Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert snel: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en meer kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Zo kan extreme hitte leiden tot gezondheidsproblemen, zorgen heftige buien voor (financiële) schades, en heeft langere droogte consequenties voor onze landbouw en natuur. Dit vraagt om aanpassing van onze leefomgeving aan het klimaat van de toekomst. Zodat de risico’s die verwacht worden beheersbaar blijven. Dat noemen we klimaatadaptatie. Ondertussen werken we vanuit ons programma Duurzaamheid ook aan klimaatmitigatie. Klimaatmitigatie betekent het treffen van maatregelen aan de bron om de klimaatverandering verder af te remmen. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.

Met de huidige manier van werken maken we onvoldoende vaart met ruimtelijke adaptatie. Op 19 september 2017 heeft het rijk daarom een nieuw Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) vastgesteld in samenwerking met diverse overheden (Rijk, InterProvinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten). Het deltaprogramma vraagt ons om 'versneld' in actie te komen. Als we namelijk niets doen, kan de schade in onze bebouwde maar ook landelijke gebieden flink oplopen. Doel? Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust.

Wat doen we in de regio

In de werkregio Klimaat Actief Rivierenland (KAR) werken we samen aan een klimaatbestendige regio. Hiervoor stelden we in 2021 een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Samenwerkingsagenda Klimaat Actief Rivierenland vast. We formuleerden ambities en speerpunten. We werken samen zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Ook omdat klimaatverandering een grensoverschrijdend probleem is. het vraagt deels ook om regionale oplossingen. Naarmate het proces vordert worden er steeds meer stakeholders betrokken. Alleen samen kunnen we Zaltbommel en Rivierenland klimaatbestendig maken!

Zie voor meer informatie ook onze gezamenlijke website: https://www.klimaatactiefrivierenland.nl/

Kaart met logo's van 9 deelnemende gemeente en Waterschap en Provincie Gelderland van Klimaat Actief Rivierenland. Deelnemers:

Wat doen we in Zaltbommel

Het afgelopen jaar heeft onze gemeente gewerkt aan het opstellen van een Lokaal Adaptatie Programma (LAP) voor Zaltbommel. Eind september is het plan vastgesteld in onze raad. In dit Lokaal Adaptatieprogramma (LAP) hebben we de regionale ambities en speerpunten verder uitgewerkt specifiek voor onze gemeente. Hierin benoemen we onze beleidsuitgangspunten en ambities en geven we aan waar onze prioriteiten liggen. Op deze manier zetten we stappen op weg naar een klimaatbestendig en waterrobuust Zaltbommel in 2050.

Zo willen we groene daken stimuleren, eventueel in combinatie met zonnepanelen op het dak. Groene daken zijn om hittestress tegen te gaan, waterberging te bevorderen en ze vergroten de biodiversiteit binnen de bebouwde omgeving. Ook willen we toewerken naar het afkoppelen van minimaal 50% van de dakvlakken in de hele gemeente. Hiervoor gaan we ook een stimuleringsregeling voor inwoners opstellen.

Verder gaan we acties organiseren rondom projecten als Steenbreek, het NK tegelwippen en afkoppelprojecten gericht op het ontharden van bestrating bij particulieren en openbare ruimtes. We gaan de komende jaren langs alle dorpen en wijken om gezamenlijk met bewoners te kijken welke knelpunten en risico’s er in hun omgeving liggen. En hoe wij deze gezamenlijk klimaatbestendig kunnen maken. Dat kunnen we niet alleen. Dit doen we samen.

Wat kunt u zelf doen

Op de website van Klimaatactiefrivierenland vindt u informatie wat u op dit moment zelf kunt doen om uw omgeving klimaatrobuuster te maken.

Komend jaar, in 2022, komen we met meer informatie over subsidieregelingen en acties vanuit het LAP van onze gemeente.

?>