Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere de Zes O’s (beleidsnota sociaal domein), het minimabeleid Bommelerwaard, beleidsplan positief gezond en we volgen de inkoop van zorgaanbieders binnen de jeugdwet en de wmo.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Vergaderdata 2019

  • 29 januari
  • 12 maart
  • 23 april
  • 11 juni
  • 23 juli
  • 10 september
  • 22 oktober
  • 3 december

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 11 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Schriftelijke reactie van de gemeente op vragen van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

De notitie geeft structuur, dingen vallen op z’n plek. De notitie geeft onder meer een antwoord op de vragen van de Adviesraad over de decentrale dienstverlening door Werkzaak, het aantal klachten en bezwaren, leerplicht, het aantal kinderen in armoede, de vindplaats van verordeningen en cliëntondersteuning.

Reactie van de gemeente op het advies “Terug-en vooruitblik Positieve Gezondheid” en het Jaarplan 2019 programma “Thuis in de Wijk”

Er is waardering voor de snelheid van de reactie door de gemeente op het advies. Vier leden van de Adviesraad gaan 13 maart naar de miniconferentie over Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid raakt veel beleidsterreinen. Dit jaar gaat met name veel aandacht naar de Omgevingswet en het opstellen van een leefbaarheidsagenda, samen met belangrijke partners als de woningcorporatie en de wijkraad.
Het mobiliseren van de betrokkenheid van inwoners is continu een punt van aandacht. Voor inwoners zijn aansprekende, concrete communicatie en het onderwerp bespreken met de dorps- en wijkraden belangrijk om het onderwerp te laten leven bij de inwoners van de gemeente Zaltbommel.

Lokale Inclusie Agenda

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking gemaakt over het aan de slag gaan met het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een handicap”. Dit wordt de lokale inclusie agenda genoemd.
De VNG heeft de handreiking gemaakt samen met een groot aantal ervaringsdeskundigen en beleidsambtenaren uit verschillende gemeenten. In de Lokale Inclusie Agenda is “Iedereen Doet Mee” het uitgangspunt, maar hoe bereik je dat in je eigen gemeente?
De lokale inclusie agenda gaat over alle levensdomeinen: Thuis, Werk & Inkomen, Onderwijs en Ontwikkeling, Vrije tijd, Vervoer, Welzijn, Gezondheid & ondersteuning.

De Adviesraad roept het college op dit onderwerp actief op te pakken, liefst samen met Maasdriel, en te leren van voorbeeldgemeenten. In dit kader wil de Adviesraad ook aandacht geven aan veiligheid. Drie leden van de Adviesraad gaan voorwerk doen voor dit onderwerp.

Advies over aanpak personen met verward gedrag

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College dringend om nu echt snelheid te maken met het aangekondigde plan van aanpak personen met verward gedrag.
In het Bestuursakkoord 2018 – 2022 is immers een duidelijke paragraaf opgenomen over de aanpak personen met verward gedrag.
De Adviesraad heeft samen met de Participatieraad Maasdriel meegedacht en suggesties gedaan hoe dit belangrijke, maar ook lastige, vraagstuk aan te pakken. Ook zijn in samenwerking met de Adviesraad bijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd, zowel op 13 maart als 30 augustus 2018. Helaas is het daarna erg stil geworden. De Adviesraad stelt daarom vast dat er van enige voortgang nauwelijks of geen sprake is. Er is nog steeds geen concept plan van aanpak.