Ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard ter inzage

Geplaatst op woensdag 1 december 2021

De gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel stemden tijdens de raadsvergaderingen op 11 november in met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard. De ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage van 9 december 2021 tot en met 2 februari 2022 bij de gemeenten. De digitale versie vindt u op het online platform van de omgevingsvisie Bommelerwaard. Gedurende 8 weken kunnen zienswijzen ingediend worden. Hoe u dit kunt doen staat in de officiële publicatie. Daarna volgt er een definitieve omgevingsvisie Bommelerwaard, die door de nieuwe gemeenteraden zal worden vastgesteld. Rondom de periode van ter inzagelegging organiseren de gemeenten een online informatiebijeenkomst.

Gezamenlijke visie

Sinds eind 2019 werkten de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en partners aan de gezamenlijke omgevingsvisie voor de Bommelerwaard. Ook de gemeenteraden waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het beeldbepalende document voor de komende jaren. In de visie zijn keuzes gemaakt die invloed hebben op de toekomstige leefomgeving van iedereen in de Bommelerwaard. Denk aan keuzes op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, wonen, economie, gezondheid en leefbaarheid.

Eigen identiteit

Ook is er in de ontwerp-omgevingsvisie aandacht voor de eigen identiteit van de gemeenten. In Zaltbommel ligt de nadruk op het agrarische karakter, een vitale en lokale bedrijvigheid en op de cultuurhistorische parels. Voor Maasdriel betekent dat bijvoorbeeld dat er volop aandacht is voor het aanwezige ondernemerschap, de kansen die de ligging aan de Maas biedt voor toerisme en recreatie en de belevingsruimte van het landschap.

Trots

Wethouders Gijs van Leeuwen (gemeente Zaltbommel) en Peter de Vries (gemeente Maasdriel) zijn trots op de visie die nu formeel in procedure gaat: “Samen met velen maakten we het afgelopen anderhalf jaar keuzes over wat wij met elkaar belangrijk vinden voor de Bommelerwaard, zodat het hier prettig wonen, werken en verblijven is. Nu en in de toekomst. Het was een intensief traject. De goede gesprekken en stevige discussies hebben geleid tot een gezamenlijke visie voor de Bommelerwaard met daarin ruimte voor eigen accenten per gemeente. We nodigen iedereen uit om de visie te bekijken en erop te reageren.”

Informatiebijeenkomst 16 december

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel organiseren een online informatiebijeenkomst tijdens de periode dat de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage ligt. Inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners zijn van harte welkom om tijdens deze bijeenkomst hun vragen te stellen over de ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Dit kan via omgevingsvisie@bommelerwaard.nl. Ook vragen kunnen vooraf al ingediend worden via dit e-mailadres, zodat de gemeenten aanwezigen zo goed mogelijk kunnen informeren tijdens de bijeenkomst. Voor de mensen die de online informatiebijeenkomst niet kunnen bijwonen, wordt medio januari nog een bijeenkomst georganiseerd, in de hoop dat het dan weer mogelijk is om fysiek bijeen te komen.

Online informatiebijeenkomst

Datum: Donderdag 16 december
Tijd: aanvang 19.30 uur
Locatie: als u zich aanmeldt ontvangt u de link voor de bijeenkomst per mail; de link zal daags tevoren ook gepubliceerd worden op www.toekomstbommelerwaard.nl en via sociale media.

Definitieve omgevingsvisie

De gemeenten beoordelen alle zienswijzen zeer zorgvuldig. Bij de vaststelling van de omgevingsvisie geven zij aan wat er met de zienswijzen is gebeurd. De nieuwe gemeenteraad, die volgt uit de verkiezingen in maart 2022, stelt de definitieve omgevingsvisie Bommelerwaard vast. De visie zal eens in de paar jaar geactualiseerd worden.

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van een stad of dorp. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in de Bommelerwaard.

?>