Lees pagina voor

Afwijken of wijzigen van het omgevingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het omgevingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of wijziging van het omgevingsplan indienen. Wij adviseren u te starten met een intake.

Wat moet u doen?

U vraagt een intake aan via info@zaltbommel.nl. De gemeente beoordeelt dan of het voorstelbaar is dat aan uw plan medewerking wordt verleend. Daarbij toetst de gemeente uw plan op hoofdlijnen aan het gemeentelijk beleid. Een intake leidt tot een advies over de vervolgstap van uw plan.

Principeverzoek indienen

U kunt ook een principeverzoek indienen via info@zaltbommel.nl. Met een principeverzoek vraagt u direct een formele uitspraak van de gemeente over medewerking aan het afwijken of wijzigen van het omgevingsplan.

Voor een goede beoordeling levert u bij ons aan:

 1. uw contactgegevens en telefoonnummer
 2. een schriftelijke toelichting van het plan:
  • ​waarom de gekozen locatie hiervoor het meest geschikt is
  • welke activiteiten vinden plaats, wanneer en waar?
  • het aantal bewoners/gebruikers, parkeren, verkeersontsluiting
  • inpassing in de omgeving
 3. de maatvoering van het plan
 4. een digitale kadastrale situatieschets (schaal 1:1000) op een maatvaste ondergrond met aangegeven: het gehele perceel, omliggende percelen en alle op de percelen aanwezige nieuw/te wijzigen bebouwing en het gebruik ervan
 5. ondersteunende foto’s
 6. een beschrijving van mogelijke gevolgen voor naastgelegen percelen
 7. participatie is in de Omgevingswet van groot belang. U wordt dan ook verzocht over uw initiatief met belanghebbenden (omwonenden) het gesprek aan te gaan. Hierdoor kunt u rekening houden met de mening van de belanghebbenden en zo nodig uw initiatief wijzigen. U koppelt de resultaten van de participatie aan ons terug. Als voorbeeld kunt u het 'Draagvlakformulier ruimtelijk plan' (PDF, 472.2 kB) gebruiken.

Principebesluit

Een principeverzoek leidt tot een principebesluit. Bij een positief principebesluit van de gemeente laten wij u weten welke verdere stappen u moet doorlopen. Dat kan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn (afwijkvergunning) of een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan. Neem contact op met uw behandelaar bij de gemeente om voor te bespreken wat u moet doen.

Kosten

Aan de verschillende procedures (wijziging omgevingsplan of afwijken van omgevingsplan via een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op de voorfase zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de te doorlopen procedure. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op de afdeling Leefomgeving van de gemeente Zaltbommel via 14 0418 of info@Zaltbommel.nl en kijk eens op de pagina wat is een omgevingsplan.