Lees pagina voor

Duurzame (aard-)warmte in gemeente Zaltbommel

In 2030 willen we in Nederland de CO2-uitstoot met de helft verminderen ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen woningen en bedrijven met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie verbruiken. En ze de resterende energievraag invullen met duurzame bronnen. In onze regio verbruiken tuinders veel aardgas voor het verwarmen van de kassen. Ook de meeste huizen in de gemeente worden met aardgas verwarmd. Aardwarmte als bron van een warmtenet kan een veilig, duurzaam en betrouwbaar alternatief zijn voor warmte uit aardgas. En het draagt zo bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof. Dat past binnen de bestaande gemeentelijke strategie, plannen en programma’s op het gebied van duurzame energie.

Opsporingsvergunning het startpunt voor nader onderzoek

De energie- en aardwarmtebedrijven ENGIE & Hydreco Geomec vroegen een opsporingsvergunning aan en kregen deze in maart 2021 van het ministerie van Economische Zaken. Hierdoor kunnen de bedrijven starten met voorbereidende werkzaamheden. De komende periode onderzoeken de bedrijven of aardwarmte haalbaar en betaalbaar is in dit gebied. Wanneer het onderzoek succesvol is, kan een start worden gemaakt met het ontwikkelen van de aardwarmtebron.
Het onderzoek richt zich op een aantal zaken. Wat is de totale warmtevraag, van bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven, woningen en andere gebouwen? Wat is een geschikte locatie voor een aardwarmtebron? Valt dit te combineren met de ontwikkeling van een warmtenet? Wat zijn de kosten en baten van aanleg en gebruik van het totale aardwarmtesysteem? Door dit soort zaken in een vroeg stadium met alle betrokkenen te verkennen, bekijken we of aardwarmte ook voor de gemeente Zaltbommel haalbaar is. Gedurende het onderzoek zult u als inwoner nog niets merken. Boringen of andere zichtbare werkzaamheden worden nog niet verricht.

Zorgvuldig proces

Het proces van de eerste vergunning voor opsporing, het boren van de aardwarmteput tot en met de aardwarmtewinning zelf is complex. Daarom is het belangrijk dat dit zorgvuldig in nauwe samenspraak met alle partijen wordt doorlopen. Daar zijn onder andere de gemeente, glastuinbedrijven en energiebedrijven bij betrokken. Zodra de technische haalbaarheid onderzocht is, besteden we veel aandacht aan het informeren en betrekken van de omgeving erbij. Ervaring bij andere Nederlandse aardwarmteprojecten leert dat het maken, bespreken en uitvoeren van plannen en vergunningen enkele jaren duurt.

Hoe werkt aardwarmte?

Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee kilometer diepte zit dus water van ongeveer 70˚C. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Het water kan worden opgepompt en de energie daarin is te gebruiken voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggebracht in dezelfde lagen in de ondergrond. Er zijn ondergronds dus twee putten nodig. Het ondergrondse water dat uit één put omhoog gepompt wordt, gaat via de andere put weer terug naar diezelfde ondergrond. Zie een animatie over aardwarmte van Energie Beheer Nederland (Deze link gaat naar een externe website) voor uitleg.

Een getekende doorsnede van de bodem hoe aardgaswarmte wordt opgewekt. Per diepte is het aantal graden aangegeven. 500 m: 20-30 graden; 1000 m: 40-50 graden; 2000 m: 60-80 graden; 3000 m: 120-130 graden Celsius. Tot een diepte van 2000 meter is een blauwe pijl naar beneden wijzend aangegeven. Vanaf die diepte ook een rode pijl naar boven.

(de exacte diepte is locatieafhankelijk)

Veiligheid

Het Ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen stellen hoge eisen aan veiligheid. Ze werken bij iedere aanvraag nauw samen met de desbetreffende gemeente, de provincie en waterschappen. Er vindt een zorgvuldig proces plaats voordat aardwarmtewinning werkelijk gerealiseerd is.

Wethouder Posthouwer: “Geothermie is beloftevol, we weten dat het ten opzichte van andere technieken veilig is. Maar we kijken niet weg van eventuele risico’s, we willen dat het goed geregeld is.”

Voortgang

Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeente om vanaf de start bewoners te informeren over de voortgang. Op onze website van gemeente Zaltbommel komt informatie over de voortgang. Meer weten? Neem ook eens een kijkje op de website www.allesoveraardwarmte.nl (Deze link gaat naar een externe website).