Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten aan de rand van Zuilichem blijft op slot

Geplaatst op donderdag 25 oktober 2018

Op de locatie van De Heeren van Suylighem in Zuilichem is ook na 8 november voorlopig geen mogelijkheid voor het vestigen van een hotel of pension. Op die datum verloopt de voorbereidingsbescherming van het voorbereidingsbesluit dat we een jaar eerder namen. Met dit voorbereidingsbesluit zetten we in de hele gemeente de mogelijkheid voor nieuwe hotels en pensions en het uitbreiden van bestaande hotels en pensions ‘op slot’. Daarmee wilden we voorkomen dat locaties waar hotels en pensions zijn toegestaan, gebruikt zouden worden voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Het voorbereidingsbesluit loopt op 8 november 2018 af. We regelen dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten vanaf die datum op die locatie aan de rand van Zuilichem onmogelijk blijft. Dat doen we door voor deze locatie een bestemmingsplan in procedure te brengen waarin dit wordt vastgelegd.

We namen het voorbereidingsbesluit op 8 november 2017 als een soort time-out van een jaar om het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten aan te passen. Het gaat om het onderdeel voor grootschalige huisvesting. De time-out loopt af, maar het aangepaste beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is nog niet klaar. We willen daarom dat dit gedeelte van het beleid voor de locatie in Zuilichem ‘op slot’ blijft. 

Wethouder Gijs van Leeuwen: “Geconcentreerde huisvesting lijkt gezien het aantal arbeidsmigranten dat nu al in onze gemeente woont één van de oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Vanuit het panel werd aangegeven dat geconcentreerde huisvesting, net als het huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein bij de tuinder, er daarnaast aan kan bijdragen dat minder woningen in de dorpen opgekocht worden voor arbeidsmigranten. Uit het panel kwam tevens naar voren dat er ook zorgen zijn over grootschalige huisvesting nabij de dorpen. Zeker als er ook veel arbeidsmigranten in woningen in het dorp wonen én bij een tuinder op het terrein. Het toestaan van grootschalige huisvesting past hier dan niet in. Een oplossing hoe wij met deze puzzel moeten omgaan, is er nog niet. Het proces is nog in volle gang. Wij willen niet dat er nu ontwikkelingen plaatsvinden die onomkeerbaar en misschien ongewenst zijn. Voor Zuilichem moeten we door het aflopen van het voorbereidingsbesluit nu een keuze maken. Daarom zorgen we met een bestemmingsplan dat de locatie in Zuilichem ‘op slot’ blijft.”

Bestemmingsplan in februari vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 november zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. Vervolgens wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Naar verwachting stelt de gemeenteraad dit bestemmingsplan vast in haar vergadering van 21 februari 2019.

Aanleiding

In juni 2017 werd een deel van de uitvoering van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten door de gemeenteraad opgeschort. Aanleiding hiervoor was een aanvraag van een initiatiefnemer om op de plek van partycentrum Heeren van Suylighem grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te maken. Over dat plan ontstond veel ophef in Zuilichem. Naar aanleiding daarvan ging maandag 2 juli een breed maatschappelijk panel van start. Deelnemers aan dit panel bespraken in twee bijeenkomsten verschillende thema’s rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. De input van het panel én de resultaten van een enquête onder inwoners die inmiddels gehouden is, zijn voor ons de basis voor het herzien van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. We koersen af op vaststelling van het beleid in het voorjaar van 2019.