Lees pagina voor

Gebiedsontwikkeling Bossche Poort, Zaltbommel

In het uitvoeringsprogramma binnenstad is afgesproken dat we een visie voor de ‘Bossche Poort’ maken. Het gebied waar het om gaat ligt ongeveer tussen het Stadskasteel, de Poorterij en de Singel. In dit gebied spelen verschillende ontwikkelingen, zoals de herinvulling van het oude Rabobankgebouw, het versterken van de entree van de binnenstad en een kwalitatieve invulling voor het parkeerterrein aan de Omhoeken. Voor al deze plannen is een samenhangende visie nodig. Twee ontwerpbureaus maakten in opdracht van de gemeente en Woonlinie (als eigenaar van het oude Rabobankgebouw) een ontwerpvisie.

Heroverweging van plan

Het stedenbouwkundig plan is op 27 januari 2022 goedgekeurd door de Raad. Een parkeergarage maakte onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan maar de gemeenteraad vroeg met een motie het college de parkeergarage te heroverwegen. Deze heroverweging is op 22 februari 2024 aan de raad voorgelegd en heeft besloten af te zien van de garage.

Planning Bossche Poort

De geplande nieuwe woningen in het gebied kunnen pas gebouwd worden wanneer er voldoende parkeerplaatsen zijn. Hierover is meer bekend na de zomer wanneer er onderzoek is gedaan naar het nieuwe parkeerbeleid en de parkeernorm voor nieuwbouwwoningen.

Meer informatie Bossche Poort

Op de website van het Raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website) vindt u alle belangrijke stukken, zoals het vastgesteld stedenbouwkundig plan en het afdoen van de motie over de parkeergarage.