Tijdelijke compensatie energieprijzen voor maatschappelijke organisaties 

De gemeenteraad stelde op 15 december 2022 de ‘vangnetregeling compensatie energieprijzen’ vast. Hier leest u meer over wat de regeling voor uw organisatie kan betekenen en welke eisen er zijn om ervoor in aanmerking te komen. Ook leest u hoe u een aanvraag kunt doen. 

De regeling is een vangnetregeling 

De regeling is voor alle instellingen en organisaties met een maatschappelijk doel. De tegemoetkoming zal bestaan uit maximaal het verschil tussen de oude en nieuwe voorschotnota, gecorrigeerd met het inflatiecijfer uitgezonderd van energie van 6,5 procent (peildatum september 2022) De regeling is met terugwerkende kracht op 1 november 2022 ingegaan en loopt tot 1 april 2023. Op basis van een aantal beoordelingscriteria bepalen wij in welke mate en op welke wijze u in aanmerking komt voor de compensatie. Er is circa 550.000 euro beschikbaar voor deze uitvoeringsregeling. Als dit plafondbedrag is bereikt is het niet meer mogelijk aanvragen te doen.

Aanvragen compensatie energieprijzen

Wanneer komt uw organisatie in aanmerking?

  • als u kunt aantonen dat door de energiecrisis de financiële huishouding van uw organisatie niet meer op orde is
  • als u kunt aantonen dat uw organisatie geen gebruik kan maken van landelijke regelingen

Op basis van uw contract, voorschotnota en eindafrekening wordt de hoogte van de compensatie bepaald. Als u aanspraak doet op de regeling zegt u toe om de contributie van uw vereniging niet te verhogen of de prijsverhoging terug te draaien.

Aanvragen compensatie energieprijzen

Extra aan te leveren documenten:

  • kopie voorschotnota oude periode
  • kopie voorschotnota nieuwe periode
  • huidige contract energieleverancier
  • vorige contract energieleverancier
  • zodra aanwezig: eindafrekening

Als u een gastank heeft:

  • factuur vorige periode
  • factuur huidige periode

Controle aanvraag

Uw aanvraag toetsen en beoordelen we inhoudelijk. Vanwege de financiële noodzaak voor veel van u vindt er in eerste instantie een globale controle plaats. Op basis van die gegevens bepalen we de hoogte van de compensatie. U ontvangt deze compensatie in eerste instantie als lening. Na ontvangst van de eindafrekening van uw energieleverancier, deelt u deze met ons. Dan bepalen we of de lening in zijn geheel of een deel ervan in een gift wordt omgezet. 

Besparen op energie

Helpt uw organisatie ook bij het beperken van de kosten? Ben u bewust van duurzaam gedrag en vraag aan uw gebruikers/huurders/leden om energiegebruik te beperken? Voor tips en ondersteuning bij het verduurzamen van uw organisatie verwijzen we u graag naar de website Zet ook de knop om.  Daar vind u bespaartips, mogelijke subsidies en belangrijke wet- en regelgeving.

Nog vragen?

U leest dat het mogelijk is om een compensatie voor de gestegen energieprijzen aan te vragen. Hiervoor vragen wij u een aanvraagformulier met diverse bijlagen op te sturen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw I. van Werven, beleidsondersteuner Samenleving, via telefoonnummer 140418 of via ivanwerven@zaltbommel.nl.

?>