Lees pagina voor

Kwaliteitsimpuls Neswaarden

Samen met Staatsbosbeheer willen we de natuurwaarden van natuurgebied de Neswaarden verder verbeteren. Hiervoor stelden we in 2019 een gebiedsvisie op. Binnen een periode van 7 tot 10 jaar wordt in kleine aaneengesloten deelprojecten gewerkt. Zo kan de natuur zich tijdens de uitwerking ontwikkelen. Daarnaast zorgt dit voor geleidelijke aanvoer van de keramische klei naar steenfabrieken. Hiermee voorzien we in een duurzame benutting van hoogwaardige grondstoffen.

Op dit moment wordt het deelproject 'de natuurlijke oeverinrichting van het Esmeer' uitgevoerd.

Plattegrond van het Esmeer en de omgeving. De projectgebieden liggen ten Noordoosten en Zuidwesten van het Esmeer

De ligging van de projectgebieden: aangegeven met zwarte strepen
Bron ondergrond: OpenTopo

Natuurlijke oeverinrichting van het Esmeer 

Het Esmeer is onderdeel van De Neswaarden. Het plan voor dit deelproject is om aan de noordwest- en zuidoever van het Esmeer de oever wat te verlagen door een deel van de kleilaag af te graven. Daardoor reikt de getijdenwerking met hogere en lagere waterstanden vanaf de Afgedamde Maas en het Esmeer tot in het gebied. Zo kan de riviernatuur en hierbij horende planten- en diersoorten zich beter ontwikkelen.

Inrichting noordelijk deelgebied

Daarnaast creëren we aan de noordwestkant een goede uitgangssituatie voor de ontwikkeling van riviermoeras. Zie onderstaande afbeelding:

Inrichtingsplan van noordelijk gebied Neswaarden, uitleg zie tekst

Inrichtingsplan van het noordelijke deelgebied

Inrichting zuidelijk deelgebied

Aan de zuidoostzijde van het Esmeer wordt een getijdenbekken gerealiseerd. Het doel van dit bekken is om wat meer waterbeweging langs het aangrenzende zwemstrand te realiseren. Dit is met de letter ‘F’ in onderstaande afbeelding aangegeven. Zo wordt het water beter ververst en neemt de kwaliteit van het water toe. 

Inrichtingsplan van zuidelijk gebied Neswaarden, uitleg zie tekst

Inrichtingsplan van het zuidelijk deelgebied

De verondieping zoals opgenomen in de gebiedsvisie, is geen onderdeel van deze deeluitwerking. Uitvoering van de verondieping is vooralsnog niet aan de orde.

Planning van het project