Lees pagina voor

Organisatiestructuur

De structuur van de gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit:

Een organogram van de organisatie. Bovenaan het College van BenW, daaronder de Gemeentesecretaris en daaronder de vier afdelingen op een lijn: Afdeling Publiekszaken, Leefomgeving, Realisatie en beheer, en Samenleving. Tussen de Gemeentesecretaris en de afdeling staat Concerncontrol

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Concerncontroller

De concerncontroller richt zich op de brede beheersing van de organisatie. Informatiestromen (tijdig en adequaat) zijn daarbij het belangrijkste aandachtspunt.

Afdeling Publiekszaken

De medewerkers op deze afdeling richten zich met name op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. Het gaat daarbij vooral om de diensten en producten op het gebied van burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, documenten, aangifte van geboorte en overlijden), belastingen (OZB, parkeerheffingen), receptie en telefonie, communicatie en kabinetszaken.

Afdeling Leefomgeving

De afdeling Leefomgeving is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op de thema’s van ruimtelijke ontwikkeling (waaronder landschap, stedenbouw, cultuurhistorie), duurzaamheid, veiligheid, APV, bijzondere wetten en gebiedsgericht werken. Ook vergunningverlening en uitvoering van diverse regelingen op deze vakgebieden wordt door de medewerkers van de afdeling Leefomgeving uitgevoerd.

Afdeling Samenleving

De afdeling Samenleving is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op de thema’s van sociaal domein (jeugd, Wmo en participatie), gezondheid, onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de inkoop van het sociaal domein en diverse uitvoeringstaken zoals de Wmo (klassiek), de zorgadministratie en subsidies.

Afdeling Realisatie en Beheer

Het inrichten en beheren van de (openbare) ruimte omvat in één zin het takenpakket. Meer concreet gaat het om:

Kortom alles wat het wonen, werken en verblijven in onze mooie gemeente faciliteert.