Lees pagina voor

Procedure omgevingsplan en reageren

Het wijzigen en afwijken/vrijstellen van het omgevingsplan doorloopt verschillende fasen. U kunt in deze fasen reageren op het plan.

Participatie

Bij een wijziging van het omgevingsplan is participatie altijd verplicht. Als een gemeente een wijziging van het gaat maken, dan moet ze daarvan een kennisgeving doen. In die kennisgeving staat hoe de gemeente participatie vormgeeft. U kunt dan uw standpunt verkondigen.

Informeel reageren

Een wijziging van een omgevingsplan doorloopt verschillende stappen, waarop gereageerd kan worden. Bij grote plannen wordt er soms nog een extra fase doorlopen tussen de aankondiging en het ontwerp omgevingsplan. Een concept ontwerpbesluit (voorontwerpbesluit) wordt dan gepubliceerd voor inspraak. Dit is een informele inspraakronde. Het doel is om vroegtijdig reacties te peilen en mee te nemen in het definitieve ontwerp van het wijzigingsbesluit.

Formeel reageren

Als het ontwerpbesluit is genomen, wordt deze gepubliceerd in het publicatieblad van de gemeente en legt de gemeente relevante stukken ter inzage. U kunt dan eventuele zienswijzen indienen. In de volgende stap wordt het definitieve besluit tot wijziging van het omgevingsplan vastgesteld en gepubliceerd. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan een beroep indienen.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).