Gemeenschappelijke regelingen

Zaltbommel maakt gebruik van een aantal gemeenschappelijke regelingen voor verschillende onderwerpen. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende regelingen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Het regionaal archief bewaart de archieven van alle deelnemende gemeenten. Verder verlenen zij diensten aan het publiek en de deelnemende gemeenten en houden zij toezicht op het beheer. Zie ook 
www.regionaalarchiefrivierenland.nl.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van:

  • brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • ambulancezorg
  • sociale veiligheid, voor zover het gaat over onderwerpen waarover regionale afstemming gewenst is
  • het voorzien in de meldkamerfunctie. Zie ook www.vrgz.nl

Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van Fruitdelta Rivierenland, een overkoepelende samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Fruitdelta Rivierenland heeft als doel om onze economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme te stimuleren en te versterken. Zie ook www.regiorivierenland.nl.

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)

PHTB heeft de focus op het realiseren van de gezamenlijke doelen in het kader van de herstructurering van de glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. Zie ook www.phtb.nl.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

ODR regelt voor de deelnemende gemeenten de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving in het kader van het omgevingsrecht. zie ook www.odrivierenland.nl.

GGD Gelderland-Zuid

De GGD voert namens de gemeenten de wettelijke taken uit van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Volgens deze wet heeft de gemeente een taak op het gebied van de preventieve volksgezondheid. Daarnaast voert de GGD de taak Veilig Thuis uit. Zie ook www.ggdgelderlandzuid.nl.

Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is voor gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet.
Binnen de regio Rivierenland staan op dit moment ruim 10.000 mensen aan de kant. Zij vallen (langdurig) terug op de ww of bijstand, zijn geboren met een handicap of kunnen, om welke reden dan ook, niet aan werk komen. Soms zien zij of de werkgevers de talenten van deze inwoners nog onvoldoende en/of moeten deze talenten nog ontwikkeld worden. De opdracht van Werkzaak is om talenten te ontwikkelen en werkgevers te verleiden ook deze mensen een kans te bieden. Zie ook www.werkzaakrivierenland.nl.

Avri

Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht van tien gemeenten in Regio Rivierenland. Avri verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelt het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft de afvalstoffenverordening en zorgt voor voorlichting over afval. Bij het inzamelen van grondstoffen staat hergebruik voorop. Zie ook www.avri.nl.

?>