Lees pagina voor

Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

De gemeente kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. In sommige gevallen kunt u een schadevergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie. Niet alle schade wordt vergoed.

Twee vormen nadeelcompensatie

Er zijn twee vormen van nadeelcompensatie, bij directe en indirecte schade.

Directe schade

Bij directe schade gaat het om inkomensverlies. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgschade van het langdurig afsluiten van een weg.

Indirecte schade

Bij indirecte schade gaat het om vermindering van de waarde van een woning als gevolg van een planologische maatregel zoals een omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade berekenen wij als drempelbedrag € 300,00. De € 300,- wordt terugbetaald als een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend.

Overgangsrecht Planschade

Omdat de Omgevingswet leidt tot inhoudelijke wijzigingen, is ook het overgangsrecht van belang. Kort gezegd komt het overgangsrecht erop neer dat de huidige planschaderegeling vijf jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft gelden als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet schade is veroorzaakt door een schadeveroorzakend besluit zoals we dat kennen in de Wet ruimtelijke ordening. Als vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet is gevraagd om een schadeveroorzakend besluit of een ontwerp van een ambtshalve te nemen schadeveroorzakend besluit ter inzage is gelegd, blijft het planschaderecht ook gelden als binnen vijf jaar nadat het besluit van kracht is geworden wordt verzocht om planschade.

Aanvragen schadevergoeding

Een tegemoetkoming voor schade kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders met het formulier Nadeelcompensatie (PDF, 139.4 kB).

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeenteraad stelde de Verordening nadeelcompensatie Zaltbommel 2022 (Deze link gaat naar een externe website) vast. Hierin kunt u vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een verzoek heeft ontvangen.

Kijk ook eens op