Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere de Zes O’s (beleidsnota sociaal domein), het minimabeleid Bommelerwaard, beleidsplan positief gezond en we volgen de inkoop van zorgaanbieders binnen de jeugdwet en de wmo.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Vergaderdata 2019

  • 29 januari
  • 12 maart
  • 23 april
  • 11 juni
  • 23 juli
  • 10 september
  • 22 oktober
  • 3 december

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 10 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op maandag 7 oktober 2019

Hieronder leest u een kort verslag van de laatste vergadering (10 september 2019) van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Woon-zorg visie

Tijdens de vergadering heeft de Adviesraad zich gestort op de woon-zorg visie die is vastgesteld. De kapstok van de visie is 'Thuis in de wijk' plus de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid. In de visie wordt het onderwerp personen met verward gedrag en Wet verplichte GGZ meegenomen. De Adviesraad heeft hierover gevraagd advies uitgebracht. In dit advies benadrukt de Adviesraad onder andere de verbinding te leggen met personen met verward gedrag en Wet verplichte GGZ en een goede wijze van communiceren met de burger.

Personen met verward gedrag

De Adviesraad heeft van de gemeente de reactie gekregen dat zij waar mogelijk gebruik gaan maken van het advies. De gemeente Zaltbommel gaat de komende maanden het plan verder uitwerken en de Adviesraad wordt verder geïnformeerd. 

Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Wij zullen als Adviesraad aanwezig zijn bij de regiovisie ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ op 8 oktober. Tijdens deze bijeenkomst wordt de conceptregiovisie aan verschillende betrokken partijen gepresenteerd.  De volgende gemeentes werken samen om de doelgroep en betrokken partners beter te leren kennen: Vught, ’s-Hertogenbosch, Meijerstad, Sint-Michielgestel, Boxtel, Haaren, Zaltbommel en Maasdriel. De regiovisie bevat de ambities van de betrokken gemeentes. Deze zijn naar voren gekomen bij een eerdere bijeenkomst waar cliënten, ervaringsdeskundigen, partners en regiogemeenten een gezamenlijk denkproces hebben gestart.

Informatie over aanpak verwarde personen

Meer informatie over verwarde personen vindt u ook in de artikelen: