Adviesraad Wmo en Jeugdwet

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg komt op voor de belangen van inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

1. Wat kan de adviesraad Wmo en Jeugdzorg voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.
Meer over de Wmo en Jeugdwet leest u op de pagina over Wmo en Jeugdwet.

2. Welke adviezen gaf de adviesraad Wmo en Jeugdzorg al aan de gemeente?

Wij brachten onder andere adviezen uit aan het college van B&W over de Regiovisie Beschermd Wonen en over de samenvoeging van de cliëntenraden en adviesraden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. En we volgen de inkoop van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis op de voet.

3. Ik heb een vraag of een idee voor de adviesraad Wmo en Jeugdzorg

Wij horen graag uw mening en ideeën! U bereikt de adviesraad Wmo en Jeugdzorg door een mail te sturen naar adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. Ook bent u altijd welkom bij een vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen zijn altijd openbaar, u bent van harte welkom! De adviesraad vergadert in 2017 op de volgende data:

  • 21 februari
  • 21 maart
  • 18 april
  • 6 juni
  • 4 juli
  • 5 september
  • 3 oktober
  • 21 november

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg
van 21 november 2107

Advies over de Nota Positief Gezond voor de gemeente Zaltbommel
De Adviesraad stelt haar conceptadvies vast.
De nota Positief Gezond moet in lijn worden gezien met de beleidsnota De Zes O’s. We missen de lang(er)e termijn visie tot 2021 en vooral welke concrete acties worden gedaan om de doelstelling te bereiken. Het actieprogramma en plan van aanpak ontbreken. We vinden het belangrijk dat (cliënten)organisaties worden betrokken bij de uitwerking.

Advies Beleidsregels Bijzondere Bijstand voor de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel
De Adviesraad stelt haar conceptadvies vast.
De beleidsregels zijn in lijn met het minimabeleid. Om het bereik te vergroten, pleit de Adviesraad voor een simpel, klantgericht aanvraagproces, waarbij maatwerk en participatie centraal staan.
De communicatie en informatie op de gemeentelijke website moet beter: het is  belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen en daar zo nodig bij geholpen worden.

Advies en reactie op het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening voor de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel
De conceptreactie wordt vastgesteld. Ook deze nota is een uitwerking van een belangrijk onderdeel van de nota Minimabeleid waarover de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg op 5 september j.l. adviseerde.
De schuldhulpverlening Bommelerwaard was tot 1 januari 2016 belegd bij de Sociale Dienst Bommelerwaard. Voor de Bommelerwaard is een centrumregeling opgesteld waarin de gemeente Maasdriel ook de schuldhulpverlening voor gemeente Zaltbommel uitvoert.
De Adviesraad Wmo en Jeugdzorg is enthousiast over het beleidsplan en de integraliteit van de schuldhulpverlening in de Bommelerwaard. Dat betekent niet alleen aandacht voor de financiële problemen, maar ook voor psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.
De Adviesraad onderschrijft het belang van activiteiten gericht op preventie van problematische schulden (door bijvoorbeeld voorlichting, vroeg-signalering of budgetbegeleiding), en het verlenen van nazorg om te voorkomen dat  mensen met schulden opnieuw met (problematische) schulden te maken krijgen.
Alle communicatie moet uitstralen dat (kwetsbare) inwoners kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van de gemeente. Ook moeten  inwoners geïnformeerd worden bij wie zij moeten zijn voor eventueel noodzakelijke extra ondersteuning.

Voortgang samenwerking tussen de raden van Maasdriel en Zaltbommel
De Adviesraad heeft de laatste 2 maanden van de gemeente niets meer gehoord over de voortgang van het voornemen om de raden van Zaltbommel en Maasdriel samen te voegen. 
De cliëntenraad van Werkzaak blijft tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Van elke organisatie is iemand afgevaardigd naar deze raad. Na de verkiezingen gaat de cliëntenraad actief nieuwe leden werven. De voorzitters van de Participatieraad Maasdriel en de Adviesraad bespreken hun zorgen over de vertegenwoordiging van de Bommelerwaard met Werkzaak.

Verkiezingsdebat op 13 maart
Op 13 maart organiseert de Adviesraad een verkiezingsdebat over de kwaliteit van Wmo en Jeugdzorg in de Bommelerwaard. We willen graag in contact komen met inwoners en cliënten die in dit kader op 13 maart iets willen vertellen over hun persoonlijke ervaringen.

4. Ik heb een klacht over mijn persoonlijke situatie

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Zaltbommel. We kunnen geen individuele belangen behartigen. Als u een klacht heeft over uw persoonlijke situatie of bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418.

5. Wie zitten in de adviesraad Wmo en Jeugdzorg?

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg bestaat uit 8 leden inclusief een voorzitter. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de aandachtsvelden volgen waar de gemeente zorg voor draagt. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

vlnr: Leen van Leersum, Heleen van der Heide, Henk Diependaal (geen lid meer), Gerda Koekkoek, Anneke Boerma, Jan Koerts, Martin van Bergeijk, Corine Rademaker (foto: Bas Moerman)

6. Actief lid van Netwerk Wmo-raden Rivierenland

"Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen, zijn we actief lid van het Netwerk Wmo Raden Rivierenland. De Wmo-adviesraden van verschillende gemeenten komen regelmatig bijeen om bij te praten."