Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere de Zes O’s (beleidsnota sociaal domein), het minimabeleid Bommelerwaard, beleidsplan positief gezond en we volgen de inkoop van zorgaanbieders binnen de jeugdwet en de wmo.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Vergaderdata 2019

 • 29 januari
 • 12 maart
 • 23 april
 • 11 juni
 • 23 juli
 • 10 september
 • 22 oktober
 • 3 december

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 10 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Ambtelijke ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein

Met ingang van deze vergadering wordt de Adviesraad ambtelijk ondersteund door Vera Bertens. We maken aan het begin van de vergadering wederzijds kennis.

Reactie gemeente Zaltbommel op advies over aanpak personen met verward gedrag

De gemeente erkent dat er minder voortgang is geboekt op dit onderwerp dan gehoopt en vindt het vervelend dat het zo gelopen is. Wisselingen in de personele bezetting zijn daar de belangrijkste oorzaak van. Wél heeft de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2019 gezorgd voor een nauwere samenwerking tussen veiligheid en zorg. De gemeente realiseert zich dat het aangekondigde plan van aanpak personen met verward gedrag, prioriteit heeft. Op grond van de toezegging van de gemeente verwacht de Adviesraad dat het plan van aanpak uiterlijk 1 juli wordt voorgelegd.

Voortgang Zaltbommel Gezond

De Adviesraad was goed vertegenwoordigd bij de miniconferentie op 13 maart over Positieve Gezondheid. Het was een inspirerend verhaal en de workshops waren interessant. Het concretiseren van de ambities blijkt lastig.
In mei starten 3 werkgroepen die zich richten op het verbinden van lopende initiatieven en activiteiten en die de samenwerking tussen disciplines/ organisaties versterken.

De thema’s van de 3 werkgroepen zijn:

 1. Gezond leven en opgroeien voor kinderen
 2. Eenzaamheid
 3. Inwoners initiatieven en communicatie

De Adviesraad is vertegenwoordigd in alle 3 de werkgroepen. Per thema wordt een actiebijeenkomst georganiseerd.

Mantelzorgbeleid

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2018 is unaniem een motie aangenomen over mantelzorg. De wethouders van Maasdriel en Zaltbommel willen graag een gezamenlijk beleid. Eén van de centrale vragen daarbij is: hoe krijgen we het aanbod aan mantelzorgondersteuning op het goede moment op de goede plaats? De Adviesraad denkt graag mee over dit onderwerp. Wordt vervolgd.

Training Adviesraad Sociaal Domein

Tijdens de zomerperiode zal de voltallige Adviesraad een training gaan volgen over de belangrijkste actuele thema’s die landelijk spelen in het sociale domein. De trainingsvraag van de Adviesraad is om wet- en regelgeving te vertalen naar de rol van de Adviesraden in Nederland en de gemeente Zaltbommel in het bijzonder.