Lees pagina voor

Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

In samenwerking met de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal stelden wij een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart (Deze link gaat naar een externe website) op. Ook is er een Nota bodembeheer regio Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) tot stand gekomen. In regionaal verband is een aanvullende bodemkwaliteitskaart en beleid voor PFAS opgesteld. Deze zijn opgenomen in de huidige bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer.

Wat is een bodemkwaliteitskaart?

De bodemkwaliteitskaart (Deze link gaat naar een externe website) is een kaart met zones met ieder een eigen gemiddelde chemische bodemkwaliteit. In een aantal zones is de bodem namelijk grootschalig diffuus verontreinigd, onder andere door bodemgebruik in het verleden. Deze diffuse verontreinigingen beperken de mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende grond. Hier biedt de Nota bodembeheer oplossingen voor.

Binnen een zone is de gemiddelde kwaliteit min of meer gelijk, terwijl er tussen zones duidelijke verschillen in kwaliteit zijn. De zones zijn tot stand gekomen op basis van verschillen in bodemopbouw, historisch en huidig bodemgebruik, en chemische kwaliteit. 

Waar geldt de kaart niet voor?

De kaart doet alleen een uitspraak over de diffuse bodemkwaliteit van een zone. Deze kaart geldt dus niet voor verdachte of verontreinigde locaties. Deze locaties zijn opgenomen in een Bodem Informatie Systeem (BIS). Dit moet altijd naast de kaart geraadpleegd worden. Voor gegevens uit dit systeem kunt u de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) raadplegen. Op de website van de ODR (Deze link gaat naar een externe website) vindt u hun contactgegevens.

Doel van een bodemnota en bodemkwaliteitskaart