Samenvatting Monitor Duurzaamheid


Een halfjaarlijkse voortgangsreportage van het duurzaamheidsprogramma
nummer 3, juli 2020

Referentiejaar 2018

Dit is een samenvatting van de derde monitoring van het Programma duurzaamheid. Deze editie bevat voornamelijk gegevens over de energietransitie met daarnaast een update over asbestdaken en ruimtelijke adaptatie.

In deze editie zijn hoofdzakelijk de laatst bekende én waar mogelijk complete energiegegevens opgenomen. In juni 2020 ontbraken nog diverse gegevens over referentiejaar 2018 in de Klimaatmonitor. Als er daardoor aannames zijn gedaan, wordt dit vermeld.

Bedrijven en woningen reduceren opnieuw

Bij de doelgroepen bedrijven, instellingen en de woningen is de CO2-uitstoot in 2018 ten opzichte van 2017 wederom afgenomen, met respectievelijk 2,1% en 1,8%. Bij de doelgroep land- en (glas)tuinbouw is de CO2-uitstoot gestegen met 3,6% omdat de impact van de economische groei groter is dan het effect van de maatregelen.

De gegevens van de sector mobiliteit over 2018 waren in juni 2020 nog niet bekend. Het lichte stijgingspercentage is gebaseerd op een aanname. De totale CO2-uitstoot van de gemeente Zaltbommel is in 2018 per saldo met 1,7% gestegen, van 616 kton naar circa 627 kton.

Prognose CO2-reductie in 2020 en verder

De CO2 uitstoot is in 2018 wederom gestegen en twee projecten die CO2 reductie opleveren zijn vertraagd. Dit betreft de CO2 leiding van de glastuinbouw (40.000 ton) en Windpark A2 (ca. 11.500 ton). Hierdoor lopen we in 2020 176.000 ton (176 kton) CO2 achter op de doelstelling van 55% reductie in 2030 t.o.v. 1990.

RES (Regionale Energie Strategie)

De RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. Zaltbommel maakt deel uit van Fruitdelta Rivierenland. Op 1 juni 2020 heeft Fruitdelta Rivierenland namens de deelnemende gemeenten het concept RES-bod ingediend: 0,632 TWh (632.000.000 kWh). Ook voor Zaltbommel betrof dit (grootschalige) projecten die al gerealiseerd zijn of nog gerealiseerd worden, zoals de 3 windmolens langs de A2 en solarpark Ketelsteeg. Totaal: 0,057 TWh (57.000.000 kWh).
Begin 2021 moet er een landelijke optelsom liggen van de conceptplannen van de RES-sen, die uiteindelijk samen 35 TWh (35 miljard kWh) moeten optellen. De teller staat na indiening van 20 RES’sen op 26 TWh met zekere maar ook nog onzekere plannen.
Ons regionale streven voor het bod 1.0 is minimaal een verdubbeling van het conceptbod. De uitkomst hiervan is afhankelijk van de gesprekken met onze inwoners, organisaties en volksvertegenwoordigers.

Uitgangspunten zon- en windbeleid

De gemeente wil overschakelen op duurzame energie. Om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% procent te verminderen en in 2050 op nagenoeg nul uit te komen, dient er lokaal onder andere veel duurzame energie opgewekt worden.
Gezien deze ambities werkt de gemeente aan een zon- en windbeleid om grootschalige initiatieven mogelijk te maken. Hierin komen de regels voor zonne- en windenergie. Het college zette daarvoor de eerste stappen door uitgangspunten voor dit beleid vast te stellen.
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de uitgangspunten voor zon- en windbeleid.

Onderdeel van het toekomstige beleid is een puntensysteem waarmee grote initiatieven voor zon- en windenergie gescoord kunnen worden. Initiatiefnemers, bijvoorbeeld bedrijven en coöperaties, kunnen inschrijven om kans te maken een plan te mogen uitvoeren. Dit systeem heet tenderen. Het initiatief met de meeste punten wint de tender. Bij het toekennen van punten en het beoordelen van een initiatief kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar locatie, participatie, haalbaarheid, bijdrage aan biodiversiteit en inpassing in het landschap.

De gemeente gaat nu aan de slag met het beleid. Zij gaat dan met inwoners het gesprek aan op welke manier meer duurzame energie opgewekt kan worden. Als het zon- en windbeleid klaar is, is duidelijk op welke locaties er mogelijkheid is voor grootschalige zonne- en windenergie.

Deals voor duurzaamheid met Woonlinie en De Kernen getekend

Gemeente Zaltbommel en woningcorporaties De Kernen en Woonlinie werken constructief samen om de gemeente verder te verduurzamen. Op woensdag 3 juni onderstreepten zij deze samenwerking door het zetten van een handtekening onder de Deal voor Duurzaamheid. Hierin spreken de partijen af wat de gezamenlijke doelstellingen zijn en hoe zij deze stapsgewijs bereiken.

In Zaltbommel bestaat 24% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen. De woningcorporaties spelen daarom een belangrijke rol in hoe deze woningen duurzaam verwarmd gaan worden zonder het gebruik van aardgas.

De partijen zien het tekenen van de Deal voor Duurzaamheid vooral als een extra aanzet tot het verder verduurzamen van de sociale woningvoorraad.

Ontwikkelingen aanbodzijde

 • Energieloket in coronatijd toch in trek
  Na de officiële opening in januari 2020 wordt het Energieloket van Zaltbommel steeds meer bezocht en/of geraadpleegd door inwoners.Ondanks de beperkingen rondom het coronavirus. Energieloket Zaltbommel beantwoordt bijvoorbeeld vragen van burgers over collectieve inkoopacties en energiebesparingsmaatregelen.
 • Windpark A2
  Inmiddels zijn de levertijden van de 3 windturbines bekend en daarmee ook de grove planning van de werkzaamheden. De realisatie van het windpark vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. In het eerste kwartaal van 2021 wordt een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden bij de locatie.
 • Bouw Zonnepark Ketelsteeg gestart
  Op 1 juli is de bouw gestart met het onthullen van het bouwbord door wethouder Posthouwer. Het park is in november dit jaar gereed. Geïnteresseerden in financiële participatie kunnen zich melden bij Energie van Hollandsche Bodem (EVHB).

Sanering asbestdaken

Stand van zaken sanering asbestdaken gemeente Zaltbommel, juni 2020:
Er zijn 3.153 daken met in totaliteit 295.335 m2 nog te saneren met verdacht dakoppervlak.

Vanaf 2018 zijn de volgende percentages gesaneerd:

 • Daken 9,4 %
 • Dakoppervlak 16,2 %

Klimaatadaptatie

In de werkregio Klimaat Adaptief Rivierenland (KAR) werken we met negen gemeenten in de regio Rivierenland, de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland samen aan het opstellen van een Regionale Adaptie Strategie (RAS) met een uitvoerings- en investeringsagenda voor Rivierland.
Hiervoor voerden we in 2019 een regionale stresstest uit en ontwikkelden we een Klimaateffectenatlas die aanduidt welke gebieden en locaties kwetsbaar zijn voor de klimaatthema’s hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen.

?>