Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere personen met verward gedrag, het welzijnsbeleid en mantelzorg. Ook gaven we advies over de beleidsnota Samenleving 2021-2023.

Jaarverslag adviesraad Sociaal Domein

Het jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel (PDF, 164.2 kB) geeft een overzicht van de leden en de uitgebrachte adviezen. Het geeft een beeld van de thema's die in 2021 veel aandacht hebben gekregen en gaat in op de werkwijze.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Vergaderdata 2023

De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur op de volgende dinsdagen:

  • 14 februari 2023
  • 28 maart 2023
  • 9 mei 2023
  • 27 juni 2023
  • 8 aug (reserve) 2023
  • 19 september 2023
  • 7 november 2023
  • 12 december 2023

Wilt u een vergadering van de Adviesraad bijwonen? Meldt u dan van te voren per mail aan via vbertens@zaltbommel.nl.

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 9 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op woensdag 14 december 2022

In deze vergadering kwam het volgende aan bod:

Een open gesprek over de jongeren en jeugd in de Bommelerwaard

In de afgelopen vergadering is de adviesraad in gesprek gegaan met beleidsmedewerkers van de gemeente over de zorgen die worden geuit omtrent de jeugd en jongeren. De jeugdhulp en jeugdzorg hebben het druk en de wachtlijsten voor zorg lopen op. De voorzitter van de adviesraad is vooraf in gesprek gegaan met Buurtzorg Jong en ook zij kunnen zich herkennen in de zorgen die worden geuit. Deze zorgen hebben betrekking op mentale problemen en eenzaamheid (sinds de coronapandemie). Een van de kwetsbare groepen zijn de jongeren die niet gezien worden en zelf de weg naar hulp niet weten te vinden. De adviesraad blijft de ontwikkelingen omtrent de jeugd en jongeren in de gaten houden.

?>