Adviesraad Wmo en Jeugdwet

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg komt op voor de belangen van inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

1. Wat kan de adviesraad Wmo en Jeugdzorg voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.
Meer over de Wmo en Jeugdwet leest u op de pagina over Wmo en Jeugdwet.

2. Welke adviezen gaf de adviesraad Wmo en Jeugdzorg al aan de gemeente?

Wij brachten onder andere adviezen uit aan het college van B&W over de Regiovisie Beschermd Wonen en over de samenvoeging van de cliëntenraden en adviesraden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. En we volgen de inkoop van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis op de voet.

3. Ik heb een vraag of een idee voor de adviesraad Wmo en Jeugdzorg

Wij horen graag uw mening en ideeën! U bereikt de adviesraad Wmo en Jeugdzorg door een mail te sturen naar adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. Ook bent u altijd welkom bij een vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

De vergaderdata voor 2018 zijn:

  • 27-02-2018
  • 03-04-2018 (om 17.00 uur)
  • 29-05-2018
  • 10-07-2018
  • 04-09-2018
  • 16-10-2018
  • 27-11-2018

4. Ik heb een klacht over mijn persoonlijke situatie

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Zaltbommel. We kunnen geen individuele belangen behartigen. Als u een klacht heeft over uw persoonlijke situatie of bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418.

5. Wie zitten in de adviesraad Wmo en Jeugdzorg?

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg bestaat uit 8 leden inclusief een voorzitter. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de aandachtsvelden volgen waar de gemeente zorg voor draagt. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Leden adviesraad Wmo

vlnr: Leen van Leersum, Heleen van der Heide, Henk Diependaal (geen lid meer), Gerda Koekkoek, Anneke Boerma, Jan Koerts, Martin van Bergeijk, Corine Rademaker (foto: Bas Moerman)

6. Actief lid van Netwerk Wmo-raden Rivierenland

"Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen, zijn we actief lid van het Netwerk Wmo Raden Rivierenland. De Wmo-adviesraden van verschillende gemeenten komen regelmatig bijeen om bij te praten."

7. Kort nieuws uit de laatst vergadering

Persoonlijke verhalen zetten de toon tijdens debat sociaal beleid.

De persoonlijke ervaringen van cliënten en hun omgeving vormden de basis voor een bij tijd en wijle indrukwekkend gesprek met werkers binnen het sociaal domein en politici. Zo’n 140 mensen waren aanwezig bij het debat op dinsdag 13 maart in Pand 9 georganiseerd door de Adviesraad WMO en Jeugdzorg Zaltbommel.

De uitkomst was een grote mate van eensgezindheid dat het sociaal beleid nog steeds stevige en positieve aandacht vraagt.

Er gaan gelukkig veel dingen goed zoals de buurtouders ontstaan vanuit de
Marokkaanse vereniging Al-Amal, de activiteiten van de jongerenwerkers, Welzijn Bommelerwaard, Buurtteam, Buurtzorg Jong en de samenwerking met politie en woningcorporatie Woonlinie. Al deze organisaties namen deel aan het debat.

Bureaucratie

Toch werd er ook de nodige kritiek geuit op de forse bureaucratie. Alle partijen zegden toe hier wat aan te gaan doen onder het motto “regels die we niet snappen gaan we schrappen”.

Verward gedrag

Ook waren er zorgen over de zeer persoonlijke ervaringen waar de zorg en aandacht te kort schiet bij mensen met verward gedrag met alle nare gevolgen van dien voor familie en omgeving. Ook hier een eensgezinde ambitie om hier als gemeente het voortouw te nemen en alles te doen wat in haar vermogen ligt.

Tevreden

De Adviesraad is tevreden dat alle politieke partijen zich aangesproken voelen en ook echt werk gaan maken van een goed sociaal beleid in de Gemeente Zaltbommel.

Geplaatst op donderdag 8 maart 2018

Kort nieuws uit de vergadering van 27 februari 2018.

Jaarplanning Positief Gezond

Namens de Adviesraad zijn Jan Koerts en Martin van Bergeijk naar de aftrapbijeenkomst van de gemeente over Positieve Gezondheid op 7 februari in Aalst geweest. Een leuke bijeenkomst waar veel jeugd op afkwam. De Adviesraad vindt het erg belangrijk dat de gemeente goed blijft uitleggen welke meerwaarde deze benadering  heeft voor de inwoners van de Bommelerwaard en wat het begrip 'Positieve Gezondheid' concreet inhoudt.

Verkiezingsdebat op 13 maart

Op 13 maart organiseert de Adviesraad het verkiezingsdebat over het Sociaal Beleid in de Bommelerwaard. Het belooft een goed bezochte, interessante avond te worden, waarbij naast lijsttrekkers ook cliënten zullen vertellen over persoonlijke ervaringen in de Bommelerwaard.  Zorgverleners en huisartsen zijn persoonlijk uitgenodigd. Het debat is van 20.00 uur tot 21.30 uur in Pand 9 in Zaltbommel.

Advies beleidsregels schuldhulpverlening

Het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is eind 2017 vastgesteld, voorzien van het advies van
de Adviesraad. De beleidsregels vormen het wettelijk kader. Wij vinden dat het concept dat voorligt, ‘bestraffend’ overkomt. De gemeente licht toe dat de beleidsregels gezien moeten worden als ‘stok achter de deur’ voor cliënten die niet meewerken aan het traject.  In de dagelijkse uitvoeringspraktijk wordt iedere hulpvraag individueel en persoonlijk beoordeeld om tot de beste oplossing te komen. Ook jongeren kunnen terecht voor een informatiegesprek, waarbij per situatie wordt bekeken wat de best passende hulp is.  

Doorontwikkeling monitoring beleidsresultaten

Op verzoek van de gemeente, zullen 3 leden van de Adviesraad meedenken in de gewenste monitoring van het sociale beleid in de gemeente. Doel is om de resultaten van dit beleid goed te kunnen volgen en concreet te kunnen meten, zodat duidelijk wordt of de gewenste ambities en effecten ook worden behaald.