Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere de Zes O’s (beleidsnota sociaal domein), het minimabeleid Bommelerwaard, beleidsplan positief gezond en we volgen de inkoop van zorgaanbieders binnen de jeugdwet en de wmo.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Vergaderdata 2020

  • 21 januari
  • 3 maart
  • 21 april
  • 9 juni
  • 28 juli (reserve)
  • 8 september
  • 13 oktober
  • 1 december

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 10 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op maandag 30 december 2019

Hieronder leest u een kort verslag van de laatste vergadering (3 december 2019) van de Adviesraad Sociaal Domein.

Regionale verkenning Wet Inburgering

Met ingang van 1 januari 2021 komt een nieuwe Wet Inburgering. De nieuwe Wet legt de regie van het inburgeringsproces terug bij de gemeente. Zo krijgt ook gemeente Zaltbommel de taak om de intake van inburgeraars, het persoonlijk plan inburgering en participatie en de verschillende leerroutes te organiseren en coördineren. De Adviesraad heeft in de afgelopen vergadering gereageerd op het adviesstuk en hier ook gevraagd advies over geschreven.

Personen met verward gedrag vanuit het familieperspectief

In de afgelopen vergadering is samen met een ervaringsdeskundige het onderwerp personen met verward gedrag besproken. De ervaringsdeskundige deelde vanuit het familieperspectief haar ervaringen.

Diverse bijeenkomsten

Afgelopen maanden heeft de Adviesraad diverse bijeenkomsten bijgewoond. Zo nam de Adviesraad onder andere deel aan de Fysieke overlegtafel. En de Adviesraad was bij een bijeenkomst over eenzaamheid binnen de Bommelerwaard en bij een minisymposium over rouwverwerking.

‘Ik wilde niet tot last zijn’

Adviesraadlid Liesbeth is het gesprek aangegaan met Movisie over eenzaamheid. Het landelijk kennisinstituut houdt zich bezig met sociale vraagstukken en de bewustwording van onderwerpen zoals eenzaamheid. Het gesprek staat online op de website van Movisie.

Informatie over aanpak verwarde personen

Meer informatie over verwarde personen vindt u ook in de artikelen: