Organisatiestructuur

De structuur van de gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit: 

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en de vaste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij geeft leiding aan de ambtenaren en zorgt voor een doelmatige en doeltreffende organisatie.

Concerncontroller

De concerncontroller richt zich op de brede beheersing van de organisatie. Informatiestromen (tijdig en adequaat) zijn daarbij het belangrijkste aandachtspunt.

Afdeling Publiekszaken

De medewerkers op deze afdeling richten zich met name op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. Het gaat daarbij vooral om de diensten en producten op het gebied van burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, documenten, aangifte van geboorte en overlijden), belastingen (OZB, parkeerheffingen), receptie en telefonie, communicatie en kabinetszaken.

Afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling

De taken op deze afdeling zijn onder meer: onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer, ouderenbeleid, jeugdbeleid, kunst en cultuur, monumenten, milieu, het maken van ruimtelijke plannen (waaronder bestemmingsplannen), sport, toerisme en recreatie, subsidiebeleid, accommodatiebeleid, economisch beleid, integratiebeleid, veiligheid, kleine stedenbeleid, sociaal beleid, vrijwilligersbeleid, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en volksgezondheid in de meest ruime zin.

Afdeling Realisatie en Beheer

Het inrichten en beheren van de (openbare) ruimte omvat in één zin het takenpakket. Meer concreet gaat het om:

  • het realiseren van (woningbouw)plannen, uitgifte bouwkavels en bedrijfsterreinen
  • het ontwerpen en aanleggen van de infrastructuur (wegen en rioleringen)
  • beheer(sing) van het water, verkeer, vervoer en mobiliteit
  • het onderhoud van wegen, plantsoenen, begraafplaatsen en de gemeentelijke (school)gebouwen
  • de gladheid- en ongediertebestrijding

Kortom alles wat het wonen, werken en verblijven in onze mooie gemeente faciliteert

Omgevingsdienst Rivierenland

Alle werkzaamheden gericht op de toetsing en de afgifte van vergunningen, handhaving en toezicht vallen sinds 1 april 2013 onder de Omgevingsdienst Rivierenland. Kijk voor meer informatie op de website van de  Omgevingsdienst Rivierenland.

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

In de Bommelerwaard werken de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel verregaand samen. De beleidsterreinen Juridische zaken, Financiën, HRM en I&A zijn ondergebracht in de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB).