Gebiedsontwikkeling Bossche Poort, Zaltbommel

In het uitvoeringsprogramma binnenstad is afgesproken dat we een visie voor de ‘Bossche Poort’ maken. Het gebied waar het om gaat ligt ongeveer tussen het Stadskasteel, de Poorterij en de Singel. In dit gebied spelen verschillende ontwikkelingen, zoals de herinvulling van het oude Rabobankgebouw, het versterken van de entree van de binnenstad en het verminderen van de parkeerdruk aan de Omhoeken. Voor al deze plannen is een samenhangende visie nodig. Twee ontwerpbureaus maakten in opdracht van de gemeente en Woonlinie (als eigenaar van het oude Rabobankgebouw) een ontwerpvisie. Op 26 augustus 2019 presenteerden zij tijdens een inloopavond de visies en konden belangstellenden hun reactie geven. Mede op basis hiervan besloot de raad op 26 juni 2020 om de visie van Attika/NieuwBlauw als uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling te nemen. Hierbij moet wel het zicht op het stadskasteel, met name vanaf het ‘Nonnenpleintje’ verbeterd worden én moet het idee van Mulleners en Mulleners voor het gebouw ter plaatse van de oude Rabobank op die plek leidend zijn.

Beide ontwerpbureaus gaan de komende tijd aan de slag om gezamenlijk te komen tot een stedenbouwkundig plan en schetsontwerp voor het gebied De Bossche Poort. Dit doen zij in afstemming met een klankbordgroep.

Planning Bossche Poort

De planning is dat in de tweede helft van 2020 het stedenbouwkundig plan gemaakt wordt. Daarna start de bestemmingsplanprocedure. We verwachten dat de start van de bouw in 2022 plaatsvindt.

Meer informatie Bossche Poort

Op de website van het Raadsinformatiesysteem vindt u alle belangrijke stukken, zoals de Visie Bossche Poort en het Programma van Eisen.

?>