bruchem en Gameren
 • Geothermie in Brakel en Zuilichem
 • Micro-warmtenetten. Dit houdt in dat 5 à 10 woningen gezamenlijk een bron of een energiecentrale gebruiken

De aanpak voor de komende jaren

Er wordt, na vaststelling van de Transitievisie Warmte, een programma ingesteld, dat valt onder het duurzame energiedeel van het programma Duurzaamheid. In het programma Warmtetransitie worden initiatieven ondergebracht in lijnen. Op dit moment worden de volgende lijnen onderscheiden:

 1. Lijn draagvlak en mindset voor voorbereiding. We doen het samen, iedereen heeft een rol.
 2. Lijn isoleren en besparen. We stimuleren in deze lijn het beperken van de warmtevraag. Dit doen we samen met het Energieloket Zaltbommel. De warmtevraag beperken kan bijvoorbeeld door isoleren.
 3. Lijn technische haalbaarheidsstudies. We gaan haalbaarheidsstudies doen naar collectieve kansen, zoals geothermie (aardwarmte), aquathermie en zonnethermie.
 4. Lijn wijkuitvoeringsplannen, implementatie. Zodra duidelijk is welke alternatieven in een wijk kansrijk zijn, zoals warmtenetten, gaan we wijkuitvoeringsplannen opstellen. We doen dit samen met inwoners en pas als duidelijk is welke oplossingen er mogelijk zijn.
?>