Adviesraad Wmo en Jeugdwet

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg komt op voor de belangen van inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

1. Wat kan de adviesraad Wmo en Jeugdzorg voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.
Meer over de Wmo en Jeugdwet leest u op de pagina over Wmo en Jeugdwet.

2. Welke adviezen gaf de adviesraad Wmo en Jeugdzorg al aan de gemeente?

Wij brachten onder andere adviezen uit aan het college van B&W over de Regiovisie Beschermd Wonen en over de samenvoeging van de cliëntenraden en adviesraden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. En we volgen de inkoop van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis op de voet.

3. Ik heb een vraag of een idee voor de adviesraad Wmo en Jeugdzorg

Wij horen graag uw mening en ideeën! U bereikt de adviesraad Wmo en Jeugdzorg door een mail te sturen naar adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. Ook bent u altijd welkom bij een vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

De vergaderdata voor 2018 zijn:

 • 27-02-2018
 • 03-04-2018 (om 17.00 uur)
 • 29-05-2018
 • 10-07-2018
 • 04-09-2018
 • 16-10-2018
 • 27-11-2018

4. Ik heb een klacht over mijn persoonlijke situatie

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Zaltbommel. We kunnen geen individuele belangen behartigen. Als u een klacht heeft over uw persoonlijke situatie of bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418.

5. Wie zitten in de adviesraad Wmo en Jeugdzorg?

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg bestaat uit 8 leden inclusief een voorzitter. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de aandachtsvelden volgen waar de gemeente zorg voor draagt. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Leden adviesraad Wmo

vlnr: Leen van Leersum, Heleen van der Heide, Henk Diependaal (geen lid meer), Gerda Koekkoek, Anneke Boerma, Jan Koerts, Martin van Bergeijk, Corine Rademaker (foto: Bas Moerman)

6. Actief lid van Netwerk Wmo-raden Rivierenland

"Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen, zijn we actief lid van het Netwerk Wmo Raden Rivierenland. De Wmo-adviesraden van verschillende gemeenten komen regelmatig bijeen om bij te praten."

7. Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op donderdag 9 augustus 2018

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg van 17 juli 2018.

Kennismaken met Adrie Bragt, wethouder Sociaal Domein

Na een korte voorstelronde bespreken we het Bestuursakkoord van het nieuwe College. De wethouder licht toe dat het geen wezenlijke koerswijziging is, maar een versterking van het sociaal beleid van de gemeente Zaltbommel.

Een selectie uit de opmerkingen van de Adviesraad op het Bestuursakkoord:

 • mantelzorg ondersteunen is belangrijk, maar blijf alert op de grenzen aan belastbaarheid van mantelzorgers
 • stimuleer en ondersteun alternatieve woonvormen, niet alleen voor zorgbehoevende en/of dementerende ouderen
 • de focus op preventie is belangrijk, maar curatie blijft nodig
 • extra aandacht voor een andere aanpak van statushouders namelijk werk combineren met het leren van de Nederlandse taal
 • verzoek aan het lokale bestuur om actief contact te zoeken met (ervarings)deskundige inwoners

Werving nieuwe leden

Door het nieuwe college is besloten om in deze bestuurstermijn geen werk meer te maken van samenvoeging van de Adviesraden van de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel.
We besluiten om de werving voor invulling van de vacatures na de zomervakantie te starten.

In aanwezigheid van wethouder Bragt bespreken we de wenselijke verbreding van onze taken richting de Participatiewet. De verbreding was al voorgenomen bij de beoogde Adviesraad Sociaal Domein Bommelerwaard en we zijn in onze advisering daar al op vooruit gelopen, onder andere door te adviseren over het minimabeleid.

Ons advies is om de huidige verordening op het voorgaande aan te passen en de naam van de adviesraad te veranderen in “Adviesraad Sociaal Domein”, een in het land gebruikelijke naam voor adviesraden die adviseren over Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

De samenwerking met de Participatieraad van de gemeente Maasdriel wordt voortgezet, zoals wederzijds uitgesproken in het gemeenschappelijke overleg van 29 mei.

Resultaten en vervolg op het cliëntervaringsonderzoek

De gemeente Zaltbommel heeft dit jaar weer een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners met een Wmo-voorziening of ondersteuning vanuit de Jeugdwet. De uitkomsten van het onderzoek 2018 zijn overwegend (zeer) positief. De resultaten worden dit najaar gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Aan deelnemers is ook gevraagd of de gemeente telefonisch contact op mag nemen, zodat inwoners een toelichting kunnen geven op de antwoorden. Naast kwantitatieve gegevens krijgt de gemeente zo ook meer kwalitatieve informatie.
De Adviesraad denkt mee over een goed vervolg.

Overige onderwerpen in het kort

 • Gerda Koekkoek gaat vanaf september Heleen van der Heide vervangen in de Fysieke Overlegtafel met gecontracteerde zorg-/hulpverleners
 • De Adviesraad blijft alert op kritische ervaringen van inwoners met de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente
 • Op 30 augustus is er een vervolgbijeenkomst over de contouren van de gemeentelijke aanpak mensen met verward gedrag. Leen van Leersum is voorzitter van deze bijeenkomst.