Lees pagina voor

Bezwaar indienen

Bezwaar tegen een besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als u rechtstreeks bent betrokken bij het besluit, kunt u er meestal bezwaar tegen maken. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Bij welk bestuursorgaan u bezwaar kunt maken, staat in het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college, maar soms ook de burgemeester of de raad.

Bezwaar indienen (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar indienen (met eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)

Wilt u een bezwaar indienen tegen een besluit op het gebied van huishoudelijke hulp, individuele voorzieningen, woningaanpassingen, regiotaxi,  gehandicaptenparkeerkaart of een blijverslening?

Bezwaar indienen sociaal domein (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar indienen sociaal domein (met eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)

Wilt u bezwaar indienen tegen de leges van een omgevingsvergunning?

Bezwaar indienen omgevingsvergunning (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar indienen omgevingsvergunning (met eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk kan ook. Dit is een brief met:
• uw naam en adres
• de datum
• uw handtekening
• een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent
• de reden van het bezwaar

Stuur uw bezwaarschrift naar het postadres van de gemeente.
U kunt het bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentekantoor. In dat geval krijgt u direct een ontvangstbevestiging.

Reactie op uw bezwaar

In de gemeente behandelt een van de gemeente onafhankelijke adviescommissie uw bezwaar. Deze bezwaarschriftencommissie geeft een advies aan het bestuursorgaan over de manier van afhandeling van het bezwaar. Het bestuursorgaan beslist daarna over het bezwaar.

Voorlopige voorziening bij spoed

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet mag worden uitgevoerd. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift de rechter verzoeken om de uitvoering van het besluit te beperken. Die uitspraak heet ‘voorlopige voorziening’.
Een verzoek om voorlopige voorziening moet u indienen bij:
Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website)voor de voorwaarden.

In beroep

Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum daarvan in beroep gaan bij de rechtbank. De bestuursrechter geeft dan een oordeel over dat besluit.
Een beroepschrift moet u indienen bij:
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank of vraagt om een voorlopige voorziening moet u kosten (griffierecht) betalen. De hoogte daarvan kunt u vinden via op de website van Rechtspraak (Deze link gaat naar een externe website). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.