Vragen en antwoorden over de huisvesting van arbeidsmigranten

Wat zijn arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten zijn mensen die hun land of woonplaats verlaten om, vaak voor een beperkte duur, ergens anders te gaan werken. In de Bommelerwaard gaat het veelal om mensen die in de tuinbouw werken.

Waarom is er een beleid nodig voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

We staan in de gemeente voor de opgave om oplossingen te vinden voor het huisvesten van circa 800-1.000 arbeidsmigranten. Deze opgave is een gegeven, daar kunnen we niet omheen. Er verblijven immers al veel arbeidsmigranten in de gemeente, er zijn concrete initiatieven voor het huisvesten van arbeidsmigranten en de behoefte aan nieuwe huisvestingslocaties blijft bestaan. Een beleid geeft de kaders weer waarbinnen huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk is. Dit geeft duidelijkheid over op welke manier we de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente willen regelen.

Welk deel van het beleid moet worden herzien?

We maakten in 2017 beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenteraad stelde het beleid vast. Een deel daarvan gaan wij nu opnieuw bekijken. Het gaat onder meer om het deel dat betrekking heeft op de omvang en de ligging van geconcentreerde huisvesting. En om het aantal mensen per woning in een gewone woonwijk. Daarnaast kijken wij naar de sociaal-maatschappelijke effecten (zoals gezondheid en veiligheid).

Hoe pakt de gemeente de herziening van het beleid aan?

We betrekken belanghebbenden en geïnteresseerden actief bij de herziening van het beleid. Hiervoor maakten we een plan van aanpak. We bespreken de opgave van de gemeente in een maatschappelijk panel met diverse belanghebbenden. Ná de besprekingen in het panel komt er een digitale enquête zodat iedereen zijn inbreng kan geven.

Wie zit er in het brede maatschappelijk panel?

In het panel komen onder andere afvaardigingen van dorps- en wijkraden, tuinders, uitzendbureaus en huisvesters. Zij kregen van ons een uitnodiging per brief om mee te doen. Ook is er ruimte voor maximaal 5 geïnteresseerde inwoners in het panel. Er staan zo’n 70 genodigden op de lijst. De deelnemers hebben als gemeenschappelijke overeenkomst dat zij op een of andere manier iets met de huisvesting van arbeidsmigranten te maken hebben.

Waarom is het geen openbare bijeenkomst?

De gemeente heeft ervoor gekozen om met zo’n breed mogelijke vertegenwoordiging een zo persoonlijk mogelijk gesprek te voeren. Totaal zijn er zo’n 70 genodigden voor het panel. Omdat we aansluitend iedereen de kans willen geven te reageren en mee te denken, komt er ook nog een (online) enquête over de huisvesting van arbeidsmigranten. De vragenlijst hiervoor stellen we op ná de panelavonden. Door alles wat het panel inbrengt, kunnen we een zo compleet mogelijke vragenlijst maken.

Waar gaat het panel over praten?

De centrale vraag aan het panel is: hoe zorgen wij dat bij het huisvesten van de arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant gewaarborgd is en blijft? En wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid? We praten hier met het panel over aan de hand van thema’s:

  • omvang en locatie huisvesting arbeidsmigranten
  • voorzieningen
  • vormgeving: verschijningsvorm bebouwing
  • sociaal-maatschappelijke gevolgen
  • samenwerking/dialoog langere termijn.

Deze onderwerpen komen ook aan bod in de enquête.

Ik heb geen uitnodiging ontvangen maar wil graag deelnemen in het panel?

In het panel zit een brede afvaardiging van mensen en partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zoeken wij nog maximaal 5 inwoners die het panel, dat gaat praten over de huisvesting van arbeidsmigranten, compleet maken. In totaal staan er zo’n 70 genodigden op de lijst. Een groter aantal deelnemers is niet meer werkbaar in een panel.Omdat we ieders mening willen horen kan iedereen de enquête invullen. Daarin worden dezelfde thema’s bevraagd als die in het panel besproken worden. De vragenlijst hiervoor stellen we op ná de panelavonden. Door alles wat het panel inbrengt, kunnen we een zo compleet mogelijke vragenlijst maken.

Wanneer kan ik de enquête invullen?

Begin oktober gaat de enquête online. U leest het op onze website www.zaltbommel.nl, op onze gemeentepagina in Het Kontakt en op Twitter als de enquête online is.

Wat doet de gemeente als er nu een aanvraag komt van iemand die woningen voor arbeidsmigranten wil realiseren?

Bij een aanvraag bekijken we eerst wie er over de aanvraag moet beslissen: de provincie of de gemeente? In tuinbouwintensiveringsgebieden is in veel gevallen de provincie bevoegd om te beslissen. Is het aan de gemeente om te beslissen? Dan hangt het onder meer af van het aantal personen, voor hoe lang de bewoning is. Het hangt van de plaats van de huisvesting af of we de aanvraag nu kunnen beoordelen. Hier vindt u het gemeentelijk beleid (PDF, 329.7 kB). Een deel van het beleid staat nu ‘on hold’. Initiatieven met als doel geconcentreerde huisvesting aan de rand van kernen kunnen nu niet beoordeeld worden.

Kunnen de arbeidsmigranten niet ergens anders gaan wonen?

Arbeidsmigranten mogen zelf weten waar ze wonen, zij moeten dan zelf een woning regelen. Er verblijven al veel arbeidsmigranten in de gemeente. En de behoefte aan nieuwe huisvestinglocaties blijft bestaan, ook vanuit bedrijven binnen de gemeente Zaltbommel.

Kunnen we het zo regelen dat alleen arbeidsmigranten die in de gemeente Zaltbommel werken hier mogen wonen?

Dat is niet mogelijk. Veel mensen werken in een andere gemeente dan waar ze wonen. Voor arbeidsmigranten gelden dezelfde rechten als voor iedereen in Nederland.

Wat doet de gemeente bij overlast?

De arbeidsmigranten die in Zaltbommel komen wonen hebben dezelfde rechten en plichten als andere inwoners. Bij overlast schakelen we, net als bij andere inwoners, de politie in.

Hoe worden inwoners van Zaltbommel geïnformeerd?

Actuele informatie vindt u op onze website www.zaltbommel.nl, via Twitter @gem_zaltbommel, Facebook www.facebook.com/gemzaltbommel en op onze wekelijkse gemeentepagina in Het Kontakt.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Heeft u vragen over de herziening van het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten? Voor vragen over het maatschappelijk panel of de enquête neemt u contact op met Debby Wesselo op telefoonnummer 14 0418 of via djswesselo@zaltbommel.nl.  Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Auke Sybesma op telefoonnummer 14 0418 of via adsybesma@zaltbommel.nl.