Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere personen met verward gedrag, het welzijnsbeleid en mantelzorg. Ook gaven we advies over de beleidsnota Samenleving 2021-2023.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Vergaderdata 2021

De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende dinsdagen:

 • 19 januari
 • ​16 maart
 • 11 mei
 • 29 juni
 • 10 augustus (indien nodig en mogelijk)
 • 14 september
 • 2 november
 • 14 december

Wilt u een vergadering van de Adviesraad bijwonen? Meldt u dan van te voren per mail aan via vbertens@zaltbommel.nl.

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 9 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op woensdag 21 juli 2021

Omgevingsvisie

Tijdens de laatste vergadering vergaderde de adviesraad over de ‘werkversie’ van de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie gaat over de woon- en leefomgeving van de Bommelerwaard. Hierin wordt de visie verwoord over wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en/of te ontwikkelen. De komende jaren ligt de focus van de gemeente Zaltbommel op de agrarische sector en de focus van de gemeente Maasdriel op het toerisme.

‘Beschermd wonen naar beschermd thuis’

Vanaf janurari 2022 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en dus ook de gemeente Zaltbommel. De doelgroep voor beschermd wonen zijn personen van 18 jaar en ouder waarbij sprake is van complexe problematiek. Deze transformatie wordt vertaald in het Regioplan Beschermd wonen. Lokaal wil de gemeente de volgende basisvoorzieningen realiseren:

 1. Goed wonen
 2. Gezonde Financiën
 3. Waardevolle daginvulling
 4. Passende ondersteuning
 5. Fijne leefomgeving

De adviesraad bracht advies uit over het regioplan. In dit advies pleit de adviesraad voor ‘het niet los laten’ en ‘doen wat gedaan moet worden’ in gevallen waarin onvoldoende antwoord is op complexe individuele problematiek. Daarnaast wordt geadviseerd het belang van betaald werk op te nemen. Ook werk is een waardevolle daginvulling. Verder pleit de adviesraad voor de mogelijkheid dat mensen een eigen keuze maken in welke gemeente men wilt wonen.

?>