Samenvatting Monitor Duurzaamheid

Een halfjaarlijkse voortgangsreportage van het duurzaamheidsprogramma

nummer 7, juli 2022

Referentiejaar 2020

Dit is een samenvatting van de zevende monitoring van het Programma duurzaamheid. Deze editie bevat voornamelijk gegevens over de energietransitie. We gaan onder andere in op de duurzame doelstellingen van het nieuwe college, geven een update over de voorbereidingen voor de Nationale Klimaatweek en over de blikken terug op de warmtesafari. Ook geven we een update over ruimtelijke adaptatie en het NK Tegelwippen. We hebben gebruik gemaakt van de laatste energiegegevens die voor onze gemeente bekend zijn. Dit zijn gegevens uit 2020.

Duurzame doelstellingen nieuw college

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 juni heeft de gemeenteraad van Zaltbommel het nieuwe dagelijks bestuur benoemd en legden de (nieuwe) wethouders hun eed of belofte af. Op dezelfde dag werd ook het nieuwe bestuursakkoord ‘Blijven bouwen’ gepresenteerd. In het bestuursakkoord staan onder andere de ambities op het gebied van de energietransities, biodiversiteit en klimaatadaptatie uitgelegd.

Voorbereidingen Nationale Klimaatweek

Van maandag 31 oktober tot en met zaterdag 5 november doen we in de gemeente Zaltbommel mee aan de Nationale Klimaatweek. Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 uitstoten en energie besparen, hoe beter het is voor ons allemaal. Niets doen is geen optie. Daarom organiseren we tijdens de Nationale Klimaatweek samen activiteiten die in het teken staan van duurzaamheid en klimaat.de voorbereidingen voor deze week zijn in mei begonnen.

Kaart voor openbare laadpalen

Er komen steeds meer elektrische auto’s. Om het opladen van auto’s makkelijker te maken gaat de gemeente meer openbare oplaadpunten plaatsen. We willen de oplaadpunten op logische plekken plaatsen en ze goed verdelen over onze gemeente. Daarom hebben we een kaart gemaakt met mogelijke locaties. Deze kaart lag tot 1 juni ter inzage voor inwoners. We hebben circa 75 reacties ontvangen op de kaart. We hebben alle reacties bekeken en waar mogelijk en nodig aanpassingen gemaakt aan de kaart.

Duurzaamheidsproject leerlingen Cambium College

De afgelopen maanden hebben leerlingen uit de derde klas TL van het Cambium College in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar duurzame warmteoplossingen en deze gevisualiseerd. In groepjes hebben ze informatie opgezocht en een product gemaakt. Tijdens de eindpresentaties op 4 juli vertelden de groepjes aan docenten en medewerkers van de gemeente wat ze hadden onderzocht en gemaakt.

Slimme Bandenpomp geplaatst

Op de parkeerplaats tussen de Hogeweg en de Jip en Jannekelaan in Zaltbommel, tegenover Van der Valk Hotel, is een Slimme Bandenpomp geplaatst. De pomp is op 25 mei in gebruik genomen. Met de pomp kunnen automobilisten gratis de bandenspanning van hun auto controleren en op de juiste spanning brengen.

Terugblik warmtesafari

In maart organiseerde de gemeente Zaltbommel samen met Energieloket Zaltbommel drie warmtesafari’s. Woningeigenaren konden een infrarood warmtescan van hun huis zien. Op deze scans is te zien waar de woning warmte lekt en waar kansen zijn om de woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Na afloop van de safari’s werden de opgedane inzichten tijdens een bijeenkomst in het Groene Huis gedeeld.

Voortgang Strategiegroep E-netwerk

Op 1 februari vond het eerste overleg van de Strategiegroep E-netwerk plaats. Het doel van de Strategiegroep is om onze lange termijn E-Netwerk planning en uitvoering zo voor elkaar te hebben dat het E-Netwerk niet de bottleneck is bij de energietransitie. Door vroegtijdig geplande projecten met netbeheerder Liander te communiceren, kunnen zij in hun werkzaamheden rekening houden met de te verwachten energiebehoefte. Het traject bestaat uit vier fases. Midden juli kwam de Strategiegroep weer bijeen en werd de eerste stap afgerond.

De Innovatieversneller is gestart

De Regionale Energie Strategie (RES) FruitDelta organiseert de Innovatieversneller. Acht ondernemingen uit de regio zijn geselecteerd om in een intensief programma te werken aan het versneld op de markt brengen of verder laten groeien van hun duurzame innovatie of onderneming. In mei vond de eerste bijeenkomst plaats. Na een kickoff- en selectieweek vol workshops werden zij uit alle aanmeldingen gekozen als ‘de meest kansrijke initiatieven’.

Stroom uit de Waal

Gespecialiseerd bedrijf Lintur heeft in mei en juni metingen uitgevoerd in de Waal bij de stad Zaltbommel. Het meetvaartuig heeft op 0,5 m, 1 m en 1,5 m de stroomsnelheden van de rivier gemeten. De uitkomsten van deze metingen zullen uitwijzen welke rol waterkracht kan spelen voor duurzame energie opwek in de gemeente.

Lokale en regionale ruimtelijke adaptatie

Op 17 mei was de aftrap van Klimaat Actief Rivierenland. Negen gemeenten, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en ruim 20 partners onderschreven de ‘Regionale Adaptatiestrategie’ en de samenwerkingsagenda. Ook Deltacommissaris Peter Glas was hierbij aanwezig.

?>