Lees pagina voor

Vergunning woningsplitsing

Wij maken woningsplitsing in de gehele gemeente mogelijk. Door woningsplitsing kunt u een bestaande woning opdelen in meerdere (zelfstandige) woningen. Dit levert meer betaalbare woningen op voor senioren en starters. Op deze pagina leest u waar u op moet letten om een woning te kunnen laten splitsen en aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Algemene voorwaarden woningsplitsing

Uw aanvraag voor woningsplitsing moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Vooraf is duidelijk wie de woning(en) gaat/gaan bewonen.
 2. Een bedrijfs- of dienstwoning moet eerst omgezet worden naar een woonfunctie.
 3. De woning moet na splitsing direct ontsloten zijn op de openbare weg.

Aanvullende voorwaarden monumentaal pand

Heeft u een monument of een pand in een beschermd dorps- of stadsgezicht? Dan geldt het volgende:

Hoe werkt het?

Voor woningsplitsing heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt uw aanvraag indienen bij het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Daar ontvangt u meer informatie over de vervolgstappen.
Afhankelijk van het plan is een principeverzoek of een vooroverleg nodig. Op de pagina ‘afwijken of wijzigen van het omgevingsplan’ vindt u meer informatie.

Aanvraag indienen

Het plan wordt na de aanvraag integraal getoetst. Het plan wordt in ieder geval getoetst op de volgende punten:

 1. Het splitsen heeft geen verregaande negatieve gevolgen voor de stedenbouwkundige kwaliteit van het pand en de directe omgeving, inclusief buitenruimte. Splitsing draagt mogelijk bij aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De ruimtelijke onderbouwing die is aangeleverd bij het indienen wordt hierop getoetst;
 2. De splitsing betreft in principe het oorspronkelijke hoofdgebouw. Onder het oorspronkelijke gebouw wordt verstaan het hoofdgebouw dat ten tijde van de afronding van de bouwwerkzaamheden is opgeleverd, overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken mits de aanvraag goed is onderbouwd;
 3. Indien een woning al eerder gesplitst is, wordt er gekeken of een verdere splitsing geen negatieve gevolgen heeft voor de ruimtelijke, stedenbouwkundige kwaliteit van het pand en de directe omgeving;
 4. Indien het mogelijk is, moeten de woningen bij splitsing gesitueerd worden aan de straatzijde;
 5. Indien er aanpassingen worden gedaan waarbij de buitenruimte wordt betrokken, wordt er rekening gehouden met richtlijnen omtrent natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie;
 6. Een voorstel voor een tweede inrit (indien nodig & mogelijk) maakt onderdeel uit van het verzoek en wordt door de gemeente getoetst op haalbaarheid;
 7. Participatie is in de Omgevingswet van groot belang. U wordt dan ook verzocht over uw initiatief met belanghebbenden (omwonenden) het gesprek aan te gaan. Hierdoor kunt u rekening houden met de mening van de belanghebbenden en zo nodig uw initiatief wijzigen. U koppelt de resultaten van de participatie aan ons terug. Als voorbeeld treft u hier een draagvlakformulier aan: * toevoegen bijlage *. Deze kunt u gebruiken.

Splitsingsplan

Bij de aanvraag voor woningsplitsing levert u een splitsingsplan in, bestaande uit:

 1. Een situatietekening van het huidige pand en omliggende bebouwing.
 2. Plattegrond(en) van huidige en nieuwe situatie.
 3. Gevelaanzichten en doorsneden van de nieuwe situatie en omliggende bebouwing.
 4. Ondersteunende foto's van de bestaande en omliggende bebouwing.
 5. Een inrichtingsplan.
 6. Een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat de splitsing mogelijk is, met beschrijving van de ruimtelijke gevolgen.

Kosten

Afhankelijk van het verzoek bent u leges (kosten) verschuldigd. De actuele leges vindt u in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft u nog meer vragen?

Neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via (0344) 579 314 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.