Privacyverklaring sollicitanten

In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met je persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Zaltbommel of de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie op een vacature
 • Voor het met jouw toestemming opslaan van je persoonsgegevens om in contact met je te kunnen komen wanneer er een nieuwe passende vacature beschikbaar is

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van sollicitanten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Aantal contactmomenten en hoe er contact is geweest
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Interessegebieden, hobby’s
 • Vaardigheid, deskundigheid, voorkeur en interesse indien opgenomen in het cv
 • Burgerservicenummer
 • Referenties, opleiding
 • Declaratiegegevens
 • Gegevens over de geschiktheid voor de functie

Ontvangers van je persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens niet met andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van de sollicitatieprocedure:

 • Bijvoorbeeld met een extern bureau om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de betreffende functie

Van welke partijen kunnen wij persoonsgegevens ontvangen?

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens van externe partijen ontvangen:

 • Denk hierbij aan persoonsgegevens die wij ontvangen via een recruitmentbureau
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen van voormalig werkgevers via referenties die wij van je hebben ontvangen

Waarom mogen wij je persoonsgegevens verwerken?

Wij maken gebruik van de volgende grondslagen bij het verwerken van je persoonsgegevens:

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens. Om in contact met je te kunnen komen wanneer er een nieuwe passende vacature beschikbaar is
 • Gerechtvaardigd belang. Om correct de sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden met jouw toestemming maximaal 1 jaar door ons bewaard. Indien je geen toestemming aan ons verleent, zullen jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen om jouw persoonsgegevens in te zien en/of jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.

Naast bovenstaande rechten heb je te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht jouw toestemming in te trekken. De intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Wijzigen Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Contact en vragen

Wil je meer weten over deze privacyverklaring, jouw rechten, de verwerking en onze verdere omgang met en houding ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of privacy in het algemeen, neem dan contact op met de privacy officer of functionaris gegevensbescherming onder andere te bereiken via privacy@bommelerwaard.nl of kijk op de pagina privacy

?>