Waterloket

Welkom op het waterloket. Eén loket voor al uw watervragen, watermeldingen en watervergunningen. Het waterloket is een gezamenlijk product van de gemeente en Waterschap Rivierenland.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater. De gemeente beheert en onderhoudt hiervoor een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen. De ambities rondom riolering en water zijn verwoord in het Water- en rioleringsplan Bommelerwaard (PDF, 4.0 MB).

Belangrijke partners van de gemeente bij het beheer van het water zijn de provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit (zuivering afvalwater), waterkwantiteit (droge voeten) en waterkeringen (dijken/dammen).

Vragen, meldingen en klachten

Voor meldingen en klachten over water kunt u ook bij de gemeente terecht. U doet een melding via het digitale formulier Melding doen.

Mogelijke meldingen zijn:

  • regenwateroverlast
  • beschadiging van een put of kolk
  • als een paar uur na een bui het water nog niet is weggezakt op straat
  • verstopte afvoerkolk

Tip: als er rioollucht uit kolken komt, wordt dit meestal veroorzaakt doordat bij droog weer het 'stankslot' droog komt te staan. Een emmer water in de kolk gooien kan soms al helpen. Als dit niet helpt, kunt u een melding doen.

Drinkwaterbedrijf

Het drinkwaterbedrijf Vitens wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit. Heeft u problemen met bijvoorbeeld de waterdruk, krijgt u geen water of heeft het water een kleur meldt dit dan bij Vitens.

U als eigenaar/gebruiker

De eigenaar/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Bij aanleg van uw terrein adviseert de gemeente ervoor te zorgen dat er niet alleen harde bestrating aangebracht wordt. Het is belangrijk dat hemelwater de grond in kan zodat er niet onnodig schoon water naar de zuivering wordt getransporteerd. Wanneer u vermoedt dat problemen worden veroorzaakt door een te hoge grondwaterstand, kan de gemeente u adviseren over de te treffen maatregelen.

Vergunningen

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig.
Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Op het online Omgevingsloket kunt u een 'vergunningcheck' doen. Via deze website is het mogelijk om een watervergunning en tevens een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen. U ziet dan ook welke instantie de vergunningaanvraag behandelt. Wilt u de aanvraag schriftelijk indienen? Dan kunt u na het uitvoeren van de vergunningcheck de betreffende formulieren uitprinten, invullen en opsturen.

Soorten watervergunningen

  • aansluiten en/of lozen op de riolering
  • (grond)water onttrekken of lozen (aan te vragen via het online Omgevingsloket)
  • lozen van water op oppervlaktewater (aan te vragen via het online Omgevingsloket)
  • warmte- en koudeopslag (WKO)
  • andere activiteit op of bij het water of waterkering
?>