Samenvatting Monitor Duurzaamheid

Een halfjaarlijkse voortgangsreportage van het duurzaamheidsprogramma

nummer 6, maart 2022

Referentiejaar 2020

Dit is een samenvatting van de zesde monitoring van het Programma duurzaamheid. Deze editie bevat voornamelijk gegevens over de energietransitie. We gaan onder andere in op de warmtetransitie, geven een update over laadpalen en over de mogelijkheid voor energie-opwek in de Waal. Ook geven we een update over ruimtelijke adaptatie en de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal.
We hebben gebruik gemaakt van de laatste energiegegevens die voor onze gemeente bekend zijn. Dit zijn gegevens uit 2020.

Vaststellen RES 1.0, op weg naar RES 2.0

De RES (Regionale Energiestrategie) regio FruitDelta Rivierenland, waar de gemeente Zaltbommel onderdeel van uitmaakt, heeft in de RES 1.0 het bod gedaan om in 2030 1,2 TWh energie duurzaam op te wekken. Voor Zaltbommel houdt dit in dat er 3 à 4 windturbines geplaatst moeten worden en de oppervlakte van zonnepanelen met 2 hectare moet worden uitgebreid.
Nu werken we toe naar de RES 2.0, die op 1 juli 2023 definitief moet zijn. De uitgangspunten zijn in januari 2022 door de raad vastgesteld. In de RES 2.0 is meer ruimte voor innovatie en verbinding met andere thema’s. Het bod is gelijk aan het bod in de RES 1.0.

Deal voor Duurzaamheid

Op 10 maart is de Deal voor Duurzaamheid met de Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ) getekend. Met de Deal spreken CDBZ en de gemeente af dat ze zich samen inzetten voor verduurzaming van de bedrijventerreinen.

Laadpalen

In september 2021 heeft de gemeenteraad het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur en de laadvisie en -strategie vastgesteld. Het aantal elektrische voertuigen neemt toe. De voorspellingen zijn dat er in 2030 maar liefst 550 laadpunten binnen de gemeente nodig zijn om in de groeiende vraag te voorzien. Het nieuwe beleid zorgt ervoor dat de groei van elektrisch vervoer niet wordt belemmerd. We werken aan de ontwikkeling van een plankaart voor laadpaallocaties. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor het gebruik van laadlantaarnpalen en streetplugs.

Transitievisie Warmte

De gemeenteraad heeft in december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin wordt een stapsgewijze aanpak richting aardgasvrije en daarmee duurzame wijken uiteengezet. Voor de komende tijd richten we ons vooral op het verminderen van de vraag naar warmte en aardgas en het onderzoeken van collectieve kansen op basis van aquathermie, zonnethermie en geothermie (waterwarmte, zonnewarmte en aardwarmte). De Transitievisie Warmte is mede tot stand gekomen door de bijdrage van inwoners. Zij hebben in de Energiekring Warmte meegeholpen met het uitwerken van de transitievisie.

Zonnepark Ketelsteeg

Energie van Hollandsche Bodem heeft de bouw van het eerste grote zonnepark van Zaltbommel in september 2021 afgerond. Op de oude vuilnisbelt aan de Ketelsteeg liggen 3200 zonnepanelen met een verwachte energieopbrengst van 1,7MW/jaar. Het zonnepark voorziet circa vijftien jaar lang 460 huishoudens van duurzame stroom.

Strategiegroep E-netwerk

Liander werkt aan het elektriciteitsnet in onze regio. Door vroegtijdig geplande projecten met Liander te communiceren, kunnen ze hier in de werkzaamheden rekening mee houden en de juiste investeringen doen. Om dat voor elkaar te krijgen is de strategiegroep E-netwerk opgericht. De strategiegroep bestaat uit de belangrijkste sectoren uit de gemeente, Liander, de gemeenten West Betuwe en Maasdriel en de provincie Gelderland. De strategiegroep E-netwerk werkt aan de ontwikkeling van een kaart met de gewenste lange termijn situatie van het elektriciteitsnet.

Tendermethodiek Windenergie

Zoals is vastgesteld in de RES 1.0, zal in de gemeente Zaltbommel 0,100 TWh per jaar uit windenergie worden opgewekt. Dit komt neer op 3 à 4 grote windturbines. Wanneer de gemeente windturbines wil laten ontwikkelen, binnen de voorwaarden die door de raad in het zon- en windbeleid zijn vastgesteld, moet de beste aanbieder binnen die voorwaarden gevonden worden. Hiervoor is een Tendermethodiek ontworpen, waar de gemeenteraad op 16 december 2021 mee instemde.

Een tender voor windenergie is een procedure waarbij wij bekendmaken dat we windmolens willen laten bouwen. Voordat we de tender inzetten verkennen we of er voldoende goede aanbiedingen te verwachten zijn. Als dat het geval is, zetten we de tender uit en vragen we of partijen een projectplan hiervoor willen indienen bij ons.

Voorlopig ontwerp lokaal energiebedrijf

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van een lokaal energiebedrijf. Het lokaal energiebedrijf heeft als missie ‘het tot stand brengen en exploiteren van lokale energie voorziening die duurzaam, betrouwbaar en blijvend betaalbaar is en waarbij opbrengsten worden gerealiseerd die ten goede komen aan de lokale gemeenschap en haar leefomgeving’. Het voorlopige ontwerp is vastgesteld door de raad en we zijn nu bezig met het maken van het definitieve ontwerp.

Containers voor luier- en incontinentiemateriaal

In april 2021 heeft de raad besloten om luier- en incontinentiemateriaal gescheiden in te gaan zamelen in semi-ondergrondse containers. Zo kan het luier- en incontinentiemateriaal duurzaam en circulair worden verwerkt. De gescheiden inzameling en circulaire verwerking zijn gestart vanaf 1 januari 2022. Hiermee bieden we een oplossing voor de problematiek rondom luier- en incontinentiemateriaal.

Ruimtelijke adaptatie

Eind 2021 is de Tijdelijke Regeling Groene Schoolpleinen Zaltbommel 2020/2021 afgerond. Uiteindelijk hebben acht scholen gebruik gemaakt van de regeling om hun schoolplein te vergroenen en klimaatbestendiger te maken.

?>