Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Bent u van plan woonruimte te verhuren? Of wilt u een inrit aanleggen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijke Omgevingsloket. Via het landelijke Omgevingsloket kunt u online één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag als het nodig is gesplitst.

Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Wilt u weten of dat ook geldt voor uw plannen? Doe dan de vergunningencheck ook via het landelijke Omgevingsloket.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Flitsvergunning

U kunt, in sommige gevallen, een flitsvergunning aanvragen. Het gaat dan om een vergunning voor een kleine aanpassing, zoals voor een dakkapel, erfafscheiding, reclame-uiting, kozijn- en gevelwijziging of serre. De flitsvergunning wordt binnen vijf werkdagen verleend.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan de volgende eisen:

  • de aanvraag moet volledig zijn en dus alle gegevens en bijlagen moeten aanwezig zijn
  • de bouwwerkzaamheden moeten passen binnen het bestemmingsplan
  • welstand moet het plan positief beoordelen
  • het plan is geen monument
  • het plan ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • bij het digitaal aanvragen moet duidelijk aangegeven worden dat het om een flitsvergunning gaat

Een flitsvergunning vraagt u op dezelfde manier aan als een gewone bouwvergunning. Dus via www.omgevingsloket.nl. Vermeld wel duidelijk bij de projectomschrijving dat het om een flitsvergunning gaat.

Heeft u vragen over de flitsvergunning? Neem dan contact op met de afdeling vergunningverlening van Omgevingsdienst Rivierenland, via het algemene telefoonnummer (0344) 57 93 14.

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via (0344) 57 93 14 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

Blijkt uit de toets dat het noodzakelijk is dat u een omgevingsvergunning aan moet vragen voor ‘huisvesting mantelzorg’? Dien dan het  aanvraagformulier Mantelzorgruimte (PDF, 154.9 kB) in als bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Vooroverleg

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag dan kunt u ook een schetsplan indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning (PDF, 103.1 kB).

Aanvragen

Het aanvraagformulier stuurt u met de genoemde bijlagen naar het postadres van de gemeente of per e-mail naar info@odrivierenland.nl.

Kosten

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning. De hoogte van de leges wordt onder andere bepaald door de hoogte van de bouwkosten. Dit vindt u terug in de Legesverordening.

De kosten voor het schriftelijke schetsplan bedragen € 186,00.

Vragen?

Heeft u na het raadplegen van de digitale informatie (zoals bijvoorbeeld de website van ruimtelijkeplannen en het Omgevingsloketonline) nog vragen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via (0344) 57 93 14 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

?>