Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere personen met verward gedrag, het welzijnsbeleid en mantelzorg. Ook gaven we advies over de beleidsnota Samenleving 2021-2023.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Vergaderdata 2021

De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende dinsdagen:

 • 19 januari
 • ​16 maart
 • 11 mei
 • 29 juni
 • 10 augustus (indien nodig en mogelijk)
 • 14 september
 • 2 november
 • 14 december

Wilt u een vergadering van de Adviesraad bijwonen? Meldt u dan van te voren per mail aan via vbertens@zaltbommel.nl.

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 9 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op maandag 18 oktober 2021

Op 4 oktober werd de bijeenkomst Wet Verplichte GGz georganiseerd door de leden van Cliëntenraad Bommelerwaard, Participatieraad Maasdriel en Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Bekijk het animatie filmpje voor meer uitleg over deze wet op: https://www.dwangindezorg.nl/wvggz. Tijdens deze middag zijn diverse partijen in gesprek gegaan over thema’s en aandachtpunten omtrent de Wet Verplichte GGZ en dwang en drang in de GGz.

Een paar observaties van de middag:

 • met volle aandacht werd geluisterd naar de vijf verhalen uit de praktijk van Chris, Pieter, Liesbeth, Joke en Nicole. Ze vormden de belangrijke en indrukwekkende basis voor het succes van de middag
 • er werd vooral gesproken over de vraag hoe gedwongen behandelingen worden voorkomen
 • Reinier van Arkel gaat actief aan de slag met “Netwerkpsychiatrie” in het verlengde van “Herstel”, “Positieve gezondheid”  en “Inclusie”
 • het verhaal en de individuele situatie van de cliënt/patiënt en zijn omgeving moeten veel meer de basis vormen van goede zorg en veiligheid en zodoende crisissen en dwang voorkomen
 • het inzetten en gebruik maken van ervaringsdeskundigen versterken de beweging naar goede zorg en veiligheid
 • meer creatieve samenwerking tussen de cliënt/patiënt, de familie, de buren en de maatschappelijke organisaties binnen zorg en veiligheid wordt steeds meer vanzelfsprekend en noodzakelijk
 • gewezen werd op de inzet van Koningin Máxima bij preventie en het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Zoals haar bezoek vorige week aan MIND dat in het teken stond van de psychische gezondheid van jongeren en de rol van ervaringsdeskundigen in en rond het onderwijs. https://wijzijnmind.nl/nieuws/werkbezoek-koningin-maxima-en-staatssecretaris-blokhuis-aan-mind-young-academy
 • in de Bommelerwaard lijken de omstandigheden gunstig om de zorg en veiligheid voor kwetsbare mensen en de samenleving verder te verbeteren
 • de uitkomsten van deze middag worden door Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de UVA, meegenomen bij de evaluatie van de Wet Verplichte GGz die momenteel plaatsvindt


Aanwezig waren rond de 40 mensen vanuit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, Reinier van Arkel (GGz), buurt- en gebiedsteams, CvTB (Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg), Farent sociaal werk, Politie, OM (Openbaar Ministerie)  Linc naar Zorg, de woningcorporaties in de Bommelerwaard, POH GGz (praktijkondersteuner huisarts), PVP (Patiëntenvertrouwenspersoon),  FVP (Familievertrouwenspersoon), cliënt- en familieorganisaties zoals Mind, Ypsilon, Door en Voor, Alianco en leden van adviesraden die deze middag organiseren.

?>