Buurtbewoners helpen met het planten van een boom

Gebiedsgericht werken

Met gebiedsgericht werken willen we de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken vergroten. In de afgelopen jaren zijn er, samen met de verschillende wijk- en dorpsplatforms, mooie resultaten behaald. De komende jaren willen we het gebiedsgericht werken verder ontwikkelen, bijvoorbeeld via gebiedsplannen en leefbaarheidsagenda's.

Bestaande dorps- en wijkplatforms

1. Dorpsraad Aalst | www.dorpsraadaalst.nl
Secretaris: vacant : info@dorpsraadaalst.nl

2. Dorpsraad Brakel | www.dorpsraadbrakel.nl
Secretaris: Hans van Rangelrooij: info@dorpsraadbrakel.nl

3. Dorpsplatform Bruchem | www.dorpsplatformbruchem.nl
Secretaris: Danielle Duyzer: info@dorpsplatformbruchem.nl

4. Dorpsraad Nederhemert-Noord | www.dorpsraadnederhemert.nl
Secretaris: Willemien Hobo: Willemien.hobo@gmail.com

5. Dorpsplatform Nieuwaal | www.dorpsplatformnieuwaal.nl
Secretaris Peter van Empel: info@dorpsplatformnieuwaal.nl

6. Dorpsraad Zuilichem | www.dorpsraadzuilichem.nl
Secretaris: Arie van der Ven: info@dorpsraadzuilichem.nl

7. Wijkplatform De Spellewaard | www.wijkplatformdespellewaard.nl
Secretaris: vacant: info@wijkplatformdespellewaard.nl

8. Dorpsraad Kerkwijk | www.dorpsraadkerkwijk.nl
Secretaris: Cok van Zanten: j.zanten305@upcmail.nl

9. Wijkraad de Waluwe | www.wijkraaddewaluwe.nl
Secretaris: Dianne Dekker: info@wijkraaddewaluwe.nl

10. Dorpsraad Gameren | www.dorpsraadgameren.nl
Voorzitter: Marcel Baijense: info@dorpsraadgameren.nl

11. Wijkraad Binnenstad | www.wijkraadbinnenstadzaltbommel.nl 
Voorzitter: Gerrine Fernhout: binnenstadwijkraad@gmail.com

12. Dorpsraad Poederoijen | www.dorpsraadpoederoijen.nl
Secretaris: Joke van Oord: theodevries01@kpnmail.nl

Nog geen dorps-/wijkraad

Delwijnen en de wijk De Vergt in Zaltbommel hebben (nog) geen dorps-/wijkraad.

Woont u in Delwijnen en heeft u een vraag hierover? Neemt u dan contact op met Nicole Heerius, gebiedsregisseur van de gemeente Zaltbommel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of 06 29 02 47 49 en per e-mail nheerius@zaltbommel.nl.

Voor de wijkraad De Vergt neemt u contact op met Jos Meerssman, gebiedsregisseur van de gemeente Zaltbommel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of 06 29 46 92 09 en per e-mail ameerssman@zaltbommel.nl.

Wat is een dorps- of wijkplatform?

Een platform, ook wel dorps- of wijkraad genoemd, bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen.

Een dorps- of wijkplatform heeft de volgende taken:

 • gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving
 • functioneren als klankbord voor de inwoners, gemeente en andere maatschappelijke organisaties
 • fungeren als communicatiekanaal tussen gemeente en dorp of wijk
 • organiseren van de samenwerking met partners in de wijk en gezamenlijke afspraken maken
 • het stimuleren en motiveren van inwoners tot het nemen van initiatieven
 • voor de duidelijkheid, de platforms zijn geen extra bestuurslaag of politiek orgaan. 

Wat is gebiedsgericht werken?

Gebiedsgericht werken betekent dat meer organisaties als partners samenwerken aan de toekomst van een dorp/wijk. Deze organisaties vormen op projectbasis een gebiedsteam waarvan de samenstelling – afhankelijk van de onderwerpen – kan variëren. Ook de onderwerpen kunnen per dorp of wijk verschillen en zijn afhankelijk van de wensen en behoeften van de inwoners van de betrokken dorpen of wijken. Gebiedsgericht werken vraagt een andere manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie. Andere aspecten van gebiedsgericht werken zijn:

 • het is niet meer primair gericht op fysieke zaken, maar op een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en fysieke opgaven en kansen
 • het is niet meer alleen voor de burger, maar door, voor en met de burger
 • de platforms fungeren niet meer alleen als eerste aanspreekpunt of klankbord, maar ook als katalysator voor een brede groep inwoners
 • naast de jaarlijkse wijk- of dorpsschouw komen er gebiedsplannen waarin voor de korte en middellange termijn vermeld staat wat door wie wordt uitgevoerd (informeer bij uw wijk- of dorpsraad naar uw gebiedsplan).
 • voor een aantal kernen maken we een leefbaarheidsagenda. Een uitgebreidere versie van een gebiedsplan waar ook afspraken instaan met organisaties die in dat gebied actief zijn. Bijvoorbeeld de woningcorporatie. In 2020 stelden we de Leefbaarheidsagenda De Vergt vast. In 2022 starten we met de Leefbaarheidsagenda voor De Spellewaard

Hoe bereikt u de gebiedsregisseurs?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met gebiedsregisseurs@zaltbommel.nl.

De gebiedsregisseurs zijn er niet voor individuele klachten of meldingen. Deze geeft u direct door met een melding woon-leefomgeving

Wat doen de gebiedsregisseurs?

De gebiedsregisseurs zijn een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. Zij zijn een vraagbaak voor inwoners en adviseren en begeleiden dorps- en wijkplatforms. Ook leggen zij, als dat nodig is, de verbinding tussen de verschillende afdelingen van de gemeente en de dorps- en wijkplatforms. Hieronder nog een keer de taken op een rijtje:

De gebiedsregisseur

 • signaleert, inventariseert en maakt knelpunten en suggesties uit dorp of wijk bespreekbaar
 • zoekt samen met inwoners naar oplossingen
 • verbindt inwoners(vragen) met de juiste afdelingen binnen de gemeente
 • zorgt voor verbindingen tussen het platform, (maatschappelijke) organisaties en gemeente
 • adviseert dorps- en wijkplatforms en moedigt hen aan tot het nemen van initiatieven
 • bewaakt afspraken en afhandeling van actiepunten vanuit de platforms
?>