Nieuws uit de laatste vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdzorg

Geplaatst op donderdag 27 september 2018

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg van 4 september 2018.

Werving nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein

De advertentie is geplaatst in het Kontakt en op de mediakanalen van de gemeente. De leden verspreiden de vacatures daarnaast in hun eigen netwerk. Ook worden de vacatures geagendeerd voor de Fysieke overlegtafel met zorgaanbieders op 18 september en op 11 september toegelicht tijdens het persgesprek van het College. In principe zijn er 4 vacatures open. Reageren kan tot 2 oktober. Op 8 oktober zijn de gesprekken.

Wonen en Zorg

Samen met de gemeente Maasdriel startte de gemeente Zaltbommel met het in kaart brengen van alle losse initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Deze losse projecten met doelen en verantwoordelijken zijn ondergebracht in het uitvoeringsprogramma “Wonen en Zorg”. Het doel is om structuur aan te brengen en de verwachtingen van ketenpartners te kennen.
Onder dit uitvoeringsprogramma vallen onder meer Thuis in de Wijk, Huisvesting van Bijzondere doelgroepen en het Convenant Wonen, Welzijn en Zorg. Het onderliggend beleid vormt de Regiovisie Beschermd Wonen en de Woonvisie.
De initiatieven zullen projectmatig uitgevoerd worden. De gemeentes zijn nu bezig met het in kaart brengen van de behoeften en knelpunten. De trend van intramuraal naar extramuraal kent zijn grenzen.
De Adviesraad vraagt om tijdig geïnformeerd te worden om voldoende aangehaakt te blijven bij het verloop van het project. Daarom wordt Wonen en Zorg/Thuis in de wijk ook geagendeerd op de eerstvolgende vergadering.

Aanpak personen met verward gedrag

Op 30 augustus was er een succesvolle bijeenkomst, georganiseerd voor ketenpartners en verantwoordelijken in de Bommelerwaard. Belangrijk knelpunt voor de aanpak in de  Bommelerwaard is dat de zorg valt onder regio Oost Brabant en de veiligheid valt onder regio Gelderland Zuid. Het komende half jaar wordt prioriteit gegeven aan effectieve samenwerking tussen het maatschappelijk werk en de politie.  Daarnaast wordt het plan van aanpak afgemaakt met een sluitende, duidelijke aanpak voor personen met verward gedrag. Omdat dit commitment vraagt van alle verantwoordelijken, is een Gemeenteraadsbesluit in oktober 2018 niet haalbaar. Het doel is eind van het jaar een convenant met alle betrokkenen.

Overige onderwerpen in het kort

  • Het advies op de conceptverordening Adviesraad Sociaal Domein (ingangsdatum 1 januari 2019) wordt voorbereid door Leen van Leersum
  • Het advies op de conceptverordening Wmo en Jeugd (ingangsdatum 1 januari 2019) wordt voorbereid door Gerda en Heleen
  • Veel scholen doen mee aan de week van de positieve gezondheid!
  • Martin van Bergeijk en Anneke Boerma stoppen om persoonlijke redenen met het werk voor de Adviesraad. Op 17 oktober wordt van hen afscheid genomen.