Transitievisie Warmte Zaltbommel

‘Ver van mijn bed, dichtbij huis’

‘We laten de wereld beter achter voor de volgende generatie’. Dat is waar het om gaat bij duurzaamheid in onze gemeente. Het gebruik van aardgas is niet duurzaam. We moeten op andere manieren gaan koken en ons water en gebouwen gaan verwarmen. Bijvoorbeeld met energie van de zon, het water of uit de aarde. Ook helpt het als we allemaal minder energie gaan gebruiken.

In de Transitievisie Warmte legt de gemeente, samen met anderen, een aanpak vast om te komen tot wijken die aardgasvrij zijn. De visie is op 16 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Samenvatting van de Transitievisie Warmte Zaltbommel

Hier leest u de belangrijkste onderdelen.

Uitgangspunten van de visie

Als gemeente hebben wij de regierol in de omschakeling naar aardgasvrij wonen en werken. Daarvoor hebben we de volgende uitgangspunten:

 • betaalbaarheid voor de eindgebruiker
 • betrouwbaarheid voor de eindgebruiker
 • samenwerking met belanghebbenden en andere gemeenten
 • participatie met bewoners en ondernemers
 • nu beginnen, maar flexibel zijn
 • faciliteren van ontwikkelingen
 • de gemeente heeft een voorbeeldrol

Wij spraken regelmatig met de Energiekring Warmte. Deze klankbordgroep van inwoners hebben vier uitgangspunten geformuleerd voor de transitie naar aardgasvrij:

 • keuzevrijheid en autonomie
 • kostenneutraliteit
 • betaalbaarheid voor iedereen
 • geen afhankelijkheid van één bedrijf

Samen willen we graag dat deze uitgangspunten waargemaakt kunnen worden.

Mogelijke warmteoplossingen

In woningen gebruiken we vaak aardgas voor de verwarming, voor het koken en voor warm water. Er zijn veel alternatieven voor aardgas. Er bestaat niet één algemeen toepasbare ‘warmteoplossing’. Dit is onder meer afhankelijk van het bouwjaar en het isolatieniveau van uw huis, de opbouw van de wijk, de spreiding van huizen, de beschikbaarheid van warmtebronnen en de bruikbaarheid van de bestaande infrastructuur.

De volgende technieken zijn op dit moment beschikbaar:

 • zonnethermie: warmte door opvangen van zonne-energie
 • aquathermie: warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater
 • geothermie: warmte uit de grond
 • restwarmte: bijvoorbeeld warmte die overblijft in de industrie
 • een bron vanuit warmte-koude opslag
 • helemaal elektrische warmtevoorziening
  • elektrische warmtepomp
  • infraroodpanelen
 • hernieuwbaar gas
  •  biogas en groen gas
  •  waterstofgas
 • biomassa: energie uit verbranding van plantaardig en/ of dierlijk materiaal

Een goede tussenoplossing is de hybride warmtepomp, die haalt warmte uit de lucht en gebruikt als het nodig is nog een beetje aardgas via de cv-ketel.

Afwegingskader

De belangrijkste criteria om de geschiktheid van een (of meerdere) warmteoplossingen voor een kern/wijk mee te bepalen zijn:

 • ligging
 • huizen en gebouwen
 • bewoners
 • nutsvoorzieningen
 • meekoppelkansen
 • bestaand beleid
 • financiële afwegingen

Warmteoplossingen voor Zaltbommel

Voor onze gemeente zien we voor de komende tijd de volgende warmteoplossingen:

Verminderen van de vraag naar warmte en aardgas

Dit kan bijvoorbeeld door isoleren. Dat is altijd zinvol, ook voor het wooncomfort. En meestal is dit een rendabele investering. Dit kan ook door het benutten van natuurlijke momenten en het koersen op het klaar zijn voor de aardgasvrije woning.

Collectieve kansen onderzoeken

We zien de volgende kansen:

 • aquathermie in verspreide huizen westzijde, Zaltbommel Spellewaard, verspreide huizen polder Aalst en later in de Waluwe
 • zonnethermie in Bruchem en Gameren
 • geothermie in Brakel en Zuilichem
 • voorbeeldprojecten: het kan goed werken om aan de slag te gaan met een voorbeeldproject van enkele huizen, een straat of een buurt

De aanpak voor de komende jaren

Er wordt een ‘programma warmtetransitie’ ingesteld. In het programma worden initiatieven, activiteiten en projecten uitgevoerd. Deze zijn onderverdeeld in de volgende lijnen:

 1. Lijn draagvlak en mindset voor voorbereiding.
  We doen het samen, iedereen heeft een rol.
 2. Lijn isoleren en besparen.
  We stimuleren in deze lijn het beperken van de warmtevraag. Dit doen we samen met het Energieloket Zaltbommel. 
 3. Lijn technische haalbaarheidsstudies.
  We gaan haalbaarheidsstudies doen naar collectieve kansen, zoals geothermie (aardwarmte), aquathermie en zonnethermie.
 4. Lijn wijkuitvoeringsplannen en implementatie.
  Zodra duidelijk is welke alternatieven in een wijk kansrijk zijn, zoals warmtenetten, gaan we wijkuitvoeringsplannen opstellen. We doen dit samen met inwoners en pas als duidelijk is welke oplossingen er mogelijk zijn.
?>