Nieuwe aanpak voorbereiding huisvestingsbeleid arbeidsmigranten Zaltbommel

Geplaatst op dinsdag 3 april 2018

Wij pakken het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten in de volle breedte aan. Dit is de uitkomst uit het plan van aanpak dat het college vaststelde. We betrekken belanghebbenden en geïnteresseerden actief bij de aanpassingen van het beleid. Zo komt er een breed maatschappelijk panel. Daarnaast komt er een digitale enquête zodat iedereen zijn inbreng kan geven.

De gemeenteraad verzocht ons in het najaar van 2017 om aanpassingen aan het beleid huisvesting arbeidsmigranten voor te bereiden. Hiervoor maakten we een Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel 2018 (PDF, 644.4 kB).

Breed maatschappelijk panel en enquête

In april gaan we aan de slag met het vormen van een breed maatschappelijk panel. In het panel komen onder andere afvaardigingen van dorps- en wijkraden, tuinders, uitzendbureaus, huisvesters en geïnteresseerde inwoners. Daarnaast komt er medio april/mei een digitale enquête zodat iedereen zijn inbreng kan geven. 

Onderwerpen aanpassing huisvestingsbeleid

We willen onder meer met betrokkenen praten over de volgende onderwerpen:

  • hoeveel arbeidsmigranten mogen er maximaal op één plek wonen?
  • waar gaan de arbeidsmigranten wonen?
  • sociaal-maatschappelijke aspecten (zoals integratie, inzet Werkzaak Rivierenland)

Meer informatie over deze onderwerpen staat in het plan van aanpak. Het plan van aanpak gaat ook in op de handhaving van het beleid.

Registratiesysteem voor verblijfadressen arbeidsmigranten

De gemeenteraad vroeg ons ook om onderzoek te doen naar het aantal arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel en hun woon- en werklocaties. Voor de verblijfadressen van de arbeidsmigranten zetten we een registratiesysteem op.

Gemeenteraad moet nog budget ter beschikking stellen

De gemeenteraad moet nog wel het benodigde budget voor de uitvoering van het plan van aanpak ter beschikking stellen. Er is in 2018 zo’n €300.000,- nodig voor de uitvoering van het proces, het registratiesysteem en handhaving van bestaande zaken in 2018. De gemeenteraad bepaalt wanneer dit onderwerp op de agenda komt. Dit kan op z’n vroegst in mei. We gaan al wel van start met de eerste stappen in het plan.

Hoe nu verder?

Wij gaan nu eerst aan de slag met het maatschappelijk panel en met een online enquête. We passen het beleid vervolgens met de input vanuit de enquête en het panel aan. Het aangepaste beleid wordt vervolgens besproken in het college. Het concept ligt daarna ter inzage. Iedereen die dat wil, kan dan zijn of haar op- en aanmerkingen geven op het beleid (een zienswijze indienen). We organiseren dan ook informatieavonden om inwoners en tuinders op de hoogte te stellen van de voorgestelde aanpassingen van het beleid. We beoordelen de eventuele zienswijzen en verwerken deze in de definitieve aanpassing van het beleid. Daarna zal de gemeenteraad zich over de aanpassingen van het beleid buigen. Daarna communiceren we breed over de uitkomst hiervan zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het geldende beleid.